ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbitrage

AA1 R B IH0 T R AA2 ZH   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbitrage-, *arbitrage*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arbitrageการซื้อและขายในต่างตลาดเวลาเดียวกัน [เศรษฐศาสตร์]
Arbitrageการค้ากำไร [ธุรกิจ]
Arbitrageอาบิทราจ [TU Subject Heading]
Arbitrageกลยุทธ์ในการทำกำไรจากผลต่างของราคา ใน 2 ตลาดของสินค้าชนิดเดียวกัน
การที่จะทำเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้านั้นมีการซื้อขายมากกว่าหนึ่งตลาด เช่น การขายสินค้าในตลาดปกติที่มีการส่งมอบกันทันทีไปพร้อมๆกับการซื้อสินค้าในตลาดล่วงหน้า เป็นต้น [การเงิน-การลงทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could be an interesting arbitrage opportunity here.คงจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจดี Critical (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไรที่ปราศจากความเสี่ยง[n. exp.] (kamrai thī prātsajāk khwām sīeng) EN: arbitrage profit   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARBITRAGE AA1 R B IH0 T R AA2 ZH
ARBITRAGER AA1 R B IH0 T R AA2 ZH ER0
ARBITRAGERS AA1 R B IH0 T R AA2 ZH ER0 Z
ARBITRAGEUR AA1 R B IH0 T R AA2 ZH ER0
ARBITRAGERS' AA1 R B IH0 T R AA2 ZH ER0 Z
ARBITRAGEURS AA2 R B AH0 T R AA2 ZH ER1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbitragers (n) ˈaːbətrˈɛɪʤɜːʳz (aa1 b @ t r ei1 jh @@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套利[tào lì, ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ, ] arbitrage, #13,745 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbitrage {f}arbitrage [Add to Longdo]
internationales Zinsgefällearbitrage margin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アービトラージ[, a-bitora-ji] (n) arbitrage [Add to Longdo]
アービトラージ取引[アービトラージとりひき, a-bitora-ji torihiki] (n) (See 裁定取引) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction [Add to Longdo]
アービトレィジャー[, a-bitoreija-] (n) arbitrager; arbitrageur [Add to Longdo]
裁定取引[さいていとりひき, saiteitorihiki] (n) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arbitrage \Ar"bi*trage\, n. [F., fr. arbiter to give judgment,
   L. arbitrari.]
   1. Judgment by an arbiter; authoritative determination.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
   2. (Com.) A traffic in bills of exchange (see {Arbitration of
    Exchange}).
    [1913 Webster]
 
   3. (Finance) the simultaneous or near simultaneous purchase
    and sale of the same or closely linked securities or
    commodities in different markets to make a profit on the
    (often small) differences in price.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arbitrage
   n 1: a kind of hedged investment meant to capture slight
      differences in price; when there is a difference in the
      price of something on two different markets the arbitrageur
      simultaneously buys at the lower price and sells at the
      higher price
   v 1: practice arbitrage, as in the stock market

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 arbitrage /ɑrbitraʒə/
  arbitration

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top