ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craze

K R EY1 Z   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craze-, *craze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craze[N] ความนิยม (ในช่วงระยะสั้นๆ), Syn. fashion, fad, passing fashion
craze[VT] ทำให้มีรอยแตกบนผิวเซรามิก
craze[VI] มีรอยแตกบนผิวเซรามิก
craze[N] รอยแตกบนผิวเซรามิก
crazed[ADJ] บ้าแบบไร้เหตุผล, Syn. crazy, cracked, insane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห

English-Thai: Nontri Dictionary
craze(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความนิยม,รอยแตกลายงา
craze(vt) ทำให้บ้าคลั่ง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้จิตเสื่อม,ทำให้ผิวแตก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Apparently that blue touch you put on it-- it's all the craze with those Slavic types.สีฟ้าแบบที่คุณทำออกมาไง แบบที่พวกสลาวิคชอบยังไงล่ะ To'hajiilee (2013)
A chess craze is sweeping the nation.อาการคลั่งหมากรุกกระจายไปทั่วประเทศ Pawn Sacrifice (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crazeHe behaved as if crazed.
crazeI am still keeping up my tennis craze.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคลั่ง[N] madness, See also: craze, mania, Syn. ความบ้าคลั่ง, ความคลั่งไคล้, Example: ความคลั่งของผู้คนต่อนักร้องคนนี้ทำให้บัตรคอนเสิร์ตขายหมดอย่างรวดเร็ว, Thai definition: การหมกมุ่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป เช่น คลั่งอ่านหนังสือ คลั่งเล่นกล้วยไม้
ความคลั่ง[N] craze, See also: insanity, craziness, madness, Syn. การคลุ้มคลั่ง, การเพ้อคลั่ง, Ant. ความมีสติ, Example: หมอฉีดยาสลบให้ผู้ป่วยเมายาเพื่อหยุดความคลั่ง, Thai definition: อาการผิดปกติอย่างอาการคนบ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห่อ[v.] (hoē) EN: be crazy about ; follow a craze ; be raving mad ; be mad about/on   
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic   
เพ้อคลั่ง[v.] (phoēkhlang) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid   FR: être fanatique

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAZE K R EY1 Z
CRAZED K R EY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craze (n) krˈɛɪz (k r ei1 z)
crazed (j) krˈɛɪzd (k r ei1 z d)
crazes (n) krˈɛɪzɪz (k r ei1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂热[kuáng rè, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄜˋ, / ] craze, #12,793 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gigantomanie {f}craze for the huge and spectacular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海外留学熱[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad [Add to Longdo]
[ねつ, netsu] (n) (1) heat; (2) fever; temperature; (3) zeal; passion; enthusiasm; (4) mania; craze; rage; (P) [Add to Longdo]
熱狂ぶり;熱狂振り[ねっきょうぶり, nekkyouburi] (n) craze; frenzy; enthusiasm [Add to Longdo]
半狂乱[はんきょうらん, hankyouran] (n) half-crazed [Add to Longdo]
流行(P);流行り[はやり(P);りゅうこう(流行)(P), hayari (P); ryuukou ( ryuukou )(P)] (n,vs,adj-no) fashion; fad; vogue; craze; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craze \Craze\, v. i.
   1. To be crazed, or to act or appear as one that is crazed;
    to rave; to become insane.
    [1913 Webster]
 
       She would weep and he would craze.  --Keats.
    [1913 Webster]
 
   2. To crack, as the glazing of porcelain or pottery.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craze \Craze\, n.
   1. Craziness; insanity.
    [1913 Webster]
 
   2. A strong habitual desire or fancy; a crotchet.
    [1913 Webster]
 
       It was quite a craze with him [Burns] to have his
       Jean dressed genteelly.        --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
   3. A temporary passion or infatuation, as for same new
    amusement, pursuit, or fashion; a fad; as, the bric-a-brac
    craze; the [ae]sthetic craze.
    [1913 Webster]
 
       Various crazes concerning health and disease. --W.
                          Pater.
    [1913 Webster]
 
   4. (Ceramics) A crack in the glaze or enamel such as is
    caused by exposure of the pottery to great or irregular
    heat.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craze \Craze\ (kr[=a]z), v. t. [imp. & p. p. {Crazed}
   (kr[=a]zd); p. pr. & vb. n. {Crazing}.] [OE. crasen to break,
   fr. Scand., perh. through OF.; cf. Sw. krasa to crackle,
   sl[*a] i kras, to break to pieces, F. ['e]craser to crush,
   fr. the Scand. Cf. {Crash}.]
   1. To break into pieces; to crush; to grind to powder. See
    {Crase}.
    [1913 Webster]
 
       God, looking forth, will trouble all his host, And
       craze their chariot wheels.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To weaken; to impair; to render decrepit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Till length of years,
       And sedentary numbness, craze my limbs. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To derange the intellect of; to render insane.
    [1913 Webster]
 
       Any man . . . that is crazed and out of his wits.
                          --Tilloston.
    [1913 Webster]
 
       Grief hath crazed my wits.      --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craze
   n 1: an interest followed with exaggerated zeal; "he always
      follows the latest fads"; "it was all the rage that season"
      [syn: {fad}, {craze}, {furor}, {furore}, {cult}, {rage}]
   2: state of violent mental agitation [syn: {craze}, {delirium},
     {frenzy}, {fury}, {hysteria}]
   3: a fine crack in a glaze or other surface
   v 1: cause to go crazy; cause to lose one's mind [syn: {madden},
      {craze}]
   2: develop a fine network of cracks; "Crazed ceramics"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top