Search result for

überragend

(57 entries)
(1.242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -überragend-, *überragend*, überragen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา überragend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *überragend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Only a man of superior intellect is likely to think of a satisfactory way of hijacking a platform.Nur ein Mann von überragender Intelligenz findet einen Weg, eine Bohrinsel oder einen Bohrturm zu überfallen. ffolkes (1980)
I've ordered her to stick to scientific activities where I'm sure her record will continue to be superb.(Pamela) Ich befahl ihr, bei Forschungsarbeiten zu bleiben, ihre Ergebnisse werden weiterhin überragend sein. Part Three (1984)
It's not too outstanding, but it's a start.Nicht überragend, aber immerhin ein Anfang. Cannonball Run II (1984)
Fowler up until this point has been absolutely outstanding.Fowler war bisher absolut überragendThe Natural (1984)
The Amazing Templeton will have exactly three minutes to escape... before it burns through the rope... and the spikes plummet onto the table.Der überragende Templeton wird exakt drei Minuten haben, um zu entfliehen, bevor sie das Seil durchbrennt und die Spieße auf den Tisch hinabfallen. Deadly Knightshade (1986)
Led by that superb athlete Whizzer Wal Footrot and his dog.Angeführt vom überragenden Athleten Wal Footrot und seinem Hund. Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
And then he spoke of a girl of surpassing beauty and faithfulness.Dann erzählte er von einem Mädchen von überragender Schönheit und Treue. The Princess Bride (1987)
In the earlier matches today, the Koreans have built up a wide lead, but because of this outstanding performance by Alex Grady, the Americans are closing the gap.Durch die vorherigen Duellen heute haben die Koreaner einen großen Vorsprung aber dank Gradys überragender Performance arbeiten sich die Amerikaner wieder heran! Best of the Best (1989)
It's known my species possesses superior intelligence.Die überragende Intelligenz meiner Rasse ist allgemein bekannt. Allegiance (1990)
I mean dominant.Ich meine überragendBeethoven (1992)
It's outstanding.Er ist überragendThe Player (1992)
Superior!Überragend! Scent of a Woman (1992)
The view is incomparable, and I want him to see Norland at its best.Die Aussicht ist überragend. Er soll Norland von der besten Seite sehen. Sense and Sensibility (1995)
They do look smashing on me, don't they?Sie stehen mir überragend, oder? Best of Bundy (1995)
Outstanding, Hale!Überragend, Hale. Broken Arrow (1996)
But the attractions you have added are far superior.Aber was Sie hinzugefügt haben, ist überragendEmma (1996)
They were ruthless, savage, but extremely bright.Sie sollen grausam sein und eine überragende InteIIigenz besitzen. Conflicts of Interest (1997)
If anything, they'll encourage you to travel so that more people can see you as a symbol of the preeminent truth of our time that you cannot beat the system.Man wird Sie sogar ermutigen ständig zu reisen, damit möglichst viele Lebewesen Sie sehen können. AIs symbol der alles überragenden Wahrheit unserer Zeit. alle sollen erkennen: Intersections in Real Time (1997)
The preeminent truth of our age is that you cannot fight the system.Dass diese, die alles überragende Wahrheit unserer Zeit sei und dass man das System nicht besiegen kann. Intersections in Real Time (1997)
You want to be a hero? Not that easy!Du bist also dieser überragende Held. Chinese Torture Chamber Story 2 (1998)
He is a formidable military strategist, notorious for his cruelty.Er ist ein überragender militärischer Stratege. - Berüchtigt für seine Grausamkeit. The Killing Game (1998)
A beautiful melody deserves applause. A splendid performance deserves shouts of joy.Ich möchte, dass man auf eine überragende Aufführung mit Jubelschreien reagiert! Sin (1998)
"In recognition of his outstanding achievement... in the field of child psychology, his dedication to his work... and his continuing efforts to improve the quality of life...""In Anerkennung seiner überragenden Verdienste in der Kinderpsychologie, seiner aufopferungsvollen Arbeit und seiner anhaltenden Bemühungen..." The Sixth Sense (1999)
For conspicuous gallantry in the face of great personal danger, reflecting great credit upon himself,Für die überragende Tapferkeit im Angesicht größter persönlicher Gefahr. Rules of Engagement (2000)
Mrs. Wallace, Jamal maintains a C average which means he does enough to get by and just enough not to stand out.Mrs. Wallace, Jamals Durchschnitt liegt bei Befriedigend, das heißt, seine Leistungen reichen, sind aber nicht überragendFinding Forrester (2000)
You should know, Your Elaborate Marvellousness, that this dark incantation has been lost for aeons, and great dangers have been faced...Ihr solltet wissen, überragendste Wunderbarste, dass der Zauberspruch als verschollen galt. Wir setzten uns großen Gefahren... Shadow (2000)
Decent effort by most. Good effort by some. Exceptional effort by two.Die meisten haben ganz passabel abgeschnitten, einige gut, und 2 Arbeiten sind überragendThe Deer Hunters (2000)
"Windsurfing doctor, Mensan IQ, maverick Sagittarius."Also gut. "Windsurfender Arzt, überragender IQ, untypischer Schütze. Ghost World (2001)
We bathe in your splendiferous radiance, your...Wir baden in Eurer überragenden Herrlichkeit... Tough Love (2001)
He was the winner by a landslide.Er war der überragende Sieger. Nick & Nora/Sid & Nancy (2001)
Flawless, sublime.Makellos, überragendThe Matrix Reloaded (2003)
Luxans make fine pilots, exceptional bodyguards and superlative lovers.Luxaner sind gute Piloten, exzellente Bodyguards und überragende Liebhaber. We're So Screwed: Part 1: Fetal Attraction (2003)
You became magnificent.und bist nun überragendResident Evil: Apocalypse (2004)
"Superior ability breeds superior ambition.""Überragende Fähigkeiten erzeugen überragende Ambitionen." The Augments (2004)
- And you are an expert on knowing people.Du hast ja "überragende" Menschenkenntnis! Transporter 2 (2005)
Not to mention, they got three live bands they got oysters, snacks, phenomenal finger food.Ganz zu schweigen von... Hast du gesehen? 3 Live-Bands, natürlich Austern, Salate, ein überragendes Büffet. Wedding Crashers (2005)
Even a man with my vast talents is worth less inside than a carton of cigarettes and a sharp piece of metal in your pocket.Selbst ein Mann mit meinen überragenden Talenten ist dort weniger wert als ein Messer oder eine Stange Zigaretten . Superman Returns (2006)
I adored "Taxi Driver"."Taxi Driver" fand ich wirklich überragendAvenue Montaigne (2006)
It doesn't happen very often, that a school has a truly... exceptionally superior talent.Es geschieht nicht sehr oft, dass es an einer Schule ein wirklich... über alle Maßen überragendes Talent gibt. TKKG: The Secret of the Mysterious Mind Machine (2006)
Judy is his daughter.Deine überragende Leistung ist ... Die größte Leistung ... One Way (2006)
Don't you have any feelings at all?Du magst zwar über eine überragende Intelligenz verfügen, aber du hast kein Herz! Death Note: The Last Name (2006)
Outstanding, outstanding!Überragend! Überragend! Deutschland. Ein Sommermärchen (2006)
I'm gonna crush it.Ich werd überragend sein. The Aftermath (2006)
A few more years and you could be great.In ein paar Jahren könnten Sie überragend sein. City of Mercy (2006)
We will do this and we will consider ourselves having risen above.Wir werden das tun und wir werden betrachten es als überragendCrash Into Me: Part 1 (2007)
according to the web site, of the far superior ted mosby he's been in the business three months, and he's made 125 movies.Laut der Website, von dem überragenden Ted Mosby ist er seit 3 Monaten im Geschäft und er machte 125 Filme. I'm Not That Guy (2007)
Because your concsience of humanity is deteriorated. But because of the feminine it's an instinct to live, not to die.Du hast ein überragendes menschliches Gewissen, aber ein weibliches, es ist der Lebensinstinkt, kein Todesinstinkt. Chaotic Ana (2007)
The perfect recipe for a towering reputation without ever having to spill one drop of blood.Das perfekte Rezept für eine überragende Reputation, ohne jemals einen Tropfen Blut vergießen zu müssen. Stardust (2007)
We could almost be brilliant.Wir hätten beinahe überragend sein können. Flawless (2007)
I think he is sublime!Ich finde ihn überragend! "Überragend"! The Duchess of Langeais (2007)

German-Thai: Longdo Dictionary
überragend(adj) ที่โดดเด่น เช่น der überragende Erfolg ความสำเร็จที่โดดเด่น, See also: S. hervorragend,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beeindruckend; eindrucksvoll; überwältigend; beachtlich; überragend; Achtung gebietend {adj}formidable [Add to Longdo]
erhaben; überragend {adj}sublime [Add to Longdo]
überragendoutreaching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  überragend [yːbrraːgənt]
     outreaching
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top