ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loser

L UW1 Z ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loser-, *loser*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
loser(n) คนขี้แพ้, คนไม่เอาถ่าน, คนไม่เอาไหน, คนไม่ได้เรื่อง เช่น Are you a loser?! Take this quiz and find out.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loser(n) ผู้สูญเสีย, See also: ผู้แพ้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loser(ลู'เซอะ) n. ผู้สูญเสีย, ผู้แพ้

English-Thai: Nontri Dictionary
loser(n) ผู้แพ้, ผู้เสีย, ผู้เสียเปรียบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The loser ran off alone, but the winner followed those footprints toward Guilder.ผู้แพ้หนีไปฝ่ายเดียว... ขณะที่ผู้ชนะ... ตามรอยเท้าพวกนั้น มุ่งไปกิลเดอร์ The Princess Bride (1987)
The loser is nothing.ผู้แพ้ไม่มีความสำคัญ The Princess Bride (1987)
There are no losers here tonight. You're all winners.ที่นี่ไม่มีคนแพ้ ทุกคนชนะ Punchline (1988)
I found it. Finders keepers, losers weepers.แต่ผมเจอมัน ทิ้งแล้วทิ้งเลยสิ อย่ามาขี้ตู่กัน The One with George Stephanopoulos (1994)
That loser won't have to kill.ไอ้หมอนั่นยังไม่ทันลงมือด้วยซ้ำ Blues Harp (1998)
You created me. I didn't create some loser alter ego to make me feel better.ฉันสำนึกในบุญคุณของนาย สำหรับทุกอย่าง ที่นายทำให้ฉัน Fight Club (1999)
This loser from sixth grade.เจเรมี่ Valentine (2001)
Girls like me don't go out with losers like you.ผู้หญิงอย่างฉันไม่เดท กับคนแพ้อย่างคุณหรอก Legally Blonde (2001)
Er, either I could behave like a real rock'n'roll loser and get drunk with my fat manager... or, when I hang up, ผมอาจจะทำตัวเป็นนักร้องดาวดับ เมาแอ๋อยู่กับผู้จัดการอ้วนๆ รึไม่ก็พอวางสายคุณ Love Actually (2003)
I'm so getting this. Soon, I can kiss you losers goodbye and finally justify moving to this miserable fucking town.นี่จำไว้นะ มันจะดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ยังไงเราก็มีชีวิตอยู่ Latter Days (2003)
I think I'm the loser on this one...ชั้นคิดว่าช้นแพ้เกมนี้ว่ะแก Latter Days (2003)
- Loser does the dishes?- ใคยทายผิดล้างจานเอามั้ย 50 First Dates (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loserHe is a good loser.
loserHow long are you going to be seeing that loser of a boyfriend?
loserI trust that, in the long run, I will not be a loser.
loserThe losers received a "prize" too: They were beaten up by the winning team!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พ่ายแพ้(n) loser, See also: a defeated person, Syn. คนพ่ายแพ้, คนแพ้, ผู้แพ้, ผู้แพ้พ่าย, ผู้ปราชัย, Ant. ผู้ชนะ, Example: เราต้องช่วยกันทำให้ผู้มีอิทธิพล เป็นผู้พ่ายแพ้ต่อวิธีการหาเสียงที่ถูกต้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นฝ่ายสูญเสียในการต่อสู้
คนหลักลอย(n) loser, Example: เขาเปรียบเสมือนคนหลักลอยที่ขาดผู้ผูกพันทางจิตใจ และความรู้สึกนึกคิด, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ไม่มีฐานะอะไรให้เชื่อถือได้
หมูสนาม(n) easily trapped person, See also: loser, Example: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ หลายทีมที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้าย ไม่ใช่ หมูสนาม หรือ ไม้ประดับ อย่างที่หลายคนคิดอีกแล้ว, Thai Definition: ผู้ที่ถูกล่อให้แพ้ได้ง่าย, ผู้ที่มีฝีมือด้อย แพ้ได้ง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้แพ้ชวนตี[khīphaē chūan tī] (v, exp) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser  FR: être mauvais perdant
โกรธ[krōt] (v) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended  FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
ผู้แพ้[phūphaē] (n) EN: loser ; defeated ; defeated person  FR: perdant [ m ] ; perdante [ f ] ; battu [ m ] ; vaincu [ m ]
ระเบิด[raboēt] (v) EN: explode ; burst ; blow up ; blast  FR: exploser ; éclater

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOSER L UW1 Z ER0
LOSERS L UW1 Z ER0 Z
LOSERS' L OW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loser (n) lˈuːzər (l uu1 z @ r)
losers (n) lˈuːzəz (l uu1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失败者[shī bài zhě, ㄕ ㄅㄞˋ ㄓㄜˇ, / ] loser #31,260 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
接近[せっきん, sekkin] (n, vs) getting closer; drawing nearer; approaching; (P) #5,428 [Add to Longdo]
敗者[はいしゃ, haisha] (n) the defeated; vanquished; loser; (P) #11,554 [Add to Longdo]
近づく(P);近付く(P)[ちかづく(P);ちかずく(近付く)(ik), chikaduku (P); chikazuku ( chikaduku )(ik)] (v5k, vi) (1) to approach; to draw near; to get close; (2) to get acquainted with; to get closer to; to get to know; (P) #13,445 [Add to Longdo]
ずく無し;尽無し[ずくなし, zukunashi] (n) (uk) bum; slacker; good-for-nothing; loser [Add to Longdo]
クローザー[kuro-za-] (n) closer (baseball) [Add to Longdo]
サイクロセリン[saikuroserin] (n) cycloserine [Add to Longdo]
トーイン[to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back) [Add to Longdo]
リベンジ;リヴェンジ[ribenji ; rivenji] (n) (1) revenge; (n, vs) (2) (See リターンマッチ) determination of a loser to win the next time [Add to Longdo]
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no, adj-na, n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating [Add to Longdo]
割り勘負け;割勘負け[わりかんまけ, warikanmake] (n) (sl) (See 割り勘勝ち) "loser" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the least) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loser \Los"er\, n.
   1. One who loses; as, the loser pays for a round of beer.
    --South.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who is habitually unsuccessful at some endeavor,
    such as employment or personal relationships. [slang]
    [PJC]
 
   3. A plan or strategy unlikely to succeed. [slang]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loser
   n 1: a contestant who loses the contest [syn: {loser}, {also-
      ran}] [ant: {victor}, {winner}]
   2: a person with a record of failing; someone who loses
     consistently [syn: {failure}, {loser}, {nonstarter},
     {unsuccessful person}] [ant: {achiever}, {succeeder},
     {success}, {winner}]
   3: a gambler who loses a bet [ant: {winner}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 loser
  n.
 
   An unexpectedly bad situation, program, programmer, or person. Someone who
   habitually loses. (Even winners can lose occasionally.) Someone who knows
   not and knows not that he knows not. Emphatic forms are real loser, total
   loser, and complete loser (but not **moby loser, which would be a
   contradiction in terms). See {luser}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top