ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seethe

S IY1 DH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seethe-, *seethe*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seethe(vi) โกรธ, See also: พลุ่งพล่าน, เดือดดาล, ฉุนเฉียว, Syn. be upset, fume, be furious
seethe(vi) วุ่นวาย, See also: โกลาหล, วุ่นวาย, ยุ่ง, พลุกพล่าน
seethe(vi) กลายเป็นฟอง, See also: เป็นฟอง, เดือดพล่าน, ปั่นให้เป็นฟอง, Syn. bubble, churn
seethe(vi) เดือด, See also: ทำให้เดือด, Syn. boil
seethe(vt) ต้มให้เดือด, See also: ต้ม, Syn. boil, simmer, smolder
seethe(vt) ทำให้เปียกชุ่ม, See also: ทำให้เปียกโชก, Syn. imbue, soak, saturate
seethe(n) อาการเดือดพล่าน, See also: ความโกลาหล, ความเดือดดาล, ความวุ่นวาย
seethe with(phrv) เต็มไปด้วย, See also: แน่นไปด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seethe(ซีธ) vi. เป็นฟอง, กลายเป็นฟอง, เดือด, พล่าน, คึกคัก, เร่าร้อน, ตื่นเต้น vt. ทำให้เปียกชุ่ม, ทำให้เดือด, ความเดือดพล่าน, ความคึกคัก, ความเร่าร้อน, ความตื่นเต้น, Syn. foam, boil

English-Thai: Nontri Dictionary
seethe(vi) เดือดพล่าน, เป็นฟอง, เร่าร้อน, ตื่นเต้น
seethe(vt) ทำให้ร้อน, ต้ม, ทำให้เดือดพล่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seetheThe country seethed over the issue of national defense.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกรธจัด[krōtjat] (v) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off  FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEETHE S IY1 DH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seethe (v) sˈiːð (s ii1 dh)
seethed (v) sˈiːðd (s ii1 dh d)
seethes (v) sˈiːðz (s ii1 dh z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
煮え繰り返る[にえくりかえる, niekurikaeru] (v5r, vi) to boil; to seethe [Add to Longdo]
煮え返る[にえかえる, niekaeru] (v5r, vi) to seethe; to ferment; to boil over [Add to Longdo]
煮る[にる, niru] (v1, vt) (See 茹でる・ゆでる) to boil; to simmer; to stew; to seethe; (P) [Add to Longdo]
沸き上がる;湧き上がる;湧き上る;わき上がる;沸き上る;涌き上る[わきあがる, wakiagaru] (v5r, vi) (1) (esp. 沸き上がる) to boil up; to come to the boil; to seethe; (2) to arise; to break out; (3) to get excited; to be in uproar [Add to Longdo]
沸き返る[わきかえる, wakikaeru] (v5r, vi) (1) to boil up; to break out; to arise; to seethe; (2) to get excited; to be in uproar [Add to Longdo]
滾る[たぎる, tagiru] (v5r, vi) to boil; to seethe [Add to Longdo]
茹だる;茹る(io)[うだる;ゆだる, udaru ; yudaru] (v5r, vi) (1) to boil; to seethe; (2) to be oppressed by heat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seethe \Seethe\, v. i.
   To be a state of ebullition or violent commotion; to be hot;
   to boil. --1 Sam. ii. 13.
   [1913 Webster]
 
      A long Pointe, round which the Mississippi used to
      whirl, and seethe, and foam.       --G. W. Cable.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seethe \Seethe\, v. t. [imp. {Seethed}({Sod}, obs.); p. p.
   {Seethed}, {Sodden}; p. pr. & vb. n. {Seething}.] [OE.
   sethen, AS. se['o]?an; akin to D. sieden, OHG. siodan, G.
   sieden, Icel. sj??a, Sw. sjuda, Dan. syde, Goth. saubs a
   burnt offering. Cf. {Sod}, n., {Sodden}, {Suds}.]
   To decoct or prepare for food in hot liquid; to boil; as, to
   seethe flesh. [Written also {seeth}.]
   [1913 Webster]
 
      Set on the great pot, and seethe pottage for the sons
      of the prophets.             --2 Kings iv.
                          38.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seethe
   v 1: be noisy with activity; "This office is buzzing with
      activity" [syn: {hum}, {buzz}, {seethe}]
   2: be in an agitated emotional state; "The customer was seething
     with anger" [syn: {seethe}, {boil}]
   3: foam as if boiling; "a seething liquid"
   4: boil vigorously; "The liquid was seething"; "The water
     rolled" [syn: {seethe}, {roll}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top