Search result for

   
50 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怒-, *怒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[怒, nù, ㄋㄨˋ] anger, passion, rage
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,143

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄋㄨˋ, ] indignant, #4,003 [Add to Longdo]
[fèn nù, ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ, / ] angry; indignant, #4,425 [Add to Longdo]
[nù huǒ, ㄋㄨˋ ㄏㄨㄛˇ, ] rage; fury; hot anger, #14,111 [Add to Longdo]
[nù hǒu, ㄋㄨˋ ㄏㄡˇ, ] bellow; rave; snarl, #16,423 [Add to Longdo]
[jī nù, ㄐㄧ ㄋㄨˋ, ] to infuriate, #18,059 [Add to Longdo]
哀乐[xǐ nù āi lè, ㄒㄧˇ ㄋㄨˋ ㄞ ㄌㄜˋ, / ] likes and dislikes, #19,225 [Add to Longdo]
[nù qì, ㄋㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] anger, #21,171 [Add to Longdo]
[nǎo nù, ㄋㄠˇ ㄋㄨˋ, / ] resentful; angry; to enrage sb, #21,265 [Add to Longdo]
[fā nù, ㄈㄚ ㄋㄨˋ, / ] angry; to get angry, #22,645 [Add to Longdo]
恼羞成[nǎo xiū chéng nù, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄋㄨˋ, / ] to fly into a rage out of humiliation; to be ashamed into anger, #29,767 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おこる, okoru] Thai: โกรธ English: to get angry

Japanese-English: EDICT Dictionary
った顔[おこったかお, okottakao] (n) angry face (countenance) [Add to Longdo]
らす;瞋らす(oK)[いからす, ikarasu] (v5s,vt) to anger someone; to offend someone [Add to Longdo]
らせる[おこらせる(P);いからせる, okoraseru (P); ikaraseru] (v1) (1) to anger someone; to provoke; to offend someone; to make somebody's hackles rise; (2) (いからせる only) to square one's shoulders; (P) [Add to Longdo]
[いかり, ikari] (n) anger; hatred; rage; wrath; (P) [Add to Longdo]
りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy [Add to Longdo]
りを込めて[いかりをこめて, ikariwokomete] (exp) furiously; passionately; indignantly [Add to Longdo]
りを遷す[いかりをうつす, ikariwoutsusu] (exp,v5s) to be so angry that one lashes out at unrelated things; to have an outburst of anger [Add to Longdo]
りを買う[いかりをかう, ikariwokau] (exp,v5u) to rouse anger; to provoke wrath; to offend [Add to Longdo]
りん坊[おこりんぼう, okorinbou] (n) short-tempered or irritable person [Add to Longdo]
り狂う[いかりくるう, ikarikuruu] (v5u) to be in a fit (of anger); to rage [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Sue's very angry with you," my new waitress said.「スーはあなたのことすごくっているわよ」そのウェイトレスは言うのであった。 [F]
"That's the one problem", he said angrily.「それが唯一の欠点だ」と彼はって言った。
Let me alone, she said angrily.「私の事は放っておいてよ」と彼女はって言った。
What if I miss the deadline? "I bet he will get mad at you!"「締め切りに間に合わなかったらどうなるかなあ」「きっと彼はるぞ!」 [M]
"He's a tiger when he's angry" is an example of metaphor.ると彼はトラになる」というのは隠喩の例である。
I don't know what to do with that guy. No matter how mad I get at him he just takes it in stride and pays no attention.あいつにはまいったよ。どんなに厳しくっても、柳に風と受け流すだけだよ。
Adam was furious with me when I broke his watch.アダムは私が彼の時計を壊した時、り狂った。
It is natural that you should get angry.あなたがっても当然です。
There is nothing for you to be angry about.あなたがることは何もない。
You have good reason to be angry.あなたがるのももっともだ。
What you said is right in a sense, but it made her angry.あなたの言ったことはある意味では正しいが、彼女をらせてしまった。
You've sure got a short fuse today.あなたは、今日は本当にりっぽいですね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's mad.[JA] ってる The Lady on the List (2013)
Why, why... ya young hoodlum! I'll knock your block off![JA] 私をらせたな その気なら相手になろう Pinocchio (1940)
Out of spite and to take his revenge, he starts running the horse for all it was worth![CN] 被激的青年猛然挥起了鞭 马车开始狂颠 Taki no shiraito (1933)
I dared the god's anger, and stole it.[CN] 吾触神之 将其盗来 The Mummy (1932)
- What'll she say?[JA] られる Pinocchio (1940)
What can I use to show my exasperation?[CN] 用什么来表我的愤 Song at Midnight (1937)
Not you are mad with me?[JA] ってないの? Scarlet Street (1945)
Come in and smoke your heads off. There's nobody here to stop you.[JA] どれだけ吸っても られないよ Pinocchio (1940)
That will make him mad![JA] クジラがるぞ Pinocchio (1940)
Today the master was in an access of fury[CN] 先生今天的发 Song at Midnight (1937)
I'm sorry, please forgive him...[CN] 老爷爷请息好... 真的很抱歉 Episode #1.7 (2004)
While he gets mad[CN] 在他发的时候 Song at Midnight (1937)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おこる, okoru] zornig_werden, aergerlich_werden [Add to Longdo]
[どごう, dogou] wuetendes_Gebruell [Add to Longdo]
[どき, doki] -Zorn [Add to Longdo]
髪天を突く[どはつてんをつく, dohatsutenwotsuku] vor_Wut_kochen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top