Search result for

ความล้มเหลว

(54 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความล้มเหลว-, *ความล้มเหลว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความล้มเหลว    [N] failure, See also: miscarriage, Syn. ความผิดพลาด, Ant. ความสำเร็จ, Example: ความล้มเหลวของงานในครั้งนี้เกิดจากความประมาทของเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contraceptive failureความล้มเหลวของการคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank failuresความล้มเหลวทางธุรกิจธนาคาร [TU Subject Heading]
Business failuresความล้มเหลวทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Failure (Psychology)ความล้มเหลว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
market failureความล้มเหลวของตลาด
เป็นภาวะที่ตลาดหรือกลไกราคาไม่สามารถจะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ เช่น ผู้ซื้อ ผู้ขายทำการซื้อขายกันโดยไม่มีข้อมูลทางการตลาดและคุณภาพของสินค้าที่เพียงพอทำให้กำหนดราคาซื้อขายไม่ตรงกับความเป็นจริง เป็นต้น
ความล้มเหลวของตลาดอาจจะเกิดจากสาเหตุต่างๆ คือ
1) สินค้าหรือบริการและปัจจัยการผลิตไม่สามารถจะแบ่งแยกกันได้อย่างชัดเจน
2) สารสนเทศของการซื้อขายในตลาดไม่สมบูรณ์
3) สินค้านั้นเป็นสินค้าสาธารณะ (public goods) เช่น การให้บริการของรัฐ การป้องกันประเทศ
4) การผลิตหรือการบริโภคที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก (externality) ซึ่งจะเกิดจากการที่การผลิตหรือการบริโภคของหน่วยงานเศรษฐกิจหนึ่งที่มีผลต่อหน่วยเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้มีส่วนโดยตรงกับการผลิตหรือบริโภคนั้นๆ เช่น ความร่มรื่นที่ประชาชนได้รับจากสวนป่าของเอกชน เป็นต้น
[เศรษฐศาสตร์]
Education Failureความล้มเหลวในด้านการศึกษา [การแพทย์]
Expiratory Failureความล้มเหลวของการหายใจออก [การแพทย์]
Failureความล้มเหลว,ตก,ความล้มเหลว [การแพทย์]
Failure, Clinicalความล้มเหลวทางด้านการรักษา [การแพทย์]
Failure, Primaryความล้มเหลวปฐมภูมิ [การแพทย์]
Failure, Secondaryความล้มเหลวทุติยภูมิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He punished failure, and he did not accept anything less than...เขาลงโทษความล้มเหลว.และเขา่ไม่ยอมรับสิ่งที่เล็กน้อย Birthmarks (2008)
See, this is what's screwed up here.ดูนี่.. นี่คือความล้มเหลวที่นี่ Joy (2008)
Your failure is most unfortunate.ความล้มเหลวของเจ้า ช่างโชคร้ายยิ่งนัก Rising Malevolence (2008)
I still think Eddie's a lost cause,but... you know,at least he's trying to do something to better himself,you know?ฉันยังคิดว่าเอ็ดดี้เป็นสาเหตุ ของความล้มเหลว แต่... คุณรู้มั๊ย อย่างน้อยเขาก็พยายามทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้ตัวเขาเองดีขึ้น And How Does That Make You Kill? (2008)
The failure to provide a male heir has consumed them.ความล้มเหลวที่จะทรงมีพระโอรส กลืนกินพวกเขา The Other Boleyn Girl (2008)
...admitting failure, and David doesn't do failure....การยอมรับความล้มเหลวและ เดวิทไม่เคยล้มเหลว Frost/Nixon (2008)
The rest of the project and its failings would not only be forgotten, they would totally cease to exist.ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น และความล้มเหลวก่อนหน้าไม่เพียงถูกลืมไป, แต่ยังเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลย Frost/Nixon (2008)
I saw a Machiavellian streak that would make failure an impossibility.แต่ฉันเห็นความมีเล่ห์เหลี่ยม ที่จะทำให้เกิดความล้มเหลว Greatness Achieved (2008)
You're young. Right now you see settling as some sort of a failure.เธอยังอายุน้อย ตอนนี้เธอคงจะมองการแต่งงาน เป็นเหมือนความล้มเหลวอย่างหนึ่ง Up in the Air (2009)
I thought you didn't want a social fiasco where you planned something and people didn't show.เซรีน่า แนไม่ต้องการแบบนี้ นั่นแหล่ะ ฉันคิดว่าคุณไม่ต้องการความล้มเหลวหรอก ที่ไหนหล่ะ คุณวางแผนอะไรบางอย่างไว้ Remains of the J (2009)
Everything's falling apart.ทุกอย่างจบลงด้วยความล้มเหลว Pilot (2009)
Yeah, we're gonna have a great time, Melissa and I.และใช้เวลาใคร่ครวญถึงความล้มเหลวในชีวิตฉัน งั้น เมื่อไหร่ที่เธอพร้อมที่จะก้าวต่อไปอีกครั้ง The Goodbye Gossip Girl (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความล้มเหลว[n.] (khwām lomlēo) EN: failure ; miscarriage   FR: échec [m] ; fiasco [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abortion    [N] ความล้มเหลว, See also: ความไม่สำเร็จ, ความไม่สามารถไปถึงจุดมุ่งหมาย, Syn. failure, disaster
balls-up    [N] ความล้มเหลวเพราะทำพลาดหรือผิดกฎ, Syn. foul-up, cock-up
catastrophe    [N] ความล้มเหลว, Syn. failure, fiasco
collapse    [N] ความล้มเหลว, Syn. fail, defeat, disaster, recession
deadlock    [N] ความล้มเหลวในการแก้ไขความขัดแย้ง
failing    [N] ความล้มเหลว, Syn. failure
failure    [N] ความล้มเหลว, Syn. lack of success
falling    [N] ความล้มเหลว, See also: การพังพินาศ, ความล่มจม
fiasco    [N] ความล้มเหลวอย่างมาก, See also: ความล่มจม, สิ่งที่ทำให้อัปยศ, Syn. disaster, misfortune, Ant. blessing, benefit
flop    [N] ความล้มเหลว, Syn. failure, debacle, fiasco, Ant. success

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bankruptcy(แบงคฺ'รัพซี) n. ภาวะล้มละลาย,ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว,ความล้มเหลว, Syn. failure
bomb(บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว, Syn. missile
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
bust(บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
cropper(ครอพ'เพอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,ผู้เพาะปลูก,คนตัดไม้ประดับ,เครื่องมือตัดหญ้า,เครื่องมือตัดไม้ประดับ,เครื่องตัดผ้า,ล้มหัวทิ่ม,การประสบความล้มเหลวอย่างกะทันหันหรืออย่างสิ้นเชิง
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
failure(n) ความล้มเหลว,การล้มละลาย,การสอบตก
fold(n) การพับ,คอก,การไขว้,ความล้มเหลว,การทบ
miscarriage(n) ความผิดพลาด,การคลอดก่อนกำหนด,การแท้งลูก,ความล้มเหลว
naught(n) ศูนย์,ความไร้ประโยชน์,ความล้มเหลว
overthrow(n) ความล้มเหลว,การล้มล้าง,การทำลาย,การโค่นล้ม
reverse(n) ด้านหลัง,สิ่งตรงข้าม,ความล้มเหลว,ความเคราะห์ร้าย
setback(n) ความล้มเหลว,การถอยหลัง,ความพ่ายแพ้
shortcoming(n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top