Search result for

บรรณ

(87 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรณ-, *บรรณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรณาการ[N] tribute, See also: present, gift, Syn. ของขวัญ, ของถวาย, เครื่องบรรณาการ, Example: ประเทศราชต้องส่งบรรณาการให้เมืองหลวงทุกปี, Thai definition: สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรณ, บรรณ-(บัน, บันนะ-) น. ปีก
บรรณ, บรรณ-หนังสือ
บรรณ, บรรณ-ใบไม้.
บรรณกุฎีน. กระท่อมอันมุงบังด้วยใบไม้.
บรรณพิภพ, บรรณโลกน. วงการหนังสือ.
บรรณศาลาน. ที่สำนักของฤๅษีหรือผู้บำเพ็ญพรตเป็นต้น ถือกันว่ามุงบังด้วยใบไม้.
บรรณสารน. หนังสือราชการ.
บรรณาการ(บันนากาน) น. สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี. (ป. ปณฺณาการ; ส. ปรฺณาการ), ในบทประพันธ์ใช้ว่า บรรณา ก็มี.
บรรณาการดู บรรณ, บรรณ-.
บรรณาคม(บันนาคม) น. ห้องหนังสือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annotationบรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vignetteบรรณพิลาส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tributeบรรณาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
editบรรณาธิกร, ตรวจแก้, ตัดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
text editorบรรณาธิกรณ์ข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
line-oriented text editorบรรณาธิกรณ์ข้อความรายบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen editor; full screen editorบรรณาธิกรณ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
full screen editor; screen editorบรรณาธิกรณ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
line editorบรรณาธิกรณ์เชิงบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkage editor; link editorบรรณาธิกรณ์เชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographyบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Author bibliographyบรรณานุกรมของผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author bibliographiesบรรณานุกรมของผู้แต่ง, บรรณานุกรมของผู้แต่ง
เป็นรายชื่อผลงานของผู้แต่งที่รวบรวมขึ้น

ตัวอย่าง บรรณานุกรมของผู้แต่ง

1. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป)

2. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน

3. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน และพระสารประเสริฐ

4. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

5. บรรณานุกรมงานส่วนบุคคลของศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร

6. บรรณานุกรมประกอบบรรณนิทัศน์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

7. บรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

8. เรียงร้อยบรรณรัตน์ : บรรณานุกรมและดรรชนีพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9. รายชื่อหนังสือพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Librarianบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference librarianบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
Reference librarian หมายถึง บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มีหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหาคำตอบที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการ และช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากหนังสือและวัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุด

คุณสมบัติของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ

ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ ไว้ดังนี้

- มีความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุด

- มีมนุษยสัมพันธ์อันดี

- มีความสนใจในวิชาการต่างๆ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

- มีความอดทน พากเพียร

- มีไหวพริบดีในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในแนวใด ควรหาคำตอบจากแหล่งใด

- มีความจำดี

- มีจินตนาการดี รู้จักการยืดหยุ่น ไม่ฝังความคิดไว้ในด้านเดียว

- ช่างสังเกต รอบคอบ

- ตัดสินใจดี รู้จักเลือกแหล่งคำตอบที่เหมาะสม

- รู้จักวิธีการพูดคุย ซักถามอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้

- กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ

การให้บริการของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ นอกจากการให้บริการที่โต๊ะให้บริการตอบคำถามแล้ว ยังสามารถให้บริการโดยทางโทรศัพท์ โดยทางอี-เมล์ หรือโดยผ่านการสนทนาทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บทบาทของบริการตอบคำถามในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ Google และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้มากขึ้น ดังนั้น บรรณารักษ์บริการตอบคำถามอาจไม่ต้องตอบคำถามหรือเก็บข้อมูลมากเหมือนในอดีต แต่ควรเน้นที่การให้คำแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักวิธีค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือช่วยแนะนำแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยต่อไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

School librarianบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographyบรรณานุกรม
หรือ เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ บทความจากวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ) ที่ผู้เขียนใช้ประกอบการเขียนหนังสือเล่มนั้น หรืออาจเป็นรายชื่อที่ผู้เขียนแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม อาจอยู่ท้ายเล่มหรือท้ายบทแต่ละบทก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliography of bibliographiesบรรณานุกรมของบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The editor from "nylon" saw the photos from last night.บรรณาธิการจาก Nylon เห็นรูปคืนนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
And you're gonna meet this editor, 'cause he's dying to meet you.แล้วก็ไปเจอบรรณาธิการ เพราะว่าเขาอยากจะเจอเธอจะตายอยู่แล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
It's unethical.มันผิดจรรยาบรรณ The Itch (2008)
You have to stop Wilson from committing career malpractice.คุณต้องหยุดวิลสัน จากคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ Dying Changes Everything (2008)
I'm sorry if I forced you to compromise your ethics.ผมขอโทษที่บังคับให้คุณต้องเสียจรรยาบรรณ And How Does That Make You Kill? (2008)
Rookie librarians can never find them.บรรณารักษ์ร็อคกี้ก็หาหนังสือไม่เจอ Heartbreak Library (2008)
I'm the editor in chief! I know the mayor of Venus!ฉันมันหัวหน้า บรรณาธิการ ฉันรู้จัก ถึงนายก ดาวอังคาร Superhero Movie (2008)
I sent the editor some clips a while back and he wants to meet.ผมส่งคลิปไปให้บรรณาธิการได้ซักพัก แล้วเค้าก็อยากพบผม Marley & Me (2008)
May I present Bob Zelnick, my executive editor?ผมขอแนะำนำคุณบ๊อบ ซีลนิค บรรณาธิการบริหารของผม Frost/Nixon (2008)
Kissing up to the yearbook editors. Very smart move.เอาใจบรรณาธิการหนังสือรุ่น ฉลาดมาก High School Musical 3: Senior Year (2008)
"Dear Uptight Editor...ถึง บรรณาธิการจอมถึก Confessions of a Shopaholic (2009)
And your editor loves it.บรรณาธิการเราชอบมัน Julie & Julia (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณ[n.] (ban) EN: book ; work ; literature   FR: livre [m] ; ouvrage [m]
บรรณ[n.] (ban) EN: leaf   FR: feuille [f]
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift   FR: cadeau [m] ; présent [m]
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการอำนวยการ[n. exp.] (bannāthikān amnūaykān) EN: editor in chief   
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
บรรณานุกรม[n.] (bannānukrom) EN: bibliography   FR: bibliographie [f]
บรรณารักษ์[n.] (bannārak) EN: librarian   FR: bibliothécaire [m, f]

English-Thai: Longdo Dictionary
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. Exegesis, R. Talmud, Mikra, Masorah
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Aggadah
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Halakhah
colophon(n ) ข้อมูลทางบรรณานุกรม, ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bibliography[N] บรรณานุกรม, See also: รายชื่อหนังสือโดยสังเขป, Syn. bibliog.
copyreader[N] บรรณาธิการ, Syn. subeditor
editor[N] บรรณาธิการ, See also: บ.ก., Syn. director, supervisor
executive editor[N] บรรณาธิการบริหาร, Syn. editor
librarian[N] บรรณารักษ์
librarianship[N] บรรณารักษ์ศาสตร์, Syn. librarian science
library science[N] บรรณารักษ์ศาสตร์, Syn. library science
managing editor[N] บรรณาธิการบริหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
bibliographer(บิบบลิออก'กระเฟอร์) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบรรณานุกรม
bibliography(บิบบลิออก'กระฟี่) n. บรรณานุกรม,รายชื่อหนังสือเฉพาะเรื่องหรือกลุ่มเรื่อง, See also: bibliographic adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม bibliographical adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม
city roomn. ห้องข่าวท้องถิ่น,คณะบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น
coeditorn. บรรณาธิการร่วม
columnist(คอล'ลัมนิสทฺ) n. นักเขียนหรือบรรณาธิการคอลัมน์หนังสือพิมพ์,
desk(เดสคฺ) โต๊ะทำงาน,แท่นอ่าน ,กอง ฝ่ายหรือแผนก,ที่ตั้งโน๊ตดนตรี,กองบรรณาธิการ adj. เกี่ยวกับโต๊ะ
edit(เอด,'ดิท) {edited,editing,edits} vt. เรียบเรียง,แก้ไข,ตัดตอน,ตัดย่อ,เป็นบรรณาธิการ,ลำดับเรื่อง,พิมพ์โฆษณา, Syn. correct,revise
edit modeภาวะบรรณาธิกรหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมจะรับการแก้ไข เราสามารถสั่งแก้ไขข้อความบนจอภาพได้ โดยผ่านทางแป้นพิมพ์
edit progamชุดคำสั่งบรรณาธิกรหมายถึงโปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่เตรียมไว้ในซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที่ช่วยตรวจแก้ไขชุดคำสั่งต่าง ๆ มีความหมายเหมือน editor

English-Thai: Nontri Dictionary
bibliographer(n) บรรณารักษ์
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร
desk(n) โต๊ะ,โต๊ะทำงาน,กองบรรณาธิการ,แท่นอ่านคัมภีร์,ฝ่าย,แผนก
editor(n) บรรณาธิการ,ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ,เกี่ยวกับบทความ,เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
editorial(n) หน้าบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ,บทบรรณาธิการ
etiquette(n) มารยาท,สมบัติผู้ดี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จรรยาบรรณ
librarian(n) บรรณารักษ์
tributary(adj) ซึ่งต้องส่งเครื่องบรรณาการ,ที่เป็นเมืองขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Library and information science (LIS) (n ) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Redaktion(n) |die, pl. Redaktionen| กองบรรณาธิการหนังสือ, คณะทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top