Search result for

*条*

(273 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -条-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働[ろうどうじょうけん, roudoujouken] (n) เงื่อนไขแรงงาน
[じょうけん, jouken] (n) เงื่อนไข
決済[ケッサイジョウケン, kessaijouken] (n) เงื่อนไขการชำระเงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じょうこう, joukou] ข้อกำหนด

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[条, tiáo, ㄊㄧㄠˊ] clause, condition; string, stripe
Radical: Decomposition: 夂 (zhǐ ㄓˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 214
[涤, dí, ㄉㄧˊ] to wash, to sweep; to purify, to cleanse
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  条 (tiáo ㄊㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 3,218
[绦, tāo, ㄊㄠ] silk cord; sash, ribbon, cord
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  条 (tiáo ㄊㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 4,908
[鲦, tiáo, ㄊㄧㄠˊ] minnow
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  条 (tiáo ㄊㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 6,606
[條, tiáo, ㄊㄧㄠˊ] clause, condition; string, stripe
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  条 (tiáo ㄊㄧㄠˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 counting 丨; 条 provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n,adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action [Add to Longdo]
ばね指;発[ばねゆび, baneyubi] (n) trigger finger; flexor tendinitis [Add to Longdo]
アンザス[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States) [Add to Longdo]
エスカレーター[エスカレーターじょうこう, esukare-ta-joukou] (n) escalator clause [Add to Longdo]
オペラント件づけ;オペラント件付け[オペラントじょうけんづけ, operanto joukenduke] (n) operant conditioning [Add to Longdo]
サンステファノ[サンステファノじょうやく, sansutefano jouyaku] (n) (See 露土戦争) Treaty of San Stefano (ending the Russo-Turkish War, 1878) [Add to Longdo]
サンフランシスコ講和[サンフランシスコこうわじょうやく, sanfuranshisuko kouwajouyaku] (n) (See 対日講和約) Treaty of San Francisco; Treaty of Peace with Japan (Sept. 8, 1951) [Add to Longdo]
ジェノサイド[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948) [Add to Longdo]
ジュネーブ[ジュネーブじょうやく, june-bu jouyaku] (n) Geneva Convention [Add to Longdo]
スイッチ状態[スイッチじょうたいじょうけん, suicchi joutaijouken] (n) {comp} switch-status condition [Add to Longdo]
ソラス[ソラスじょうやく, sorasu jouyaku] (n) safety of life at sea; SOLAS [Add to Longdo]
トランザクション木の制約[トランザクションもくのせいやくじょうけん, toranzakushon mokunoseiyakujouken] (n) {comp} transaction tree constraint [Add to Longdo]
ニカイア信[ニカイアしんじょう, nikaia shinjou] (n) Nicene Creed [Add to Longdo]
ファイル終了[ファイルしゅうりょうじょうけん, fairu shuuryoujouken] (n) {comp} at end condition [Add to Longdo]
ファイル属性不整合[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition [Add to Longdo]
ポーツマス[ポーツマスじょうやく, po-tsumasu jouyaku] (n) Treaty of Portsmouth (ending the Russo-Japanese War, 1905) [Add to Longdo]
マーストリヒト[マーストリヒトじょうやく, ma-sutorihito jouyaku] (n) Maastricht Treaty (1992) [Add to Longdo]
ラムサール[ラムサールじょうやく, ramusa-ru jouyaku] (n) Ramsar Convention [Add to Longdo]
ローマ[ローマじょうやく, ro-ma jouyaku] (n) Treaty of Rome (treaty establishing the European Economic Community, 1957) [Add to Longdo]
ワシントン[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
ワルシャワ約機構[ワルシャワじょうやくきこう, warushawa jouyakukikou] (n) Warsaw Treaty Organization [Add to Longdo]
[あくじょうけん, akujouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions [Add to Longdo]
安全保障[あんぜんほしょうじょうやく, anzenhoshoujouyaku] (n) US-Japan Security Treaty [Add to Longdo]
安保[あんぽじょうやく, anpojouyaku] (n) security treaty (esp. US-Japan Security Treaty) [Add to Longdo]
案の定(P);案の(iK);案の上(iK)[あんのじょう, annojou] (exp,adv) just as one thought; as usual; (P) [Add to Longdo]
違約金[いやくきんじょうこう, iyakukinjoukou] (n) penalty clause; breach of contract clause [Add to Longdo]
医薬品各[いやくひんかくじょう, iyakuhinkakujou] (n) drug monograph [Add to Longdo]
[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P) [Add to Longdo]
の煙[いちじょうのけむり, ichijounokemuri] (n) a wisp of smoke [Add to Longdo]
一般取引件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions [Add to Longdo]
瓜実[うりざねじょうちゅう;ウリザネジョウチュウ, urizanejouchuu ; urizanejouchuu] (n) (uk) dog tapeworm (Dipylidium caninum); cucumber tapeworm; double-pore tapeworm [Add to Longdo]
笛鯛[よこすじふえだい;ヨコスジフエダイ, yokosujifuedai ; yokosujifuedai] (n) (uk) spotstripe snapper (species of fish, Lutjanus ophuysenii) [Add to Longdo]
欧州通常戦力制限[おうしゅうつうじょうせんりょくせいげんじょうやく, oushuutsuujousenryokuseigenjouyaku] (n) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE [Add to Longdo]
欧州連合[おうしゅうれんごうじょうやく, oushuurengoujouyaku] (n) (See マーストリヒト約) Treaty on European Union (1993) [Add to Longdo]
下関[しものせきじょうやく, shimonosekijouyaku] (n) Treaty of Shimonoseki [Add to Longdo]
化学兵器禁止[かがくへいききんしじょうやく, kagakuheikikinshijouyaku] (n) chemical weapons ban treaty [Add to Longdo]
[かりじょうやく, karijouyaku] (n) provisional treaty [Add to Longdo]
仮定[かていじょうけん, kateijouken] (n) hypothetical situation [Add to Longdo]
;何じょう[なんじょう, nanjou] (adv) (1) what street? (esp. in Kyoto and Sapporo); (2) what article? (in a law); (3) (arch) (the in 何 is an ateji) how can?; cannot possibly; there is no way [Add to Longdo]
[かじょう, kajou] (n) items; errors; articles [Add to Longdo]
書き;個書き;箇[かじょうがき, kajougaki] (n) itemized form; itemised form; itemization; itemisation [Add to Longdo]
変異[がじょうへんい, gajouhen'i] (n) bud mutation [Add to Longdo]
海洋投棄規制[かいようとうききせいじょうやく, kaiyoutoukikiseijouyaku] (n) Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters [Add to Longdo]
[かくじょう, kakujou] (n) each clause; each article; each item [Add to Longdo]
拡張[かくちょうじょうちゅう;カクチョウジョウチュウ, kakuchoujouchuu ; kakuchoujouchuu] (n) sheep tapeworm (Moniezia expansa) [Add to Longdo]
核拡散防止[かくかくさんぼうしじょうやく, kakukakusanboushijouyaku] (n) Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; Nuclear Non-Proliferation Treaty [Add to Longdo]
核不拡散[かくふかくさんじょうやく, kakufukakusanjouyaku] (n) Nuclear Non-Proliferation Treaty; NPT [Add to Longdo]
樺太千島交換約;樺太・千島交換[からふとちしまこうかんじょうやく;からふと・ちしまこうかんじょうやく(樺太・千島交換約), karafutochishimakoukanjouyaku ; karafuto . chishimakoukanjouyaku ( karafuto . sen s] (n) Treaty of Saint Petersburg (1875); Russo-Japanese treaty in which Japan exchanged Sakhalin for the Kuril Islands [Add to Longdo]
環境[かんきょうじょうけん, kankyoujouken] (n) {comp} environmental condition [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / ] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc), #269 [Add to Longdo]
[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] condition; prerequisite; factor, #510 [Add to Longdo]
[tiáo lì, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˋ, / ] regulations; rules; code, #2,897 [Add to Longdo]
[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] clause (of contract or law), #5,029 [Add to Longdo]
[tiáo yuē, ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] treaty; pact, #6,546 [Add to Longdo]
线[xiàn tiáo, ㄒㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ, 线 / ] streak, #7,859 [Add to Longdo]
[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] stripe, #11,479 [Add to Longdo]
[miàn tiáo, ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] noodles, #12,116 [Add to Longdo]
[zhǐ tiáo, ㄓˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] slip of paper, #13,253 [Add to Longdo]
[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process, #16,871 [Add to Longdo]
[tóu tiáo, ㄊㄡˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] lead story (on the news), #16,940 [Add to Longdo]
[miáo tiáo, ㄇㄧㄠˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] slim, slender, graceful, #18,711 [Add to Longdo]
[yóu tiáo, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] youtiao (deep-fried breadstick), #18,973 [Add to Longdo]
[xiāo tiáo, ㄒㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ, / ] (economic) depression, #19,015 [Add to Longdo]
[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] clause; explanatory section in a document, #20,343 [Add to Longdo]
必要[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] requirement; necessary condition (math), #20,462 [Add to Longdo]
[fā tiáo, ㄈㄚ ㄊㄧㄠˊ, / ] spring; coil spring (spiral spring used to power clockwork), #24,709 [Add to Longdo]
先决[xiān jué tiáo jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] precondition; prerequisite, #27,234 [Add to Longdo]
[tiáo fú, ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ, / ] a wall scroll (for painting or calligraphy); a banner, #28,764 [Add to Longdo]
[xìn tiáo, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] creed; article of faith, #29,409 [Add to Longdo]
[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, / ] arrangement; order; tidiness, #29,650 [Add to Longdo]
[zì tiáo, ㄗˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] brief note, #30,848 [Add to Longdo]
[tiáo zi, ㄊㄧㄠˊ ㄗ˙, / ] a short note; a slip of paper, #30,890 [Add to Longdo]
[jiào tiáo, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] creed; doctrine; religious dogma, #31,720 [Add to Longdo]
[tiáo mù, ㄊㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, / ] clauses and sub-clauses (in formal document); (dictionary) entry, #31,809 [Add to Longdo]
主义[jiào tiáo zhǔ yì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] dogmatism, #35,401 [Add to Longdo]
[tiáo mǎ, ㄊㄧㄠˊ ㄇㄚˇ, / ] barcode, #37,091 [Add to Longdo]
井井有[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy, #38,474 [Add to Longdo]
[fēng tiáo, ㄈㄥ ㄊㄧㄠˊ, / ] seal, #40,309 [Add to Longdo]
斯理[màn tiáo sī lǐ, ㄇㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄙ ㄌㄧˇ, / ] with calculated unhurried steps (成语 saw); slow and deliberate; methodical, #41,539 [Add to Longdo]
形码[tiáo xíng mǎ, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄚˇ, / ] barcode, #42,070 [Add to Longdo]
[tiáo xíng, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] a bar; a strip, #42,987 [Add to Longdo]
[cí tiáo, ㄘˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] dictionary entry, #48,716 [Add to Longdo]
[shōu tiáo, ㄕㄡ ㄊㄧㄠˊ, / ] receipt, #52,463 [Add to Longdo]
不平等[bù píng děng tiáo yuē, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] unequal treaty, #53,245 [Add to Longdo]
炸薯[zhá shǔ tiáo, ㄓㄚˊ ㄕㄨˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] French fries, #54,682 [Add to Longdo]
便[biàn tiáo, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ, 便 / 便] (informal) note, #57,213 [Add to Longdo]
件投降[wú tiáo jiàn tóu xiáng, ˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤˊ, / ] unconditional surrender, #58,258 [Add to Longdo]
英机[Dōng tiáo Yīng jī, ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧ, / ] Tojo Hideki (1884-1948), Japanese military leader hanged as war criminal in 1948, #59,649 [Add to Longdo]
[pí tiáo, ㄆㄧˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] thong; leather strap; pimp; procurer, #64,545 [Add to Longdo]
马关[Mǎ guān tiáo yuē, ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Shimonoseki (1895) the ended the first Sino-Japanese war, #77,595 [Add to Longdo]
[jià tiáo, ㄐㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] leave permit; application for leave, #78,594 [Add to Longdo]
[jù tiáo, ㄐㄩˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] a sawblade, #79,343 [Add to Longdo]
[bǎn tiáo, ㄅㄢˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] lath, #83,577 [Add to Longdo]
拉皮[lā pí tiáo, ㄌㄚ ㄆㄧˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] to procure; to act as pimp, #84,507 [Add to Longdo]
有理[yǒu tiáo yǒu lǐ, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ, / ] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy, #84,596 [Add to Longdo]
[Dōng tiáo, ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ, / ] Tojo Hideki (1884-1948), Japanese military leader hanged as war criminal in 1948, #84,720 [Add to Longdo]
齿[chǐ tiáo, ㄔˇ ㄊㄧㄠˊ, 齿 / ] rack (and pinion), #97,110 [Add to Longdo]
南京[Nán jīng tiáo yuē, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Nanjing (1842) that concluded the First Opium War between Qing China and Britain, #98,045 [Add to Longdo]
[fú tiáo, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] (wheel) spoke, #116,000 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国との間に平和約が結ばれた。
He makes a religion of never wasting a penny.1銭たりともむだにしないのが彼の信だ。
The EC countries are working out a new security pact.EC諸国は新たな安全保障約を検討中です。
The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.アメリカは約違反国に対する武器の輸出禁止を呼びかけています。
It was boredom that Aldous Huxley considered one of the most dangerous human conditions.オルダス・ハックスリーが人間のもっとも危険な件だと考えたのは倦怠であった。
We remind you that our terms are 60 days net.お支払いは60日以内という件だったと思いますが。
Women work on equal terms with men in this firm.この会社では女性は男性と対等の件で勤務している。
In this firm women work on equal terms with men.この会社では女性は男性と同じ件で働いている。
It is not reasonable to suppose that this rule is applicable under any condition.この規則がどんな件のもとでも適用できると考えるのは妥当ではない。
This work does not meet our requirements.この仕事はわれわれの必要件を満たしていない。
These conditions amount to refusal.この件では拒絶に等しい。
There is nobody who fulfils these conditions.この件に該当する人は誰もいない。
This would enable us to compete more effectively with other agencies.この件を受けていただけると、他社との競合が有利になります。
This is the rough draft of the peace treaty.これが平和約の草案だ。
If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.これ以上の値引きがご要望でしたら、支払い件の変更をご提案させていただかなくてはなりません。
The sprinkler is shooting out a stream of water onto the grass.スプリンクラーが芝生の一の水を噴出している。
We will accept your conditions.そちらの件を受け入れましょう。
The two countries negotiated a peace treaty.その2国は平和約を取り決めた。
Such actions are alien to our beliefs.そのような行動は我々の信に反する。
The patriot sticks to his moral principles.その愛国者は自分の道徳的な信を曲げない。
We will only consent on that condition.その件ならば、同意しましょう。
I am not at all pleased with the condition.その件には全く不満足です。
The treaty is now a dead letter.その件は空文化している。
The treaty signed between Japan, Germany, Great Britain and the United States.その件は日本、ドイツ、イギリス、アメリカの間で調印された。
The clause provides that all decisions shall be made by majority vote.その項は、議決はすべて過半数をもって成立すると規定している。
War broke out when the treaty was ignored.その約が踏みにじられて戦争が起こった。
A watered down compromise resolution is better than none at all.たとえ件付きの妥協策だとしても、何も決めないよりはましだ。
Other things being equal, the simplest explanation is the best.ほかの件が同じなら、一番簡単な説明が一番よい。
It was quite possible to buy a house, just as it is in England, provided one gives up the idea of buying a home one likes, and at a reasonable price.まさしくイギリスと事情は同じで、家を買うことは可能であった。ただし、自分が気に入った家を手頃な値段で買うという考えを捨てれば、という件が付くのであった。
Other things being equal, the simplest explanation is the best.もし他の件が同じならば、簡明な説明がベストだ。
Lander assumes that rioting and gang behavior are a result of poverty and poor economic conditions.ランダーは暴動とギャング的行動は貧困と貧しい経済件の結果であると仮定している。
We can prepare to offer you a special discount of 5% for the STL#3456 on condition that you place an order for more than 15 at one time.一度に15以上ご注文いただけるという件で、STL#3456の特別値引きをいたします。
A beam of sunlight came through the clouds.雲間から一の光が漏れてきた。
I'll agree to the terms if you lower the price.価格を下げてくだされば件に同意します。
You have our permission to include our software on condition that you send us a copy of the final product.完成した本のコピーを1部送っていただくという件で、私どものソフトウエアを収録することを許可します。
The treaty has been concluded after many twists and turns.幾多の紆余曲折を経て約は締結されるに至った。
I will do it on condition that you help me.君が助けてくれるという件で、それをやります。 [M]
Your behavior is in conflict with your principles.君の行動は君の信と矛盾している。 [M]
Your principles are not consistent with your actions.君の信は行為と一致していない。 [M]
According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.契約件によれば、お支払いの期限は5月31日でした。
Health is the first condition of happiness.健康が幸福の第1件です。
Health is a necessary condition for happiness.健康は幸福の1つの必要件である。
Health is an important condition of success.健康は成功の一つの大切な件だ。
The surrender terms were harsh.降伏件は過酷だった。
The national flag of the USA is called the Stars and Stripes.合衆国の国旗は星旗と呼ばれる。
The U.S. government is to impose two of the sanctions against those countries.合衆国政府はそれらの国々に対し制裁項の2つを課するであろう。
The law now requires women to be employed on equal terms with men.今法律では女性が男性と同一件で雇用されることが求められている。
A radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.根本的な軍縮約とは一切の軍備と軍隊を禁ずるものである。
How does the first article run?最初の項には何と書いてあるか。
Also, please inform us of your terms of payment.支払件もご提示下さい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Louis, calm down. I'm here for you.[CN] 那看来也许我们真的是一船上的人 Mudmare (2017)
'Cause I used to get Peter's ass, too, so, I think I had a big part in that because, from him weaving and dodging and ducking from me and running, and I'm getting out of breath...[CN] 目前 他们那街合起来的纪录是 赢了78次 没有败绩 CounterPunch (2017)
Doing everything you can to make sure no one else ever has to feel it too.[CN] 但你不知道的是在他们死后 有位律师找到我的奶奶 给她开了个 Divide and Conquer (2017)
You... Aren't you supposed to be meditating?[CN] 妳选择哪一 The Village of No Return (2017)
One condition...[JA] 件がある Say Yes (2017)
Hi![CN] 超怕的 另一街 有一只猫会跟它对抗  ()
I know, that's a tough one.[CN] 你们知道的 练她的腹斜肌线 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Who's that?[CN] 只要有孩子需要打出一出路 拳击台就会一直在召唤 CounterPunch (2017)
This is the one million yen that's required.[JA] (佑希)これ 件の100万円です The Mysterious Million Yen Women (2017)
My contracts progressively got better throughout the years.[JA] 年々 契約件が良くなったわ After Porn Ends 2 (2017)
I have to pay one million yen every month, right?[JA] ? (菜々果) 毎月100万円支払うのが 件なんでしょ? The Mysterious Million Yen Women (2017)
Restraining wills, talking about, what terms?[JA] 生意気な態度は我慢してやる 件は? The Fate of the Furious (2017)
Thanks to Xeni, Ryan, and Rao.[CN] 我们不要一竿子打翻一 Machines Take Over the World (2017)
I don't expect you to trust me outright.[JA] 無件で信じろとは言いませんよ Dragonstone (2017)
And I have another son and two daughters, and this changes their lives.[CN] 这个件给的钱 比我这辈子看到的钱都多 结果你却想让我拒了 就因为你感觉说 发生在克里斯身上的事 Divide and Conquer (2017)
What are you going to do to stop it?[CN] 那你为什么把这个款 偷偷地加进了我的合同里 Mudmare (2017)
This new company doesn't need two outside counsels.[CN] 我们希望你能遵守原合同的 Mudmare (2017)
And I am just a woman who brings bad luck.[CN] 像一干掉的旧抹布 The Village of No Return (2017)
I might be able to help you. On one condition.[JA] 助けてやってもいいが件がある Murphy's Miracle (2016)
_[JA] この不理な芝居を避けるためにね Imminent Risk (2017)
Heard I could find some treaty haters here.[JA] 聞いた私はここにいくつかの約嫌いを見つけることができます。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
I will transfer $5 million into your account right now under one condition.[JA] 俺がそっちの口座に 500万ドル送金する 件は一つ Care (2016)
I need you to tell me the goddamn truth.[CN] 接受除假释外的其他 Brooklyn Housing (2017)
Sekou, what were the terms of your release?[JA] セクウ、釈放の件は? A Flash of Light (2017)
Clarus, post guards outside the treaty room.[JA] Clarusでは、約の部屋の外で警備員を投稿してください。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Followed ones who took.[JA] 好件だった The First Day of the Rest of Your Life (2017)
I'll hold off telling the Director for 24 hours, but there's one condition, non-negotiable.[JA] 24時間だけ待つ ただし件がある これは譲れない Clue (2016)
We ask for exhaustive details about your home and personal life, your ideological beliefs, drug and alcohol use, your personal finances, and, yes, your sex lives because these areas... sex, money, and drugs... have historically been the areas where good agents go bad,[JA] 極めて詳細なデータが欲しい 家庭の事... 個人的な信 Soon (2016)
As members of the A.L.F., we are obliged to honor its credo.[JA] ALFの信に反する Okja (2017)
Tell them no.[CN] 你觉得拒绝这个件就能做到 Divide and Conquer (2017)
Like me, trust her. Blind trust.[JA] 彼女を無件に信頼するの Sex Doll (2016)
The empire remains our enemy until the treaty is signed.[JA] 約が署名されるまで、帝国は、私たちの敵のまま。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
- What kind of thing? - A pro Bono thing.[CN] 那他们现在一定是有更好的报价了 因为他们在补遗里隐藏了 免除 Mudmare (2017)
She may not be in any condition to answer questions.[JA] 彼女はどんな人でもないかもしれません 質問に答えるための件。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
We are less than 20 minutes away from the signing of this historic treaty.[JA] 私たちは20分未満離れて、この歴史的な約の調印からです。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
And I come to you on this most auspicious of days to offer terms of peace.[JA] そして、私はこの上であなたに来ます... 平和の件を提供するために日の最も縁起の良いです。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
"Has anyone else been on this crime scene?"[CN] 我再说一 这样你们就相信了 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Like, name-calling does not break the modern black man.[CN] 经历了五次战争 民权运动 大萧 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
The president is urging you and Congress to reauthorize certain provisions of the PATRIOT Act.[JA] 大統領があなたと議会を 愛国者法の特別項の 再承認をするために急がせています The Return (2017)
If you meet that condition, I'll publish with you.[JA] それが お宅で新作を出す件です Absolute (2017)
JK, this is a bad time for a joke, but seriously, have you ever seen the movie Indecent Proposal?[JA] 冗談に聞こえるが マジだ 幸福の件って映画を見たか? Falling Slowly (2016)
Ok.[CN] 这信鸽脚上 绑了一块行字的布 The Village of No Return (2017)
I'm home.[CN] 我这些不畅销的小说里有一规定 The Mysterious Million Yen Women (2017)
Which option will you choose?[CN] 现在摆在妳面前的 只有两 The Village of No Return (2017)
As a condition of the exchange, he's demanded access to one of our satellites.[JA] として 交換の件、 彼はへのアクセスを要求しています 私たちの衛星の一つ。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
A cognitive error triggered my Good Samaritan reflex.[JA] 「善きサマリア人の件反射」よ The Well-Tempered Clavier (2016)
So, what is the significance of these belts?[CN] 现在我必须作为挑战者上场 去争夺奖金更多的同一金腰带 CounterPunch (2017)
So I think that would make you a mom, right?[JA] 母親が件ね After Porn Ends 2 (2017)
He's in direct violation of the terms of our deal.[JA] 彼は取引件を反故にしている A Flash of Light (2017)
I don't have it.[CN] 这个是件里写的一百万 The Mysterious Million Yen Women (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スイッチ状態[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition [Add to Longdo]
トランザクション木の制約[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
ファイル終了[ファイルしゅうりょうじょうけん, fairu shuuryoujouken] at end condition [Add to Longdo]
ファイル属性不整合[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
環境[かんきょうじょうけん, kankyoujouken] environmental condition [Add to Longdo]
使用[しようじょうけん, shiyoujouken] requirement [Add to Longdo]
試験[しけんじょうけん, shikenjouken] test conditions, test environment [Add to Longdo]
事後[じごじょうけん, jigojouken] postcondition [Add to Longdo]
事前[じぜんじょうけん, jizenjouken] precondition [Add to Longdo]
字類[じるいじょうけん, jiruijouken] class condition [Add to Longdo]
終了[しゅうりょうじょうけん, shuuryoujouken] at end condition [Add to Longdo]
初期件モード[しょきじょうけんモード, shokijouken mo-do] initial condition mode, reset mode [Add to Longdo]
[じょうけん, jouken] condition, requirement [Add to Longdo]
件コード[じょうけんコード, jouken ko-do] condition code [Add to Longdo]
件記述部[じょうけんきじゅつぶ, joukenkijutsubu] condition stub [Add to Longdo]
件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering [Add to Longdo]
件構成体[じょうけんこうせいたい, joukenkouseitai] conditional construct [Add to Longdo]
件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] condition entry, conditional phrase [Add to Longdo]
件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression [Add to Longdo]
件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
件付きジャンプ[じょうけんつきジャンプ, joukentsuki janpu] conditional jump [Add to Longdo]
件付きジャンプ(飛び越し)[じょうけんつきとびこし, joukentsukitobikoshi] conditional jump [Add to Longdo]
件付きパラメタ[じょうけんつきパラメタ, joukentsuki parameta] conditional (parameter) [Add to Longdo]
件付きブランチ(分岐)[じょうけんつきぶんき, joukentsukibunki] conditional branch [Add to Longdo]
件付き構成要素[じょうけんつきこうせいようそ, joukentsukikouseiyouso] conditional (C) component [Add to Longdo]
件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization [Add to Longdo]
件付き情報量[じょうけんつきじょうほうりょう, joukentsukijouhouryou] conditional information content [Add to Longdo]
件付き飛越し命令[じょうけんつきとびこしめいれい, joukentsukitobikoshimeirei] conditional jump instruction [Add to Longdo]
件付き平均情報量[じょうけんつきへいきんじょうほうりょう, joukentsukiheikinjouhouryou] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
件分岐[じょうけんぶんき, joukenbunki] conditional branch [Add to Longdo]
件文[じょうけんぶん, joukenbun] conditional statement [Add to Longdo]
件変数[じょうけんへんすう, joukenhensuu] conditional variable [Add to Longdo]
件名[じょうけんめい, joukenmei] condition-name [Add to Longdo]
件名[じょうけんめいじょうけん, joukenmeijouken] condition-name condition [Add to Longdo]
件命令[じょうけんめいれい, joukenmeirei] conditional statement [Add to Longdo]
正負[せいふじょうけん, seifujouken] sign condition [Add to Longdo]
設置[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement [Add to Longdo]
前提[ぜんていじょうけん, zenteijouken] prerequisite, precondition [Add to Longdo]
組合せ[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition [Add to Longdo]
単純[たんじゅんじょうけん, tanjunjouken] simple condition [Add to Longdo]
否定組合せ[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition [Add to Longdo]
否定単純[ひていたんじゅんじょうけん, hiteitanjunjouken] negated simple condition [Add to Longdo]
比較[ひかくじょうけん, hikakujouken] relation condition [Add to Longdo]
必要[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements [Add to Longdo]
複合[ふくごうじょうけん, fukugoujouken] complex condition, compound condition [Add to Longdo]
無効キー[むこうキーじょうけん, mukou ki-jouken] invalid key condition [Add to Longdo]
件飛越し命令[むじょうけんとびこしめいれい, mujoukentobikoshimeirei] unconditional jump instruction [Add to Longdo]
件文[むじょうけんぶん, mujoukenbun] imperative statement, unconditional statement [Add to Longdo]
免責[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]
略記組合せ比較[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不可侵[ふかしんじょうやく, fukashinjouyaku] Nichtangriffspakt [Add to Longdo]
[しんじょう, shinjou] Glaube, Ueberzeugung, Glaubenssatz [Add to Longdo]
[せいじょうき, seijouki] Sternenbanner [Add to Longdo]
[じょう, jou] ARTIKEL, PARAGRAPH, LINIE, STRICH [Add to Longdo]
[じょうけん, jouken] Bedingung [Add to Longdo]
[じょうれい, jourei] Vorschrift, Satzung, Verordnung, Ordnung [Add to Longdo]
[じょうぶん, joubun] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
[じょうり, jouri] Vernunft, Logik [Add to Longdo]
[じょうやく, jouyaku] Vertrag [Add to Longdo]
約の締結[じょうやくのていけつ, jouyakunoteiketsu] Vertragsabschluss [Add to Longdo]
[じょうこう, joukou] Klausel, Bestimmung, Artikel [Add to Longdo]
第一[だいいちじょう, daiichijou] Artikel_1 [Add to Longdo]
[かじょう, kajou] Artikel, Paragraph, -Punkt [Add to Longdo]
[かじょうがき, kajougaki] einzelne_Artikel_angeben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top