ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miscarriage

M IH0 S K EH1 R AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miscarriage-, *miscarriage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miscarriage(n) การแท้งบุตร (คำทางการ), Syn. spontaneous abortion, birth interruption
miscarriage(n) ความล้มเหลว, See also: ความผิดพลาด, Syn. defeat, mistake
miscarriage of justice(idm) การตัดสินผิด, See also: การตัดสินผิดพลาด
miscarriage of justice(n) การตัดสินลงโทษผิดคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miscarriage(มิสแค'ริเอจฺ) n. ความล้มเหลว,การไม่สามารถส่งถึงจุดหมายปลายทางได้,การแท้งลูกโดยธรรมชาติ,การคลอดก่อนกำหนด, Syn. failure, abortion

English-Thai: Nontri Dictionary
miscarriage(n) ความผิดพลาด,การคลอดก่อนกำหนด,การแท้งลูก,ความล้มเหลว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
miscarriageการแท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
miscarriage๑. การปฏิบัติโดยมิชอบ๒. การแท้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
miscarriage of justiceการทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
miscarriage; abortion, spontaneousการแท้งเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Miscarriageการแท้งโดยธรรมชาติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is an outrageous miscarriage of justiceนี่เป็นการตัดสินผิดพลาดอย่างร้ายแรง Cloak of Darkness (2008)
This is a blatant miscarriage of justice.นี่คือการตัดสินผิดที่แจ่มแจ้ง Episode #3.2 (2009)
Simple miscarriage of justice, happens all the time.ความผิดพลาดง่ายๆ เกิดขึ้นได้ตลอด The Scarlet Letter (2009)
We are stopping a gross miscarriage ofjustice!เรา.. อยากให้หยุดเรื่องทั้งหมดนี่ มันเป็นการตัดสินที่ผิดพลาด 17 Again (2009)
The miscarriages triggered the hoarding.การแท้งบุตร กระตุ้นให้เกิดการเก็บสะสมสิ่งของ The Dig (2011)
The mares' miscarriage rate rose by 20% compared to last year.อัตราการแท้งของม้าตัวเมียเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา Episode #1.1 (2011)
You? ll have a miscarriage at this rate.ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เธอจะแท้ง To tsuki to oka (2012)
There are so many miscarriages of justice when it comes to identifying a psychopath.มีการตัดสินลงโทษผิดคนมากกมาย เมื่อต้องมีการระบุความผิดปกติทางจิตเข้ามาเกี่ยว Hassun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
miscarriageI had a miscarriage last year.
miscarriageMiscarriage is a heart-breaking experience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตกเลือด(n) miscarriage, Thai Definition: การแท้งลูก
ความล้มเหลว(n) failure, See also: miscarriage, Syn. ความผิดพลาด, Ant. ความสำเร็จ, Example: ความล้มเหลวของงานในครั้งนี้เกิดจากความประมาทของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแท้ง[kān thaēng] (n) EN: abortion ; miscarriage  FR: avortement [m] ; fausse couche [f]
ความล้มเหลว[khwām lomlēo] (n) EN: failure ; miscarriage  FR: échec [m] ; fiasco [m]
แท้ง[thaēng] (v) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion  FR: avorter ; faire une fausse couche
ตกเลือด[tokleūat] (v) EN: have excessive menstruation ; have a miscarriage

CMU English Pronouncing Dictionary
MISCARRIAGE M IH0 S K EH1 R AH0 JH
MISCARRIAGES M IH0 S K EH1 R IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miscarriage (n) mˌɪskˈærɪʤ (m i2 s k a1 r i jh)
miscarriages (n) mˌɪskˈærɪʤɪz (m i2 s k a1 r i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冤案[yuān àn, ㄩㄢ ㄢˋ, ] miscarriage of justice, #35,782 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases) [Add to Longdo]
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice [Add to Longdo]
切迫流産[せっぱくりゅうざん, seppakuryuuzan] (n) threatened abortion; imminent abortion; threatened miscarriage; imminent miscarriage [Add to Longdo]
流産[りゅうざん, ryuuzan] (n,vs,adj-no) miscarriage; (spontaneous) abortion; abortive birth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miscarriage \Mis*car"riage\, n.
   1. Unfortunate event or issue of an undertaking; failure to
    attain a proper or desired result or reach a destination;
    as, a serious miscarriage of justice.
    [1913 Webster]
 
       When a counselor, to save himself,
       Would lay miscarriages upon his prince. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Ill conduct; evil or improper behavior; as, the failings
    and miscarriages of the righteous. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of bringing forth a child before the time it is
    viable; a premature birth, resulting in death of the
    fetus; spontaneous abortion.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miscarriage
   n 1: failure of a plan [syn: {miscarriage}, {abortion}]
   2: a natural loss of the products of conception [syn:
     {spontaneous abortion}, {miscarriage}, {stillbirth}] [ant:
     {live birth}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top