ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go ballistic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go ballistic-, *go ballistic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกรธจัด[krōtjat] (v) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off  FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Salvatore will go ballistic, and he'll wipe them all out, and I, I couldn't live with myself.ซัลวาทอเรจะต้องโมโหอย่างบ้าคลั่ง แล้วเขาจะต้องกำจัดพวกเขาให้สิ้นซากแน่ และผม ผมคงจะอยู่เป็นผู้เป็นคนไม่ได้อีกต่อไป Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- You knew he'd go ballistic.- คุณรู้ว่าเขาจะต้องโกรธอย่างบ้าคลั่งแน่ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Your father will go ballistic.่พ่อของลูกต้องอาละวาดแน่ Danse Macabre (2011)
He'll go ballistic. Just hold on to him tight.ถ้าคุณจับตัวเขา เขาจะคลั่ง Kite Strings (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกรธจัด(v) rage, See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm, Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง, Example: เขาโกรธจัดจนอาจหักคอคนที่ทำให้เขาโกรธได้, Thai Definition: การขุ่นเคืองใจอย่างแรงหรือไม่พอใจอย่างรุนแรง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
an die Decke gehen; die Wände hochgehen [ ugs. ]to go ballistic; to go through the roof [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ballistic \Bal*lis"tic\, a.
   1. Of or pertaining to the ballista, or to the art of hurling
    stones or missile weapons by means of an engine.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to ballistics[2], or to a projectile in a
    gravitational field.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. frenzied; very angry; -- used mostly in the phrase
 
   {go ballistic}. [Colloq.]
    [PJC]
 
   {Ballistic pendulum}, an instrument consisting of a mass of
    wood or other material suspended as a pendulum, for
    measuring the force and velocity of projectiles by means
    of the arc through which their impact impels it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go ballistic
   v 1: get very angry and fly into a rage; "The professor
      combusted when the student didn't know the answer to a very
      elementary question"; "Spam makes me go ballistic" [syn:
      {flip one's lid}, {blow up}, {throw a fit}, {hit the roof},
      {hit the ceiling}, {have kittens}, {have a fit}, {combust},
      {blow one's stack}, {fly off the handle}, {flip one's wig},
      {lose one's temper}, {blow a fuse}, {go ballistic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top