ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一条龙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一条龙-, *一条龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process, #16,871 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two no-shows and one sick Triceratops.[CN] 两条龙没出场 一条龙病倒 Jurassic Park (1993)
This could be the PM's masterstrokein one fell swoop.[CN] 这可是首相精彩的一笔 一条龙服务 This could be the PM's masterstrokein one fell swoop. The Writing on the Wall (1980)
-Was it a dragon?[CN] 是不是一条龙 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You know, the last of your kind, all your friends dead, hunted wherever you go.[CN] 只剩你一条龙 到处被人追杀 DragonHeart (1996)
- All that's missing is the dragon.[CN] - 只缺一条龙 The Trouble with Angels (1966)
I am the last one![CN] 我就是最后一条龙 DragonHeart (1996)
-A dragon? -Don't touch that![CN] 一条龙吗 别碰它 Falling Down (1993)
I will not stop until I've rid the world of every last one of you.[CN] 不杀死最后一条龙 我绝不罢休 DragonHeart (1996)
I'd rather have a dragon or some... somethin' more Aquarian related, you dig?[CN] 我喜欢文一条龙或者其他,你呢? Tank Girl (1995)
And what does a dragon know of the Old Code, anyway?[CN] 一条龙懂什么 传统武士法则? DragonHeart (1996)
One dragon put down, one bag of gold.[CN] 杀一条龙换一袋黄金 DragonHeart (1996)
Him or the dragon![CN] 何况还有一条龙 DragonHeart (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top