ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*failure*

F EY1 L Y ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: failure, -failure-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
failure(n) ความล้มเหลว, Syn. lack of success
failure(n) ผู้ที่ล้มเหลว
heart failure(n) ภาวะที่หัวใจไม่สามารถฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เพียงพอ
heart failure(n) หัวใจวาย, See also: หัวใจล้มเหลว, ภาวะที่หัวใจหยุดทำงาน, Syn. cardiac arrest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congestive heart failureโรคเลือดคั่ง
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
heart failureหัวใจวาย
system failureความขัดข้องของระบบการที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งระบบ อาจเป็นเพราะมีข้อขัดข้องก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
failure(n) ความล้มเหลว,การล้มละลาย,การสอบตก
HEART heart failure(n) หัวใจล้มเหลว,หัวใจวาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renal failureภาวะไตวาย, ภาวะไตล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory failureภาวะการหายใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system failureความขัดข้องของระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
appear, failure toการขาดนัดไม่มาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardiac failure; failure, heartภาวะหัวใจวาย, ภาวะหัวใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consideration, failure ofการละเลยไม่ให้สินจ้าง, การปฏิเสธไม่ให้สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraceptive failureความล้มเหลวของการคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contraceptive failure rateอัตราความล้มเหลวของการคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
failureความขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
failure of considerationค่าต่างตอบแทนล้มเหลว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure, heart; failure, cardiacภาวะหัวใจวาย, ภาวะหัวใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
failure, renalภาวะไตวาย, ภาวะไตล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
failure, respiratoryภาวะการหายใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
failure of considerationการละเลยไม่ให้สินจ้าง, การปฏิเสธไม่ให้สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of evidence; failure of proofการไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of good behaviourการมีความประพฤติเสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of issueการตายโดยไม่มีลูก [ดู dying without issue] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of proof; failure of evidenceการไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of recordการที่จำเลยไม่สามารถแสดงหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of titleการไม่มีสิทธิในทรัพย์ที่ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure to appearการขาดนัดไม่มาศาล [ดู non-appearance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure to testifyการที่จำเลยไม่ยอมให้การ (ในคดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure, cardiac; failure, heartภาวะหัวใจวาย, ภาวะหัวใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hardware failure; hard failureความขัดข้องของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heart failure; failure, cardiacภาวะหัวใจวาย, ภาวะหัวใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hard failure; hardware failureความขัดข้องของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Software failureซอฟต์แวร์ล้มเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acute renal failureไตวายเฉียบพลัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chronic renal failureไตวายเรื้อรัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bank failuresความล้มเหลวทางธุรกิจธนาคาร [TU Subject Heading]
Building failuresอาคารถล่ม [TU Subject Heading]
Business failuresความล้มเหลวทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Dam failuresเขื่อนถล่ม [TU Subject Heading]
Electric power failuresการขัดข้องของไฟฟ้ากำลัง [TU Subject Heading]
Failure (Psychology)ความล้มเหลว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Fear of failureความกลัวการล้มเหลว [TU Subject Heading]
Heart failureหัวใจวาย [TU Subject Heading]
Kidney failureไตวาย [TU Subject Heading]
Kidney failure, Acuteไตวายเฉียบพลัน [TU Subject Heading]
Kidney failure, Chronicไตวายเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Liver failure, Acuteตับวายเฉียบพลัน [TU Subject Heading]
Multiple organ failureภาวะการทำงานของอวัยวะหลายชนิดล้มเหลว [TU Subject Heading]
Structural failuresการพิบัติของโครงสร้าง [TU Subject Heading]
market failureความล้มเหลวของตลาด, Example: เป็นภาวะที่ตลาดหรือกลไกราคาไม่สามารถจะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ เช่น ผู้ซื้อ ผู้ขายทำการซื้อขายกันโดยไม่มีข้อมูลทางการตลาดและคุณภาพของสินค้าที่เพียงพอทำให้กำหนดราคาซื้อขายไม่ตรงกับความเป็นจริง เป็นต้น
ความล้มเหลวของตลาดอาจจะเกิดจากสาเหตุต่างๆ คือ
1) สินค้าหรือบริการและปัจจัยการผลิตไม่สามารถจะแบ่งแยกกันได้อย่างชัดเจน
2) สารสนเทศของการซื้อขายในตลาดไม่สมบูรณ์
3) สินค้านั้นเป็นสินค้าสาธารณะ (public goods) เช่น การให้บริการของรัฐ การป้องกันประเทศ
4) การผลิตหรือการบริโภคที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก (externality) ซึ่งจะเกิดจากการที่การผลิตหรือการบริโภคของหน่วยงานเศรษฐกิจหนึ่งที่มีผลต่อหน่วยเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้มีส่วนโดยตรงกับการผลิตหรือบริโภคนั้นๆ เช่น ความร่มรื่นที่ประชาชนได้รับจากสวนป่าของเอกชน เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
Absorption Failure, Cellularขาดการดูดซึม [การแพทย์]
Backward Failureหัวใจวายแบบแบคเวิด [การแพทย์]
Beri-Beri with Myocardial Failure, Wetโรคเหน็บชาที่มีอาการบวมรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจล้ [การแพทย์]
Cells, Heart Failureเซลล์หัวใจวาย [การแพทย์]
Circulatory Failureการไหลเวียนเลือดล้ม,ระบบหัวใจล้มเหลว [การแพทย์]
Contraceptive Failureการตั้งครรภ์ในขณะคุมกำเนิด [การแพทย์]
Coronary Failureหลอดเลือดโคโรนารี่วาย [การแพทย์]
Education Failureความล้มเหลวในด้านการศึกษา [การแพทย์]
Expiratory Failureความล้มเหลวของการหายใจออก [การแพทย์]
Failureความล้มเหลว,ตก,ความล้มเหลว [การแพทย์]
Failure Rateอัตราการล้มเหลว [การแพทย์]
Failure to Thriveเด็กไม่เจริญเติบโต,การเจริญเติบโตหยุดชะงัก,เลี้ยงไม่โต,การที่เด็กไม่เจริญเติบโต [การแพทย์]
Failure, Clinicalความล้มเหลวทางด้านการรักษา [การแพทย์]
Failure, Combinedหัวใจวายร่วม [การแพทย์]
Failure, Completeการล้าสมบูรณ์ [การแพทย์]
Failure, Completeเสียหมดทุกส่วน [การแพทย์]
Failure, Intermittentเสียและดีเป็นครั้งคราว [การแพทย์]
Failure, Left Sidedหัวใจวายจากด้านซ้ายของหัวใจ [การแพทย์]
Failure, Primaryความล้มเหลวปฐมภูมิ [การแพทย์]
Failure, Secondaryความล้มเหลวทุติยภูมิ [การแพทย์]
Failure, Userความผิดพลาดในการคุมกำเนิด [การแพทย์]
Failure-Sucklingการไม่ดูดนม [การแพทย์]
Gonadal Failureความล้มเหลวของอวัยวะสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Gonadal Failure, Primaryรังไข่ไม่เจริญ, [การแพทย์]
Growth Failureการเติบโตล้มเหลว [การแพทย์]
Illusory Failureเครื่องไม่เสียแต่วิธีการใช้ไม่ถูกต้อง [การแพทย์]
Inspiratory Failureความล้มเหลวของการหายใจเข้า [การแพทย์]
Kidney Failureไตวาย [การแพทย์]
Kidney Failure, Acuteไตวายเฉียบพลัน [การแพทย์]
Liver Failureตับเสื่อมสมรรถภาพ, ตับล้ม, ตับล้มเหลว, [การแพทย์]
Medical Failureความล้มเหลวในด้านการแพทย์ [การแพทย์]
Multiple Organ Failureการทำงานของอวัยวะหลายอย่างล้มเหลว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์ The Great Dictator (1940)
And then I must eat the bonito so I will not have a failure of strength.แล้วฉันต้องกิน โบนีโท ดังนั้นฉันจะไม่ได้มีความ ล้มเหลวของความแข็งแรง The Old Man and the Sea (1958)
Made in America you see. Another failure.ความล้มเหลวอีกไม่ได้คุณ นักวิทยาศาสตร์ Help! (1965)
It was a failure.มันเป็นความล้มเหลว 2010: The Year We Make Contact (1984)
And second, because to go would be a failure.และครั้งที่สองเพราะจะ ไปจะเป็นความล้มเหลว Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
What in his terms is a magnificent achievement... you see as your failure, so you call it his.อะไรในแง่ของเขาเป็นความสำเร็จที่งดงาม ... คุณเห็นเป็นความล้มเหลวของคุณ เพื่อให้คุณเรียกว่าของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง Mannequin (1987)
The mission was a failure.ปฏิบัติการล้มเหลว Akira (1988)
If I don't get money, I go home to Mama and Papa a failure.ถ้าไม่มีเงิน ฉันก็กลับบ้านด้วยความล้มเหลว. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
And it makes all the difference in the world between success and failure.มันชี้ขาดความสำเร็จหรือล้มเหลว Schindler's List (1993)
It was an arrogant presumption, based on a failure to recognise your true feelings and Miss Bennet's.มันเป็นข้อสันนิษฐานที่อวดดีและความเหลวไหล ที่นึกว่ารู้ความรู้สึกแท้จริงของนายและมิสเบนเน็ต Episode #1.6 (1995)
There may be an unforeseen mechanical failure.อาจจะมีความล้มเหลวทาง กลที่ไม่คาดฝัน Contact (1997)
"Unacceptable likelihood of heart failure." I think that's what the manual says."Unacceptable likelihood of heart failure." I think that's what the manual says. Gattaca (1997)
I won't see you make him feel like a failure too! - He won't be a failure!แล้วก็อย่าทำให้เขารู้สึกล้มเหลวด้วย Good Will Hunting (1997)
Don't infect him with the idea that it's okay to quit, that it's okay to be a failure.อย่าทำนะฌอน อย่าทำให้เขามีความคิด แบบนั้นนะมีแต่พังกับพังลูกเดียว Good Will Hunting (1997)
But ask yourself, Sean- Ask yourself... if you want Will to feel that way- if you want him to feel like a failure?ถามตัวเองซิฌอน ถามว่านายอยาก ให้วิลล์รู้สึกแบบนั้นไหม อยากให้เขารู้สึกล้มเหลว Good Will Hunting (1997)
You think I'm a failure. I know who I am.ไม่เอาน่าฌอน นายคิดว่าชั้นล้มเหลว ชั้นรู้ชั้นเป็นใคร Good Will Hunting (1997)
Why are you still so fuckin' afraid of failure?ทำไมนายยังกลัวความล้มเหลว มากมายอย่างนี้ Good Will Hunting (1997)
- What charge? Failure to summit?- ข้อหาอะไร ปีนไม่ถึงยอดเหรอ Seven Years in Tibet (1997)
Since I failed miserably with an Austrian wife... an exotic failure with a Tibetan wife seems misguided.ตั้งแต่ที่ผิดหวังปางตาย กับภรรยาชาวออสเตรีย จะมาผิดหวังต่างแดนกับ ภรรยาชาวทิเบตอีกก็คงไม่ไหวล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
Now she thinks it awful her daughter's become so strange and ugly, a failure, repulsive!แม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเลวร้าย\ ที่ลูกสาวตัวเองกลายเป็นตัวประหลาด น่าเกลียด, ขี้แพ้, น่ารังเกียจ Show Me Love (1998)
But darling. You're not a failure, repulsive or strange at all...แต่ที่รัก ลูกไม่ใช่คนขี้แพ้ น่ารังเกียจ หรือประหลาดเลยสักนิด Show Me Love (1998)
A. Multiply it by the probable rate of failure.อยากเปลี่ยนที่มั้ย? Fight Club (1999)
Fear of loneliness, fear of failure, fear of the unknown.กลัวที่จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว กลัวความล้มเหลว กลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง The Story of Us (1999)
It has human form, therefore you read mechanical failure as eccentricity and anthropomorphise it.มันมีลักษณะของมนุษย์ คุณจึงมองข้อผิดพลาดของเครื่องจักร แปลกออกไปและเห็นมันเป็นมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
I owe it to you that I saw what real education could be like to laugh with the colleagues to cry, to get mad, to be moved sometimes experiencing failure and using it to grow in life both students and teacher evolving together I saw that type of teachingฉันเป็นหนี้คุณ คุณทำให้ฉันเห็นว่าการศึกษาที่แท้จริงอาจจะเป็นแบบนี้ การที่จะได้หัวเราะ ร้องไห้ และโกรธ ร่วมกับเพื่อนๆ GTO (1999)
Power failure? No.ไฟดับเหรอ? Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
A triumph equaled only by its monumental failure.หารู้ไม่ว่านั่นแหละคือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง The Matrix Reloaded (2003)
However, I was again frustrated by failure.อย่างไรก็ตาม ผมก็ล้มเหลวอีกครั้ง The Matrix Reloaded (2003)
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
Farewell, failure.ลาก่อน ความล้มเหลว Love Actually (2003)
You're dangerously close to heart failure, Paul.คุณมีโอกาศหัวใจวายได้ทุกเมื่อนะ.. พอล 21 Grams (2003)
I want you to know that wherever we find ourselves in this world, whatever our successes or failures, come this time of year you will always have a place at my table... and a place in my heart.ฉันอยากให้พวกเธอรู้ว่า ไม่ว่าจะเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จรึล้มเหลวก็ตาม พวกเธอจะมีที่ี่ของเธอเสมอ Latter Days (2003)
But it could turn into a failure if he doesn't want to go.แต่มันอาจจะผิดพลาดก็ได้ ถ้าเค้าไม่ต้องการที่จะไป My Tutor Friend (2003)
Not only your failure, but now the report of success.แต่ยังรายงานว่าสำเร็จ จะแก้ตัวยังไง The Chronicles of Riddick (2004)
The central portion of the city is blacked out from radio communication due to damaged power lines and electrical failure.โดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองนั้น วิทยุสื่อสารไม่สามารถใช้ติดต่อกันได้ เนื่องจากระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Warning. System failure.คำเตือน ระบบล้มเหลว Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Warning. System failure.คำเตือน ระบบล้มเหลว Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I don't view this event as a failure.ฉันไม่ได้มองว่า เหตุการณ์นี้เป็นความผิดพลาด The Bourne Supremacy (2004)
She thinks she's a failureเธอกำลังท้อแท้น่ะ Rice Rhapsody (2004)
Failure to do so, of course, will mean failure as a Ninja... and you will be banished.ถ้าทำผิดพลาด,แน่นอนว่า ในอนาคต เจ้าจะไม่ใช่นินจา... และจะถูกเนรเทศ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Okay, Eric, go back to the boat and inform DOI that our murder supersedes their bridge failure, please.เอริด ไปบอกพวกเขาที ว่าการสอบสวนฆาตกรรมของเรา สำคัญกว่าของกรมทางหลวง Lost Son (2004)
Your crime scene's part of a bridge failure.แผนฆาตกรรมของคุณ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สพานพัง Lost Son (2004)
Warrick Tennyson is dying from kidney failure and heart disease.วอร์ริค เทนนิซันกำลังจะตาย ด้วยโรไตและหัวใจล้มเหลว Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
I didn't fight with Makino. Ah, the double date was a failure, huh?ไม่ใช่เรื่องแบบนี้เหรอ ที่เพิ่งเกิดขึ้นน่ะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Mr. Von Doom, would you like to comment on the recent failure of your IPO?คุณ วอน ดูม, มีอะไรจะแถลงเรื่องความล้มเหลว ที่จะเอาหุ้นเข้าตลาดไม๊ครับ? Fantastic Four (2005)
Instead, I thought of it as a burden and a symbol of failure.แต่ผมคิดว่ามันเป็นภาระ และเป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลว Lonesome Jim (2005)
- most awarded stars in the history of the BTN a man known to the entire nation as "The voice of London" passed away late last night from apparent heart failure.- ดาราผู้เด่นดัง ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสถานี BTN... ...บุคคลผู้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ในนาม "เสียงแห่งลอนดอน". ...เสียชีวิตลง เมื่อกลางดึกคืนนี้ จากสาเหตุหัวใจล้มเหลวกระทันหัน. V for Vendetta (2005)
Every day that brings us closer to November every day that man remains free is one more failure.ทุกวันที่ผ่านไป ใกล้เดือนพฤศจิกายนเข้าไปทุกที ...ทุกวัน ที่หมอนั่นยังคงเป็นอิสระ.. ..มันคืออีกหนึ่งความล้มเหลว V for Vendetta (2005)
Three hundred and forty-seven failures!สามร้อยกับสี่สิบเจ็ด ความล้มเหลว! V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
failureAll her efforts culminated in failure.
failureAll his endeavors ended in failure.
failureAll our effort ended in failure.
failureA power failure contributed to the confusion in the hall.
failureA single mistake, and you are a failure.
failureA to tell the truth serious though there seemed seemingly to be not a what either failure was done.
failureBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
failureBusiness failures are down 10% this year.
failureBut for his steady support, my venture would have resulted in a failure.
failureBut for your steady support, my mission would have resulted in failure.
failureBut it's the rhetoric of failure.
failureCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
failureDefeat and failure make people too humble.
failureDon't accuse others for your own failure.
failureDon't blame others for your failure.
failureDon't dwell on your past failures.
failureDon't laugh at my failure.
failureDon't set your failure down to bad luck.
failureEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
failureEverybody expected that the experiment would result in failure.
failureFailures often spring from ignorance.
failureFailure to water plants will cause them to die.
failureFar from being a failure, our negotiation was a great success.
failureFor all his failures, he did not feel so at all.
failureFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
failureFor from being a failure it was a great success.
failureFright gave the old lady heart failure.
failureFrom a literary point of view, his work is a failure.
failureGambling brought about his failure.
failureHe accounted for his failure in an experiment.
failureHe appealed to lack of funds as a reason for the failure of his enterprise.
failureHe ascribes his failure to bad luck.
failureHe attributed his failure to bad luck.
failureHe attributed his failure to her miss guidance.
failureHe blamed his teacher for his failure in the entrance examination.
failureHe blamed others for his own failure.
failureHe blamed the failure on his brother.
failureHe blamed the teacher for his failure.
failureHe died quite suddenly of heart failure.
failureHe dwells on his past failures.
failureHe feels happy despite of his failure.
failureHe grieved over his failures.
failureHe is ashamed of his failure.
failureHe is discouraged by his failure in the examination.
failureHe is not man to lose heart at a single failure.
failureHe is to blame for the failure.
failureHe put his finger on the cause of the rocket's failure to orbit.
failureHer failure is not to be ascribed to want of diligence.
failureHe says he is above failure.
failureHe should reflect on his failure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai Definition: ไม่แข็งแรง
คว้าน้ำเหลว(v) fail, See also: come to failure, return with empty hands, be unsuccessful, Syn. ล้มเหลว, ผิดหวัง, Ant. สำเร็จ, สมหวัง, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเขาไปถึงนิวยอร์ก แต่ก็คว้าน้ำเหลวอีกตามเคย, Thai Definition: ไม่ได้ผลตามต้องการ, Notes: (สำนวน)
ปราชัย(n) defeat, See also: failure, rout, Syn. ความพ่ายแพ้, การแพ้, Ant. ชัยชนะ, Example: สงครามโลกครั้งที่ 2 ปิดฉากลงด้วยความปราชัยของฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่15 สิงหาคม 2488, Count Unit: ครั้ง
หัวใจวาย(n) heart failure, Example: เส้นโลหิตอุดตันอาจนำไปสู่อาการหัวใจวายได้, Thai Definition: อาการที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
ความล้มเหลว(n) failure, See also: miscarriage, Syn. ความผิดพลาด, Ant. ความสำเร็จ, Example: ความล้มเหลวของงานในครั้งนี้เกิดจากความประมาทของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟดับ[fai dap] (n, exp) EN: power failure  FR: panne de courant [f] ; coupure de courant [f]
หัวใจวาย[hūajai wāi] (n, exp) EN: heart attack ; heart failure  FR: crise cardiaque [f] ; attaque cardiaque [f]
การล้มละลาย[kān lomlalāi] (n) EN: bankruptcy ; failure  FR: faillite [f]
ความล้มเหลว[khwām lomlēo] (n) EN: failure ; miscarriage  FR: échec [m] ; fiasco [m]
ปราชัย[parāchai] (n) EN: defeat ; failure ; rout  FR: défaite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAILURE F EY1 L Y ER0
FAILURES F EY1 L Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
failure (n) fˈɛɪljər (f ei1 l y @ r)
failures (n) fˈɛɪljəz (f ei1 l y @ z)
heart-failure (n) hˈaːt-fɛɪljər (h aa1 t - f ei l y @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuī, ㄔㄨㄟ, ] to blow; to play a wind instrument; to blast; to puff; to boast; to brag; to end in failure; to fall through, #2,269 [Add to Longdo]
注定[zhù dìng, ㄓㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] be doomed; be destined (to failure etc), #4,322 [Add to Longdo]
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, ] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software), #4,839 [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] ominous; inauspicious; famine; crop failure, #5,748 [Add to Longdo]
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, ] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end, #6,902 [Add to Longdo]
衰竭[shuāi jié, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄝˊ, ] failure (e.g. kidney failure), #10,782 [Add to Longdo]
成败[chéng bài, ㄔㄥˊ ㄅㄞˋ, / ] success or failure, #12,712 [Add to Longdo]
渎职[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ, / ] wrongdoing; failure to do one's duty, #18,496 [Add to Longdo]
断电[duàn diàn, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] power cut; electric power failure, #19,699 [Add to Longdo]
死心[sǐ xīn, ㄙˇ ㄒㄧㄣ, ] to give up; to admit failure; to drop the matter; to reconcile oneself to loss; to have no more illusions about, #24,642 [Add to Longdo]
陈独秀[Chén Dú xiù, ㄔㄣˊ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄡˋ, / ] Chen Duxiu (1879-1942), Chinese Marxist and leading communist, blamed for the failures of Chinese communism from 1927, posthumously rehabilitated, #30,194 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] time of famine or crop failure, #47,416 [Add to Longdo]
残局[cán jú, ㄘㄢˊ ㄐㄩˊ, / ] endgame (in chess); desperate situation; aftermath (of a failure), #47,716 [Add to Longdo]
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, / ] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory, #61,795 [Add to Longdo]
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, / ] Failure is the mother of success (proverb), #100,732 [Add to Longdo]
失责[shī zé, ㄕ ㄗㄜˊ, / ] breach of responsibility; failure to carry out one's duty, #101,914 [Add to Longdo]
绝产[jué chǎn, ㄐㄩㄝˊ ㄔㄢˇ, / ] crop failure; property left with no-one to inherit; sterilization, #105,863 [Add to Longdo]
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure, #111,919 [Add to Longdo]
失仪[shī yí, ㄕ ㄧˊ, / ] discourteous; failure of etiquette, #128,219 [Add to Longdo]
失迎[shī yíng, ㄕ ㄧㄥˊ, ] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally, #159,881 [Add to Longdo]
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure, #202,660 [Add to Longdo]
坐观成败[zuò guān chéng bài, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄞˋ, / ] to sit and await success or failure (成语 saw); to wait to see the outcome of a fight before taking sides; to sit on the fence, #258,612 [Add to Longdo]
前车之覆,后车之鉴[qián chē zhī fù, hou4 che1 zhi1 jian4, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄜ ㄓ ㄈㄨˋ, hòu chē zhī jiàn, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄓ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. the cart in front overturns, a warning to the following cart (成语 saw); fig. draw lesson from the failure of one’s predecessor; learn from past mistake; once bitten twice shy [Add to Longdo]
左倾机会主义[zuǒ qīng jī huì zhǔ yì, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] leftist opportunism (blamed for failures of Chinese communists from 1927) [Add to Longdo]
后车之鉴[hòu chē zhī jiàn, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄓ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. warning to the following cart (成语 saw); don't follow the track of an overturned cart; fig. draw lesson from the failure of one’s predecessor; learn from past mistake; once bitten twice shy [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
大外れ[おおはずれ, oohazure] TH: ผิดพลาดมาก  EN: utter failure

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Defekt {m}failure [Add to Longdo]
Analogausfall {m}analog failure [Add to Longdo]
Ausfall {m} | Ausfälle {pl}failure | failures [Add to Longdo]
Ausfallabstand {m} | mittlerer Ausfallabstandtime between failure (TBF) | mean time between failure (MTBF) [Add to Longdo]
Ausfallrate {f}failure rate [Add to Longdo]
Ausfallsatz {m}fraction failure [Add to Longdo]
Ausfallsicherheit {f}safeguarding against failure; reliability; failsafe performance [Add to Longdo]
Ausfallsicherung {f}failure protection [Add to Longdo]
Ausfallstatistik {f}failure statistics [Add to Longdo]
Betriebsausfall {m}failure [Add to Longdo]
Erfolglosigkeit {f}; Fehlschlag {m} | Erfolglosigkeiten {pl}; Versäumnisse {f}failure | failures [Add to Longdo]
Fehlerbehandlung {f}failure handling; error handling [Add to Longdo]
Fehlerursache {f}error cause; cause of failure [Add to Longdo]
Frühausfall {m}early failure [Add to Longdo]
Geräteausfall {m} | möglicher Geräteausfalldevice failure | potential device failure [Add to Longdo]
Gruppenstörungsmelder {m} [techn.]aggregate failure indicator; group fault indicator [Add to Longdo]
Handlung oder Unterlassungact or failure to act [Add to Longdo]
Hardware-Fehler {m} [comp.]hardware failure [Add to Longdo]
Lastwechselzahl {f}cycles-to-failure [Add to Longdo]
Misserfolg {m}failure [Add to Longdo]
Netzausfall {m}power failure [Add to Longdo]
Nichtbeachtung {f}; Nichtbefolgung {f}non-observance; inobservance; failure to observe [Add to Longdo]
Nichteinhaltung {f} einer Bedingungfailure to comply with a condition [Add to Longdo]
Nichteinhaltung einer Fristnon-compliance with a period of time; failure to comply with a period of time [Add to Longdo]
Nichteinhaltung {f} seiner Verpflichtungenfailure to meet one's obligations [Add to Longdo]
Nichteinhaltung {f} seines Versprechensfailure to keep one's promise [Add to Longdo]
Phasenausfallrelais {n} [techn.]phase failure relay [Add to Longdo]
Produktionsausfall {m}loss of production; production failure [Add to Longdo]
Schadensanalyse {f}failure analysis [Add to Longdo]
Schwingungsbruch {m}fatigue failure [Add to Longdo]
Störanfälligkeit {f}vulnerability to failures [Add to Longdo]
Störfall {m}failure; incident [Add to Longdo]
Störmeldung {f}failure signal; failure notice [Add to Longdo]
Stromausfall {m}power failure [Add to Longdo]
Versagen {m}; Misserfolg {m}; Versager {m}failure [Add to Longdo]
sich nicht bewährento prove a failure [Add to Longdo]
funktionsunfähige Tastaturactual keyboard failure [Add to Longdo]
störungsfrei {adj}failure-free [Add to Longdo]
Herzschwäche {f} [med.] | Herzschwächen {pl}cardiac insufficiency; cardiac failure | cardiac insufficiencies [Add to Longdo]
Herztod {m} [med.]death by heart failure [Add to Longdo]
Nierenversagen {n} [med.]renal failure [Add to Longdo]
Ermüdungsdefekt {m}fatigue failure [Add to Longdo]
Reifendefekt {m}tyre failure [Add to Longdo]
Reifenschaden {m}tyre damage; tyre failure [Add to Longdo]
Mittlere Ausfallzeit eines GerätesMTBF : mean time between failures [Add to Longdo]
fehlender Sinn für HumorSOHF : sense of humour failure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
しくじり[shikujiri] (n) failure [Add to Longdo]
せん断破壊;剪断破壊[せんだんはかい, sendanhakai] (n) shear failure [Add to Longdo]
アクセス失敗率[アクセスしっぱいりつ, akusesu shippairitsu] (n) {comp} failure rate [Add to Longdo]
エンジン故障[エンジンこしょう, enjin koshou] (n) engine failure [Add to Longdo]
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes) [Add to Longdo]
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure [Add to Longdo]
フェイリュア[feiryua] (n) failure [Add to Longdo]
ミス[misu] (n,vs) (1) (abbr. of the English "mistake") (See エラー) mistake; error; failure; (n) (2) Miss; (3) myth; (P) [Add to Longdo]
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] (n) {comp} link failure [Add to Longdo]
遠慮近憂[えんりょきんゆう, enryokinyuu] (n) Failure to think of the long term leads to grief in the short term [Add to Longdo]
画餅[がべい;がへい, gabei ; gahei] (n) failure; fiasco; rice-cake painting; collapse; something of little value [Add to Longdo]
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) [Add to Longdo]
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) [Add to Longdo]
肝不全[かんふぜん, kanfuzen] (n) liver failure [Add to Longdo]
飢饉(P);饑饉;飢きん[ききん, kikin] (n) famine; drought; shortage; crop failure; (P) [Add to Longdo]
及落[きゅうらく, kyuuraku] (n) success or failure (in examinations) [Add to Longdo]
急性腎不全[きゅうせいじんふぜん, kyuuseijinfuzen] (n) acute renal failure [Add to Longdo]
経営破綻[けいえいはたん, keieihatan] (n) business failure [Add to Longdo]
経済破綻[けいざいはたん, keizaihatan] (n) economic collapse; financial failure; bankruptcy [Add to Longdo]
軽い故障[かるいこしょう, karuikoshou] (n) {comp} soft failure [Add to Longdo]
欠礼[けつれい, ketsurei] (n,vs) failure to pay one's compliments; omission of courtesy [Add to Longdo]
血行不良[けっこうふりょう, kekkoufuryou] (n) blood circulation failure [Add to Longdo]
喧嘩の尻[けんかのしり, kenkanoshiri] (n) aftermath of a quarrel (failure) [Add to Longdo]
遣り損じ[やりそんじ, yarisonji] (n) mistake; error; blunder; failure [Add to Longdo]
減退[げんたい, gentai] (n,vs) decline; ebb; failure; decay; decrease; loss; (P) [Add to Longdo]
呼吸不全[こきゅうふぜん, kokyuufuzen] (n) respiratory failure [Add to Longdo]
故障[こしょう, koshou] (n,vs) break-down; failure; fault; accident; out of order; (P) [Add to Longdo]
故障率[こしょうりつ, koshouritsu] (n) failure rate [Add to Longdo]
誤作動[ごさどう, gosadou] (n,vs) malfunction; failure [Add to Longdo]
合否[ごうひ, gouhi] (n) success or failure; result; (P) [Add to Longdo]
黒円;黒丸[くろまる, kuromaru] (n) black spot; black dot; bull's-eye; failure [Add to Longdo]
黒星[くろぼし, kuroboshi] (n) (1) black spot; black dot; bull's-eye; (2) failure mark (sumo); (P) [Add to Longdo]
挫折感[ざせつかん, zasetsukan] (n) feeling of frustration; sense of failure [Add to Longdo]
桜散る;サクラ散る[さくらちる(桜散る);サクラちる(サクラ散る), sakurachiru ( sakura chiru ); sakura chiru ( sakura chiru )] (exp) (1) (id) (See 桜咲く) exam failure; (2) cherry blossom blooming; cherry blossom falling [Add to Longdo]
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P) [Add to Longdo]
市場の失敗[しじょうのしっぱい, shijounoshippai] (n) market failure [Add to Longdo]
七転び八起き;七転八起;七顛八起[ななころびやおき(七転び八起き;七転八起);しちてんはっき(七転八起;七顛八起), nanakorobiyaoki ( shichi korobi yaoki ki ; shichi ten yaoki ); shichitenhakki ( shi] (n) the vicissitudes of life; ups and downs in life; always rising after a fall or repeated failures [Add to Longdo]
失態(P);失体[しったい, shittai] (n) mismanagement; fault; error; failure; disgrace; discredit; (P) [Add to Longdo]
失敗[しっぱい, shippai] (n,adj-no,vs) failure; mistake; blunder; (P) [Add to Longdo]
失敗の虞;失敗の恐れ[しっぱいのおそれ, shippainoosore] (n) risk of failure [Add to Longdo]
失敗は成功のもと;失敗は成功の元[しっぱいはせいこうのもと, shippaihaseikounomoto] (exp) (col) failure teaches success [Add to Longdo]
失敗は成功の基[しっぱいはせいこうのもと, shippaihaseikounomoto] (exp) (id) Failure is a stepping-stone to success [Add to Longdo]
失敗談[しっぱいだん, shippaidan] (n) failure story; horror story; (P) [Add to Longdo]
失敗率[しっぱいりつ, shippairitsu] (n) rate of failure [Add to Longdo]
重い故障[おもいこしょう, omoikoshou] (n) {comp} hard failure [Add to Longdo]
出来損ない;出来損い;でき損い[できそこない, dekisokonai] (n) failure; dead loss; washout; badly done; good-for-nothing [Add to Longdo]
初期故障[しょきこしょう, shokikoshou] (n) {comp} initial failure [Add to Longdo]
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] (n) {comp} early failure [Add to Longdo]
衝心[しょうしん, shoushin] (n,vs) (beriberi-caused) heart failure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] link failure [Add to Longdo]
軽い故障[かるいこしょう, karuikoshou] soft failure [Add to Longdo]
故障[こしょう, koshou] failure (vs), fault (vs) [Add to Longdo]
重い故障[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure [Add to Longdo]
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
劣化故障[れっかこしょう, rekkakoshou] degradation failure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fail \Fail\, n. [OF. faille, from failir. See {Fail}, v. i.]
   1. Miscarriage; failure; deficiency; fault; -- mostly
    superseded by {failure} or {failing}, except in the phrase
    without fail. "His highness' fail of issue." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Death; decease. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Failure \Fail"ure\, n. [From {Fail}.]
   1. Cessation of supply, or total defect; a failing;
    deficiency; as, failure of rain; failure of crops.
    [1913 Webster]
 
   2. Omission; nonperformance; as, the failure to keep a
    promise.
    [1913 Webster]
 
   3. Want of success; the state of having failed.
    [1913 Webster]
 
   4. Decay, or defect from decay; deterioration; as, the
    failure of memory or of sight.
    [1913 Webster]
 
   5. A becoming insolvent; bankruptcy; suspension of payment;
    as, failure in business.
    [1913 Webster]
 
   6. A failing; a slight fault. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 failure
   n 1: an act that fails; "his failure to pass the test"
   2: an event that does not accomplish its intended purpose; "the
     surprise party was a complete failure" [ant: {success}]
   3: lack of success; "he felt that his entire life had been a
     failure"; "that year there was a crop failure" [ant:
     {success}]
   4: a person with a record of failing; someone who loses
     consistently [syn: {failure}, {loser}, {nonstarter},
     {unsuccessful person}] [ant: {achiever}, {succeeder},
     {success}, {winner}]
   5: an unexpected omission; "he resented my failure to return his
     call"; "the mechanic's failure to check the brakes"
   6: inability to discharge all your debts as they come due; "the
     company had to declare bankruptcy"; "fraudulent loans led to
     the failure of many banks" [syn: {bankruptcy}, {failure}]
   7: loss of ability to function normally; "kidney failure"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top