Search result for

fume

(57 entries)
(0.048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fume-, *fume*. Possible hiragana form: ふめ
English-Thai: Longdo Dictionary
perfume(n) น้ำหอม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fume    [VI] พลุ่งพล่านด้วยความโกรธ, Syn. boil, seeth, smolder
fume    [VI] พ่นควัน
fume    [N] ควัน, See also: ไอ, สิ่งที่ระเหยออก
fume at    [PHRV] โกรธเพราะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fume ไอควัน
อนุภาคของแข็งเกิดจากก๊าซควบแน่น เช่น จากการระเหยของสารที่หลอมละลายและมักเกิดควบคู่ไปกับปฏิกิริยาทางเคมี [สิ่งแวดล้อม]
Fume ฟูม
อนุภาคของของแข็งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของไอ ของสาร และสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Fumeไอระเหยของของแข็งเมื่อถูกความร้อน,ควันขาว [การแพทย์]
Fume Hoodตู้ควัน,ตู้ดูดควัน,ตู้ดูดไอระเหย [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fume(ฟิวมฺ) {fumed,fuming,fumes} n. ควัน,ไอ,ไอน้ำ,สิ่งที่ระเหยออก,อารมณ์โกรธเป็นควัน. vt. หายใจออกเป็นไอ,ปล่อยออกเป็นไอ,ใช้ควันรม. vi. พ่นควัน,แสดงอารมณ์โกรธเป็นควัน., See also: fumeless adj. fumer n. fumingly adv.
fumed(ฟิมด) adj. เป็นสีรมควัน
perfume(เพอฟูม',เพอ'ฟูม) n. น้ำหอม,เครื่องหอม,กลิ่นหอม. vt. (เพอฟูม') พรมน้ำหอม,พรมน้ำอบ,ทำให้กลิ่นหอมกระจาย, Syn. aroma,fragrance,scent
perfumery(เพอฟูม'เมอรี) n. เครื่องหอม,การผลิตเครื่องหอม,ธุรกิจการขายเครื่องหอม,สถานที่ประกอบธุรกิจเครื่องหอม,ร้านขายเครื่องหอม

English-Thai: Nontri Dictionary
fume(n) ควัน,ไอน้ำ
fume(vi) เป็นไอ,เป็นควัน,มีควัน,พ่นควัน
perfume(n) น้ำหอม,น้ำอบ,น้ำปรุง,เครื่องหอม
perfume(vt) พรมน้ำอบ,ฉีดน้ำหอม,พรมน้ำหอม
perfumery(n) เครื่องหอม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควันไฟ    [N] smoke, See also: fume, Syn. ควัน, Example: ควันไฟที่เกิดจากการเผาสารเคมีมีอันตรายต่อระบบหายใจ, Thai definition: สิ่งที่เห็นเป็นสีดำหรือขาวคล้ายหมอกลอยออกมาจากของที่กำลังไหม้ไฟ หรือจากการเผาไหม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบคอน[n.] (bēkhøn) EN: bacon   FR: bacon [m] ; filet de porc fumé et maigre [m]
ห้ามสูบบุหรี่[X] (hām sūp burī) EN: no smoking   FR: défense de fumer
หอม[v.] (høm) EN: be fragrant ; smell good   FR: sentir bon ; être parfumé
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented   FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
ห้องไม่สูบบุหรี่[n. exp.] (hǿng mai sūp burī) EN: non-smoking room   FR: chambre non-fumeurs [f]
ขาหมูรมควัน[n. exp.] (khā mū rom khwan) EN: smoked ham   FR: jambon fumé [m]
เขตปลอดบุหรี่[n. exp.] (khēt pløt burī) EN: non-smoking area ; no smoking zone   FR: espace non-fumeurs [m]
คนขายน้ำหอม[n. exp.] (khonkhāi nāmhøm) FR: parfumeur [m]
คนสูบบุหรี่[n.] (khon sūp burī) EN: smoker   FR: fumeur [m] ; fumeuse [f]
คนสูบฝิ่น[n.] (khon sup fin) EN: opium-smoker   FR: fumeur d'opium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FUME    F Y UW1 M
FUMED    F Y UW1 M D
FUMES    F Y UW1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fume    (v) (f y uu1 m)
fumed    (v) (f y uu1 m d)
fumes    (v) (f y uu1 m z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] พร่ามัว ทึมๆ ไม่ชัดเจน

French-Thai: Longdo Dictionary
fumée(n) la fumée,-s = ควัน , ควันบุหรี่
fumer(vi vt) 1.(personne) สูบ,สูบบุหรี่,(émettre de la fumée)พ่นควัน,ปล่อยควัน 2.(émettre de la vapeur) พรมน้ำ,ฉีดละอองน้ำ 3.(cigarette) สูบบุหรี่ 4.(GASTR) อบควัน,รมควัน
fumeur,-euse(n) le fumeur, la fumeuse = ผู้สูบบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!

Japanese-English: EDICT Dictionary
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes) [Add to Longdo]
セルフメディケーション[, serufumedeike-shon] (n) self-medication [Add to Longdo]
チーフメート[, chi-fume-to] (n) chief mate [Add to Longdo]
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased) [Add to Longdo]
パフューマー[, pafuyu-ma-] (n) perfumer [Add to Longdo]
パフューム[, pafuyu-mu] (n) perfume [Add to Longdo]
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes) [Add to Longdo]
マツバスズメダイ[, matsubasuzumedai] (n) smokey chromis (Chromis fumea) [Add to Longdo]
安否不明[あんぴふめい, anpifumei] (n) fate (safety) of a person (persons) being unknown [Add to Longdo]
意識不明[いしきふめい, ishikifumei] (n,adj-no) unconscious; senseless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xūn, ㄒㄩㄣ, ] fumes from sacrifice [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
譜面[ふめん, fumen] Notenheft, Notenblatt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fume \Fume\ (f[=u]m), n. [L. fumus; akin to Skr. dh[=u]ma smoke,
   dh[=u] to shake, fan a flame, cf. Gr. qy`ein to sacrifice,
   storm, rage, qy`mon, qy`mos, thyme, and perh. to E. dust: cf.
   OF. fum smoke, F. fum['e]e. Cf. {Dust}, n., {Femerell},
   {Thyme}.]
   1. Exhalation; volatile matter (esp. noxious vapor or smoke)
    ascending in a dense body; smoke; vapor; reek; as, the
    fumes of tobacco.
    [1913 Webster]
 
       The fumes of new shorn hay.      --T. Warton.
    [1913 Webster]
 
       The fumes of undigested wine.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Rage or excitement which deprives the mind of
    self-control; as, the fumes of passion. --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything vaporlike, unsubstantial, or airy; idle conceit;
    vain imagination.
    [1913 Webster]
 
       A show of fumes and fancies.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. The incense of praise; inordinate flattery.
    [1913 Webster]
 
       To smother him with fumes and eulogies. --Burton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Metal.) Solid material deposited by condensation of
    fumes; as, lead fume (a grayish powder chiefly lead
    sulphate).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {In a fume}, in ill temper, esp. from impatience.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fume \Fume\, v. t.
   1. To expose to the action of fumes; to treat with vapors,
    smoke, etc.; as, to bleach straw by fuming it with
    sulphur; to fill with fumes, vapors, odors, etc., as a
    room.
    [1913 Webster]
 
       She fumed the temple with an odorous flame.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To praise inordinately; to flatter.
    [1913 Webster]
 
       They demi-deify and fume him so.   --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. To throw off in vapor, or as in the form of vapor.
    [1913 Webster]
 
       The heat will fume away most of the scent.
                          --Montimer.
    [1913 Webster]
 
       How vicious hearts fume frenzy to the brain!
                          --Young.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fume \Fume\, v. i. [imp. & p. p. {Fumed}; p. pr. & vb. n.
   {Fuming}.] [Cf. F. fumer, L. fumare to smoke. See {Fume}, n.]
   1. To smoke; to throw off fumes, as in combustion or chemical
    action; to rise up, as vapor.
    [1913 Webster]
 
       Where the golden altar fumed.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Silenus lay,
       Whose constant cups lay fuming to his brain.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   2. To be as in a mist; to be dulled and stupefied.
    [1913 Webster]
 
       Keep his brain fuming.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass off in fumes or vapors.
    [1913 Webster]
 
       Their parts are kept from fuming away by their
       fixity.                --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   4. To be in a rage; to be hot with anger.
    [1913 Webster]
 
       He frets, he fumes, he stares, he stamps the ground.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       While her mother did fret, and her father did fume.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {To fume away}, to give way to excitement and displeasure; to
    storm; also, to pass off in fumes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fume
   n 1: a cloud of fine particles suspended in a gas [syn: {smoke},
      {fume}]
   v 1: be mad, angry, or furious
   2: emit a cloud of fine particles; "The chimney was fuming"
     [syn: {fume}, {smoke}]
   3: treat with fumes, expose to fumes, especially with the aim of
     disinfecting or eradicating pests [syn: {fumigate}, {fume}]
   4: be wet with sweat or blood, as of one's face [syn: {reek},
     {fume}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top