Search result for

in frage stellen

(54 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in frage stellen-, *in frage stellen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา in frage stellen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *in frage stellen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What Mr. Gandhi has forced us to do is ask questions about ourselves.Wozu Mr. Gandhi uns bringen möchte, ist dass wir uns selbst in Frage stellenGandhi (1982)
* More to question, yet more to believe* Die ich in Frage stellen kann, Dinge, an die ich glauben kann Yentl (1983)
I hate to see a man with half Devon's experience... and only a fraction of his intelligence, question his judgment.Ich hasse Leute mit der Hälfte von Devons Er- fahrung und einem Bruchteil seiner Intelligenz, die seine Entscheidung in Frage stellenKnight of the Juggernaut (1985)
If you jeopardize their position, they might just try to protect themselves.Wenn Sie ihre Position in Frage stellen, wollen sie sich vielleicht schützen. White Nights (1985)
The Southern hotheads hoot at my blockade as loudly as they question my ancestry.Die Südstaatenhitzköpfe lachen über meine Blockade, so wie sie auch meine Abstammung in Frage stellen. Eine Blockade wird sie nicht in die Knie zwingen. June 1861 - July 21, 1861 (1986)
What I do know is you can't question him.Du darfst ihn nicht in Frage stellenThe Last Assignment (1986)
- He'd be likely to challenge government policy.Er würde wahrscheinlich die Politik der Regierung in diesen Dingen in Frage stellenThe Bishops Gambit (1986)
You don't think that might be challenged as untypical and above average?Meinen Sie nicht, dass das jemand als untypisch und überdurchschnittlich in Frage stellen könnte? A Real Partnership (1986)
Aren't we supposed to question authority? You taught me that!Sollten wir nicht Autoritäten in Frage stellenRunning on Empty (1988)
When you make these accusations against Jews, when you start questioning the Holocaust, I think you should have some facts available, and the facts are available.Wenn Sie die Juden verdächtigen, wenn Sie den Holocaust in Frage stellen, sollten Sie Fakten zur Verfügung haben. Talk Radio (1988)
Only a fool would question Riker's dedication to Starfleet and the people under his command.Nur ein Narr könnte Commander Rikers Hingabe an die Sternenflotte und seine Besatzung in Frage stellenPeak Performance (1989)
Never question my authority in front ot others.Du wirst meine Autorität nie in Gegenwart anderer in Frage stellenGlory (1989)
All these feelings that get in the way of human judgment that confuse the hell out of us that make us second-guess ourselves-- well, we need them.Unsere Gefühle stören das menschliche Urteilsvermögen, verwirren uns teilweise, so dass wir uns selbst in Frage stellenThe Defector (1990)
It only proves you cannot run an investigation questioning the intelligence operations of the US government.Es beweist, dass man keine Ermittlungen zulässt, die die Geheimdienste unserer Regierung auch nur in Frage stellenJFK (1991)
And when I arrive, they will question my worthiness.Und wenn ich ankomme, werden sie meinen Wert in Frage stellenThe Nth Degree (1991)
Given the information about the location of the poison proved accurate it seems strange that you'd question the rest of the story.Da sich die Information über den Ort des Giftes als richtig erwies, erscheint es seltsam, dass Sie den übrigen Hergang in Frage stellenBabylon 5: The Gathering (1993)
Philosophy in no sense can question them.Die Philosophie kann sie nie in Frage stellenWittgenstein (1993)
But before my workers question my authority, you will prove that I am their one God, by killing your companions.Aber damit meine Arbeiter meine Autorität nicht in Frage stellen, wirst du ihnen beweisen, dass ich ihr Gott bin, indem du deine Kameraden tötest. Stargate (1994)
I hear it again. It's the spirit of Kahless.Wie könnte ich den großen Julian Bashir in Frage stellenThe Sword of Kahless (1995)
--cry to be heard, as 'twere from heaven to earth that I must call't in question.Alles ruft da laut vom Himmel bis zur Erde, dass ich's in Frage stellen muss. Hamlet (1996)
Approaching the coordinates.Angestellte dürfen Entscheidungen der Geschäftsführung nicht in Frage stellenSons of Mogh (1996)
I have uncovered evidence that casts serious doubt on the loyalties of Lieutenant Thomas Paris.Ich entdeckte Hinweise, die Lieutenant Thomas Paris' Loyalität in Frage stellenInvestigations (1996)
If you ever question my orders again, you will be relieved of duty permanently. The next wordsWenn Sie je wieder meine Befehle in Frage stellen, werden Sie für immer vom Dienst suspendiert. Resolutions (1996)
Not to call him would call into question the proceedings of this case altogether.Ihn nicht aufzurufen, würde das gesamte Verfahren in Frage stellenRed Corner (1997)
I will not have my authority challenged by you.Ich gestatte nicht, dass Sie meine Autorität in Frage stellenYou Are Cordially Invited... (1997)
What do you mean? By challenging Doctrine you're suggesting that everything we believe about ourselves, our history, our ancient and rightful claim over this region of space, the authority of this Ministry itself... is a lie.Indem Sie die Doktrin in Frage stellen, unterstellen Sie, dass alles, was wir über uns selbst glauben, unsere Geschichte, unser alter und berechtigter Anspruch auf diese Region, sogar die Autorität dieses Rates, eine Lüge ist. Distant Origin (1997)
Is there anyone else who wants to challenge my authority?Will noch jemand meine Autorität in Frage stellenWorst Case Scenario (1997)
Now, however that happened, that she can adopt this child is something I don't feel I have the right to question and I don't believe anybody has the right to stand in the way of.Was auch passiert sein mag, ich würde nicht in Frage stellen, dass sie ihr eigenes Kind adoptieren kann. Ich glaube, niemand hat das Recht, dem im Weg zu stehen. Emily (1997)
I'd rather not walk into a situation... where I might have to go up against my own CO if things got hot.Ich möchte nicht in die Lage kommen, die Autorität meines Captains in Frage stellen zu müssen. Babylon 5: In the Beginning (1998)
Don't evade a choice you gotta make by questioning my reputation or 60 Minutes with this cheap skepticism.Sie entziehen sich einer Entscheidung, indem Sie meinen Ruf... oder den von 60 Minutes mit Ihrem billigen Zweifel in Frage stellenThe Insider (1999)
- Everyone will be too scared to question it.- Keiner wird es in Frage stellenNever Been Kissed (1999)
Not to probe your definition of sex or fidelity for this proceeding but while having your affair--Ich will Ihre Definition von Sex oder Treue nicht in Frage stellen... aber haben Sie während Ihrer Affäre... Angels and Blimps (1999)
Fellow fish monsters, I don't want to question your stupid civilization... ... butwillkillingsomeone with a nutcracker solve anything?Fischmonster, ich will eure dumme Zivilisation nicht in Frage stellen... aber was bringt es schon, jemanden mit einem Nussknacker zu töten? I Second That Emotion (1999)
By questioning, do you know-- do you know what I discovered?Beim in Frage stellen, weißt du... weißt du was ich da entdeckt habe? You Bet Your Life (2000)
We have to question every assumption, everything.Wir müssen alles in Frage stellenBeneath the Surface (2000)
Are you questioning my decision?Wollen Sie meinen Entscheid in Frage stellenFrom Hell (2001)
You may like them, you may not like them you may say, "What about this, that or the other thing?"Sie mögen einem gefallen oder nicht, man kann sie in Frage stellenStanley Kubrick: A Life in Pictures (2001)
Don't question the rules.Du sollst die Regeln nicht in Frage stellenBrain Drain (2001)
Science is about questioning the status quo, questioning authority.Die Wissenschaft muss den Status quo und die Autorität in Frage stellenProdigy (2001)
Look, Keith, I have to be able to make decisions withoutyou challenging me.- Du kannst mir nie was sagen. Du darfst meine Entscheidungen nicht in Frage stellen3:00 p.m.-4:00 p.m. (2002)
Never question that.Das darfst du nie in Frage stellenDead Drop (2002)
I don't question your loyalty, but you sure that's what Linwood wants?Ich will Ihre Loyalität nicht in Frage stellen, denken Sie, Linwood wollte das? The Price (2002)
I'd be the last person to question your math... but aren't you missing a few generations?Ich würde Ihre Rechenkünste niemals in Frage stellen, aber vergessen Sie nicht einige Generationen? Carbon Creek (2002)
He knew if he could get you to question what you did 17 years ago... you'd begin to question what you're doing right now.Er wusste, wenn Sie Ihre Taten von vor 17 Jahren in Frage stellen, würden Sie auch in Frage stellen, wofür Sie hier sind. The Seventh (2002)
Neither will questioning everything I do.Auch nicht, dass Sie alles in Frage stellen was ich tue. Vox Sola (2002)
It'd mean that everything mankind believes in... is in question.Es würde alles, woran der Mensch glaubt, in Frage stellenProvenance (2002)
I believe they are wrong, but I cannot question it.Ich glaube, sie haben Unrecht, aber ich darf das nicht in Frage stellenGods and Generals (2003)
I didn't realize that by demanding excellence I would be challenging... what did it say?Mir war nicht klar, dass ich dadurch, dass ich Höchstleistung einfordere... in Frage stellen würde... Was stand da? Mona Lisa Smile (2003)
OK, well, I won't question your powers in the future.Ich werde lhre Kräfte nie wieder in Frage stellenPaycheck (2003)
I don't think there are very many people who question whether the moon exists.Ich denke nicht, dass viele Menschen die Existenz des Mondes in Frage stellenArt (2003)

German-Thai: Longdo Dictionary
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in Frage stellen; in Zweifel ziehen; beanstandento query [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top