ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不良

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不良-, *不良*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不良[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, ] bad; harmful; unhealthy, #2,920 [Add to Longdo]
营养不良[yíng yǎng bù liáng, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] malnutrition; undernourishment; deficiency disease; dystrophy, #19,201 [Add to Longdo]
消化不良[xiāo huà bù liáng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, ] indigestion, #21,683 [Add to Longdo]
再生不良性贫血[zài shēng bù liáng xìng pín xuè, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] aplastic anemia [Add to Longdo]
顺应不良[shùn yìng bù liáng, ㄕㄨㄣˋ ㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] inability to adjust; unable to adapt [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不良債権[ふりょうさいけん, furyousaiken] (n) หนี้เสีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
不良[ふりょう, furyou] (adj-na,adj-no,n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P) [Add to Longdo]
不良セクター[ふりょうセクター, furyou sekuta-] (n) {comp} bad sector [Add to Longdo]
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] (n) {comp} defective track [Add to Longdo]
不良[ふりょうか, furyouka] (n,vs) degradation; downfall [Add to Longdo]
不良外人[ふりょうがいじん, furyougaijin] (n) undesirable alien [Add to Longdo]
不良[ふりょうかぶ, furyoukabu] (n) worthless stock [Add to Longdo]
不良交友[ふりょうこうゆう, furyoukouyuu] (n) getting mixed up with the wrong people; getting into bad company [Add to Longdo]
不良債権[ふりょうさいけん, furyousaiken] (n,adj-no) bad debt [Add to Longdo]
不良債権処理[ふりょうさいけんしょり, furyousaikenshori] (n) disposal of bad loans [Add to Longdo]
不良在庫[ふりょうざいこ, furyouzaiko] (n) bad inventory; deadstock; dead stock [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What shall we do with this delinquent girl?この不良少女をどうしよう。
The video is a real lemon!そのビデオは全くの不良品だ。
The delinquent boy was arraigned for stealing a bicycle.その不良少年は自転車を盗んだことで告発された。
I was beaten up by a gang of hoodlums on the way home from work.昨日会社からの帰宅の途中で、私は不良の一団に徹底的にたたきのめされてしまった。
I think they sold you a bad article if ask me.私に言わせれば君は不良品をつかまされたのだよ。 [M]
Apparently my anti-virus software is not up to snuff.私のウイルス対策用ソフトウエアは不良品でした。
A dry spell accounts for the poor crop.収穫不良は日照り続きのせいである。
I have gas indigestion.消化不良です。
When we eat too much, we suffer from indigestion.食べ過ぎると、消化不良に苦しむことになる。
Mother was in a bad mood since she could not play golf because of bad weather.天候不良のためゴルフができなくて、母は機嫌が悪かった。
Farmers separate good apples from bad ones.農民たちはよいリンゴと不良品を選別する。
He was suspended from school for a week for bad conduct.彼は素行不良で1週間の停学を受けた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Half of these are labeled "defective." We need a voltage counter.[JA] 半分は 不良だ 電圧カウンターが必要だ Spectral (2016)
They're juvenile delinquents. They're nobody's audience.[CN] 他们是不良少年、神经病 他们根本不是戏迷 All About Eve (1950)
If you're thinking of the bad publicity —[CN] -莫非你担心不良的传言 The Trouble with Harry (1955)
I got a bad feeling about this.[CN] 我对这件事有不良的预感 Battle of the Bulge (1965)
"The man called Peter has been heard to preach rebellion and blasphemy against the rule and the divinity of the emperor.[CN] 彼得你被控叛国,散布不良思想 Quo Vadis (1951)
In each case we examined, the malfunctioning hosts were not resetting properly.[JA] 不良ホストは 設定通りにリセットされない Trompe L'Oeil (2016)
With no ill effects. That's right.[CN] 没有不良反应 没错 A Blueprint for Murder (1953)
SUMMER WITH MONIKA[CN] 不良少女莫妮卡 Summer with Monika (1953)
Oh, speaking of snakes... what do you think of this bad boy?[JA] そう言えば、 この不良息子はどう? The Tandyman Can (2015)
You're giving me indigestion.[CN] 你會讓我消化不良 Ride the Pink Horse (1947)
She called me a lonely old man with nothing to show for my Iife but indigestion.[CN] 她叫我孤独老人 一辈子除了消化不良毫无特色 Tammy and the Bachelor (1957)
Don't overdo it, you'll get indigestion[CN] 別吃太多 會消化不良 The Cloud-Capped Star (1960)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] defective track [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不良[ふりょう, furyou] schlecht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top