Search result for

*出*

(387 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -出-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お目度う[おめでとう, omedetou] (phrase) ยินดีด้วย, お目度うございますยินดีด้วยครับ/ค่ะ
[さいしゅっぱつ, saishuppatsu] (n) การเริ่มใหม่อีกครั้ง
入口[でいりぐち, deiriguchi] (n) ทางเข้าออก
[でぐち, deguchi] (n) ทางออก
[しゅっせき, shusseki] (vt) เข้าร่วมงานหรือพิธี
[しゅっぱつ, shuppatsu] (n vt) ออกเดินทาง(เครื่องบิน เรือ), See also: S. る, A. 到着,
引き[ひきだし, hikidashi] (n) ลิ้นชัก
思い[おもいで, omoide] (n) ความทรงจำ, See also: Related: 思い
[ゆしゅつ, yushutsu] (vt) ส่งออก, See also: export
飛び[とびだす, tobidasu] (vt) กระโดดออกมา
食み[はみだす, hamidasu] (vt) ยื่นออกมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちゅうしゅつ, chuushutsu] ความคิดในทางทฤษฎี
吐き[はきだす, hakidasu] (modal verb) อาเจียน
抜け[ぬけだす, nukedasu] หลบ, แอบหนี
[がいしゅつ, gaishutsu] (n) ออกไปข้างนอก
家休暇[しゅっけきゅうか, shukkekyuuka] (n) การลาบวช
[きしゅつ, kishutsu] (n adj) การนำเสนอแล้ว ยื่น(เอกสาร)ก่อนหน้านี้แล้ว
[しゅっちょう, shutchou] (n ) การไปทำงานนอกสถานที่
張所[しゅっちょうじょ, shutchoujo] (n ) สำนักงานสาขา
[だっしゅつ, dasshutsu] (n vi vt ) อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., S. . escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, S. flee
[しゅっし, shusshi] ออกเงินลงทุน
[しゅっぴ, shuppi] (n ) รายจ่าย
禁止令[かいしゅつきんしれい, kaishutsukinshirei] (n ) Curfew หรือ กฏอัยการศึก - ห้ามออกจากบ้านหลังเวลาที่กำหนด
生届け[しゅっせいとどけ, shusseitodoke] (n ) สูติบัตร
#15 王都、そして公爵邸。 「おお! 見えてきたぞ! 王都じゃ!」  窓から身を乗りし、叫ぶスゥ。僕も窓越しに遠くを見てみると、大きな滝を背にそびえ建つ、白い[# 15 ou miyako , soshite koushaku tei . ( oo ! mie tekitazo ! ou miyako ja !) mado kara miwo nori dashi , sakebu suu . boku mo mado koshi ni tooku wo mite miruto , ooki na taki wo se nisobie tatsu , shiroi] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกและการนำเข้า English: export and import
[しゅっきん, shukkin] Thai: ไปทำงาน English: go to work
[でる, deru] Thai: ปรากฎตัว English: to appear
[でる, deru] Thai: ออกมา English: to come forth
[でる, deru] Thai: ออกไป English: to leave
乗り[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on
乗り[のりだす, noridasu] Thai: เริ่มลงมือ
[しゅっしょ, shussho] Thai: ตำบลแหล่งที่มา English: source
[しゅっしょう, shusshou] Thai: การเกิด English: birth
回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance
[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation
呼び[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกออกมา English: to summon
呼び[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกมารับสาย English: to call (e.g. phone)
[さんしゅつ, sanshutsu] Thai: ผลิตออกมา
[しゅっこく, shukkoku] Thai: การเดินทางออกจากประเทศ English: exit from a country
[せんしゅつ, senshutsu] Thai: การคัดเลือก English: election
し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
取り[とりだす, toridasu] Thai: เอาออก English: to take out
取り[とりだす, toridasu] Thai: ทำขึ้นมา English: to produce
取り[とりだす, toridasu] Thai: หยิบออกมา English: to pick out
迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception
逢う[であう, deau] Thai: พบ English: to meet
逢う[であう, deau] Thai: พานพบ English: to come across
逢う[であう, deau] Thai: เจอ English: to encounter
来立て[できたて, dekitate] Thai: เพิ่งเสร็จใหม่ ๆ
[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)
来上がり[できあがり, dekiagari] Thai: เป็นคำพูดบอกว่าทำงานหรือบางสิ่งบางอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว English: be finished
来上がり[できあがり, dekiagari] Thai: เสร็จแล้ว, พร้อมที่จะทำสิ่งต่อไป English: ready
[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth
来上がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เสร็จสิ้น English: to be finished
来上がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เรียบร้อยแล้ว English: to be ready
来上がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เมาแอ๋ English: to be very drunk
来高[できだか, dekidaka] Thai: ผลที่ได้ English: yield
来高[できだか, dekidaka] Thai: ยอดผลผลิต English: production
会う[であう, deau] Thai: พบ English: to meet
会う[であう, deau] Thai: เจอโดยบังเอิญ English: to encounter
[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand
思い[おもいだす, omoidasu] Thai: นึกขึ้นได้ English: to recall
思い[おもいだす, omoidasu] Thai: จำได้ English: to remember
来事[できごと, dekigoto] Thai: เหตุการณ์
来事[できごと, dekigoto] Thai: เรื่องราว
引き[ひきだす, hikidasu] Thai: ถอน(เงิน) English: to withdraw
引き[ひきだす, hikidasu] Thai: ดึงออกมา English: to pull out
飛び[とびだす, tobidasu] Thai: กระโดดออกมา English: to jump out
飛び[とびだす, tobidasu] Thai: พุ่งออกมา English: to rush out
飛び[とびだす, tobidasu] Thai: หนีออกมา English: to fly out
飛び[とびだす, tobidasu] Thai: โผล่ออกมา English: to appear suddenly
作り[つくりだす, tsukuridasu] Thai: ผลิตขึ้นมา English: to manufacture

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[出, chū, ㄔㄨ] to go out, to send out; stand; produce
Radical: Decomposition: 屮 (chè ㄔㄜˋ)  凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A sprout 屮 growing out of a container 凵,  Rank: 28
[础, chǔ, ㄔㄨˇ] foundation stone, plinth; basis
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 1,014
[屈, qū, ㄑㄩ] to bend, to flex; bent, crooked, crouched
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] corpse,  Rank: 1,684
[拙, zhuō, ㄓㄨㄛ] awkward, clumsy; dull, stupid
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 2,709
[咄, duō, ㄉㄨㄛ] a cry of anger
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 3,325
[祟, suì, ㄙㄨㄟˋ] evil spirit; evil influence
Radical: Decomposition: 出 (chū ㄔㄨ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit,  Rank: 3,414
[黜, chù, ㄔㄨˋ] to dismiss; to downgrade, to demote
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] black,  Rank: 4,159
[茁, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] to sprout, to flourish; vigorous, healthy
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [ideographic] Sprouting 出 grass 艹; 出 also provides the pronunciation,  Rank: 4,472
[绌, chù, ㄔㄨˋ] to stitch, to sew; insufficient
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 4,831
[诎, qū, ㄑㄩ] to stutter, to exhaust; to crouch, to bend
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 5,378
[粜, tiào, ㄊㄧㄠˋ] to sell grain
Radical: Decomposition: 出 (chū ㄔㄨ)  米 (mǐ ㄇㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A stand 出 where grain 米 is sold,  Rank: 5,687
[絀, chù, ㄔㄨˋ] to stitch, to sew; insufficient
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] thread

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶりし;炙りし;焙り[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あぶりす;炙りす;焙り[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
いびり[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
おくびにもさない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お願いできますか;お願い来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that) [Add to Longdo]
で;御[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See おでになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]
でなさい;御でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
でなさる;御でなさる[おいでなさる, oidenasaru] (v5aru,vi) (1) (uk) (hon) to come; to go; to be (somewhere); (2) (after the -te form of a verb) -ing [Add to Longdo]
でになる;御でになる[おいでになる, oideninaru] (v5r) (1) (uk) (hon) (See おで) to be; (2) to come; (3) to go [Add to Longdo]
まし;御まし;御座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence [Add to Longdo]
掛け;おかけ[おでかけ, odekake] (n) (See 掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
来;御[おでき, odeki] (n) (uk) (See 来物・できもの) boil; blister; pimple [Add to Longdo]
お目度い(ateji);御目度い(ateji);お芽度い(ateji);御芽度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
お目度う(ateji)(P);御目度う(ateji);お芽度う(ateji);御芽度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
お目度うご座います;御目度う御座います[おめでとうございます, omedetougozaimasu] (exp) (uk) congratulations; (P) [Add to Longdo]
くも膜下血;蜘蛛膜下[くもまくかしゅっけつ, kumomakukashukketsu] (n) subarachnoid hemorrhage; subarachnoid haemorrhage [Add to Longdo]
ぐうの音もない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
ごみ入れごみし;塵入れ塵[ごみいれごみだし, gomiiregomidashi] (exp) {comp} garbage in, garbage out [Add to Longdo]
さらけす;曝けす;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
しみる;染みる;滲みる(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみる) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
しゃしゃり[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
すべりし;滑りし;滑[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
せりす;迫りす;迫[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage) [Add to Longdo]
つめ見[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary) [Add to Longdo]
できちゃった婚;来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
できない相談;来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]
できるだけ早く(P);来るだけ早く[できるだけはやく, dekirudakehayaku] (exp) as soon as possible; (P) [Add to Longdo]
できる限り早い;来る限り早い[できるかぎりはやい, dekirukagirihayai] (adj-i) as soon as possible; at the earliest time [Add to Longdo]
でき婚;来婚[できこん, dekikon] (n,vs) (abbr) (from できた and 結婚) (See 来ちゃった結婚) shotgun marriage [Add to Longdo]
でき次第;来次第[できしだい, dekishidai] (n-t) as soon as completed [Add to Longdo]
ほっぽり[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放りす) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
ぼろをす;襤褸を[ぼろをだす, borowodasu] (exp,v5s) to reveal the faults [Add to Longdo]
むきす;剥き[むきだす, mukidasu] (v5s,vt) to show; to bare (the teeth) [Add to Longdo]
よく来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
アナログ[アナログしゅつりょく, anarogu shutsuryoku] (n) analog output; AO [Add to Longdo]
アナログ力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アメリカ輸入銀行[アメリカゆしゅつにゅうぎんこう, amerika yushutsunyuuginkou] (n) Export-Import Bank (US) [Add to Longdo]
アラーム検[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] (n) {comp} alarm detection [Add to Longdo]
アルゼンチン血熱[アルゼンチンしゅっけつねつ, aruzenchin shukketsunetsu] (n) Argentine hemorrhagic fever [Add to Longdo]
インターネットによる願書提[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form [Add to Longdo]
ウイルス検ソフトウェア[ウイルスけんしゅつソフトウェア, uirusu kenshutsu sofutouea] (n) {comp} virus detection software [Add to Longdo]
ウイルス性血熱[ウイルスせいしゅっけつねつ, uirusu seishukketsunetsu] (n) viral hemorrhagic fever [Add to Longdo]
エボラ血熱[エボラしゅっけつねつ, ebora shukketsunetsu] (n) Ebola hemorrhagic fever [Add to Longdo]
エラーの検と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
エラー検符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] (n) {comp} Error-Detecting Code; EDC [Add to Longdo]
カードケージの突[カードケージのとっしゅつぶ, ka-doke-ji notosshutsubu] (n) {comp} card cage extrusion [Add to Longdo]
ガス突[ガスとっしゅつ, gasu tosshutsu] (n) outburst of gas [Add to Longdo]
キャリア検[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] (n) {comp} carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network [Add to Longdo]
キューから取り[キューからとりだす, kyu-karatoridasu] (exp,v5s) {comp} (See 待ち行列) to dequeue [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc, #67 [Add to Longdo]
[chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] to appear; to arise; to emerge, #191 [Add to Longdo]
[chū lái, ㄔㄨ ㄌㄞˊ, / ] to come out; to emerge, #313 [Add to Longdo]
[tí chū, ㄊㄧˊ ㄔㄨ, ] to raise (an issue); to propose; to put forward; to suggest; to post (on a website); to withdraw (cash), #409 [Add to Longdo]
[zhǐ chū, ㄓˇ ㄔㄨ, ] to indicate; to point out, #742 [Add to Longdo]
[tuī chū, ㄊㄨㄟ ㄔㄨ, ] to release; to launch, #907 [Add to Longdo]
[chū kǒu, ㄔㄨ ㄎㄡˇ, ] to speak; an exit; to export, #1,016 [Add to Longdo]
[chū qù, ㄔㄨ ㄑㄩˋ, ] to go out, #1,260 [Add to Longdo]
[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project, #1,527 [Add to Longdo]
[fā chū, ㄈㄚ ㄔㄨ, / ] to issue (an order, decree etc); to send out; to dispatch; to produce a sound; to let out (a laugh), #1,575 [Add to Longdo]
[chū xí, ㄔㄨ ㄒㄧˊ, ] to attend; to participate; present, #1,843 [Add to Longdo]
[yǎn chū, ㄧㄢˇ ㄔㄨ, ] to act (in a play); to perform; to put on (a performance), #1,947 [Add to Longdo]
[chū tái, ㄔㄨ ㄊㄞˊ, / ] to lay out (e.g. a plan), #2,036 [Add to Longdo]
[chū fā, ㄔㄨ ㄈㄚ, / ] to start out; to set off, #2,264 [Add to Longdo]
[kàn chū, ㄎㄢˋ ㄔㄨ, ] to make out; to see, #2,365 [Add to Longdo]
[chū bǎn, ㄔㄨ ㄅㄢˇ, ] to publish; to come off the press; to put out, #2,415 [Add to Longdo]
[fù chū, ㄈㄨˋ ㄔㄨ, ] to pay, #2,458 [Add to Longdo]
[chū shēng, ㄔㄨ ㄕㄥ, ] to be born, #2,671 [Add to Longdo]
[chū mén, ㄔㄨ ㄇㄣˊ, / ] to go on a journey; away from home; exit door; to go out of the door, #2,683 [Add to Longdo]
[zǒu chū, ㄗㄡˇ ㄔㄨ, ] to move away from; to walk away from, #2,882 [Add to Longdo]
[chū shòu, ㄔㄨ ㄕㄡˋ, ] to sell; to offer for sale; to put on the market, #2,980 [Add to Longdo]
[chū sè, ㄔㄨ ㄙㄜˋ, ] remarkable; outstanding, #2,988 [Add to Longdo]
[zhī chū, ㄓ ㄔㄨ, ] to spend; to pay out; expense, #3,402 [Add to Longdo]
退[tuì chū, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄨ, 退] to withdraw; to abort; to quit, #3,497 [Add to Longdo]
租车[chū zū chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄔㄜ, / ] taxi, #3,605 [Add to Longdo]
[pài chū suǒ, ㄆㄞˋ ㄔㄨ ㄙㄨㄛˇ, ] local police station, #3,721 [Add to Longdo]
[shēn chū, ㄕㄣ ㄔㄨ, ] to extend, #3,897 [Add to Longdo]
[bō chū, ㄅㄛ ㄔㄨ, ] to broadcast; to put out TV programs, #4,061 [Add to Longdo]
[dé chū, ㄉㄜˊ ㄔㄨ, ] obtain (results); arrive at (a conclusion), #4,073 [Add to Longdo]
[shuō chū, ㄕㄨㄛ ㄔㄨ, / ] to speak out; to declare (one's view), #4,137 [Add to Longdo]
[lù chū, ㄌㄨˋ ㄔㄨ, ] to expose; to show; also pronounced lou4 chu1, #4,176 [Add to Longdo]
[chū shǒu, ㄔㄨ ㄕㄡˇ, ] to put one's hand to sth, #4,237 [Add to Longdo]
版社[chū bǎn shè, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, ] publishing house, #4,314 [Add to Longdo]
[chū xuè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, ] bleeding; hemorrhage; fig. spending money, #4,396 [Add to Longdo]
[shū chū, ㄕㄨ ㄔㄨ, / ] to export; to output, #4,413 [Add to Longdo]
[pài chū, ㄆㄞˋ ㄔㄨ, ] send; dispatch, #4,426 [Add to Longdo]
[chū yú, ㄔㄨ ㄩˊ, / ] be due to; stem from, #4,577 [Add to Longdo]
[chū chǎng, ㄔㄨ ㄔㄤˇ, / ] to appear (on stage, in a show, in a photo etc); to play (for a team); to enter (arena or stage); to send sb out (e.g. off the field for a foul), #4,994 [Add to Longdo]
[wài chū, ㄨㄞˋ ㄔㄨ, ] to go out; to go away from one's present position, #5,116 [Add to Longdo]
[chū zū, ㄔㄨ ㄗㄨ, ] to rent, #5,171 [Add to Longdo]
[chuán chū, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ, / ] to transmit outwards; efferent (nerve), #5,231 [Add to Longdo]
[chāo chū, ㄔㄠ ㄔㄨ, ] to exceed; to overstep; to go too far; to encroach, #5,529 [Add to Longdo]
[chū zī, ㄔㄨ ㄗ, / ] to fund; to put money into sth; to invest, #5,541 [Add to Longdo]
[qǔ chū, ㄑㄩˇ ㄔㄨ, ] to take out; to extract; to draw out, #5,828 [Add to Longdo]
[chū guó, ㄔㄨ ㄍㄨㄛˊ, / ] to go abroad; to leave the country; emigration, #5,931 [Add to Longdo]
[jìn chū kǒu, ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ, / ] import and export, #6,257 [Add to Longdo]
[chū shēn, ㄔㄨ ㄕㄣ, ] family background; class origin, #6,449 [Add to Longdo]
[chū ràng, ㄔㄨ ㄖㄤˋ, / ] to transfer (one's property or rights to sb else), #6,733 [Add to Longdo]
[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] have an accident; meet with a mishap, #6,760 [Add to Longdo]
[zhǎn chū, ㄓㄢˇ ㄔㄨ, ] to put on display; to be on show; to exhibit, #6,996 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Get out.外にろ。
Let me out!してくれ。
I think so.来ると思います。
When are you off?いつ発するの?
Off it went.それはていった。
"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."「ここのバスは1時間に何回くらいるのですか」「30分ごとにます」
"Now I must say good-bye," he said suddenly.「もうおいとまします」と彼はし抜けに言った。
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの意味を見つけることが来るだろうか。
"Cheer up," she said to me.「元気をしなさい」と彼女は私に言いました。
"You mustn't go out now." "Why not?"「今かけてはいけない」「どうしてだめなの」
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.「電車は9時発だよ」「心配するな。間に合うさ」
"The phone is ringing." "I'll get it."「電話が鳴っているよ」「私がます」
"They left for New York, didn't they?" "Exactly."「彼らはニューヨークへ向けて発したのでしょう」「そのとおりです」
He leaves Osaka for Tokyo at ten.10時に東京に向けて大阪を発する。
Breakfast will not be served after ten o'clock.10時以降に朝食はされないだろう。
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時前にはホテルを発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの電車を乗り過ごしてしまいます。
She left home ten minutes ago.10分前にかけました。
You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.11時までに帰ってくると約束してくれるのなら外してよろしい。
When she was thirteen she ran away from home.13歳のときに彼女は家した。
In 1853, the first blue jeans came out.1853年に青いジーンズが初めて現した。
What were the chief events of 1990?1990年の主な来事は何でしたか。
Japan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.1998年日本の輸が輸入を778億ドル上回った。
We will have to consider each application on a case-by-case basis.1つ1つの願を1件ずつ考慮しなければならないだろう。
I had not gone a mile when it began to rain.1マイルも行かないうちに雨が降りした。
Begin to write, leaving one space blank.1ます空けて書きしなさい。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日技術会議には、18社、32人が席しました。
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前中に最終の議事事項をしますので、早急にお返事を下さい。
Exports in January totalled $10 billion, a record for the month.1月の輸は100億ドルと、同月としては最高記録になった。
Exports in January were up 20% over the same period of last year.1月の輸は昨年の同月に比べ20%の増加だった。
We will leave in hour.1時間後に発するつもりだ。
He left an hour ago.1時間前にたよ。
The results will be back in a week.1週間以内に検査の結果がます。
All but one was present.1人の他みんな席した。
I had scarcely walked a minute before I met him.1分歩くか歩かないうちに彼と会った。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困難である。
Ten thousand yen will not cover the expenses.1万円では足がる。
Can you pick out a few good books to read?2、3冊の読むべきいい本を選びせますか。
You'll have bleeding for a few hours.2、3時間血が続きます。
I had hardly walked for a few minutes when it began to rain.2、3分も歩かないうちに雨が降りした。
Twenty teams entered the tournament.20チームがトーナメントに場した。
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約束についてですが、申し訳ありませんが、私の張スケジュールが変更になったため、その日にお会いすることができなくなりました。
If they started at two, they should arrive at six.2時に発したら、6時にはつくはずだ。
We start here in two hours.2時間後にここを発する。
They had their marriage registered on February 5.2人は2月5日に婚姻届をした。
Advance two steps.2歩前になさい。
Over three thousand people attended the concert.3000人以上の人々がそのコンサートにかけた。
No fewer than thirty people were present.30人もの人が席した。
It leaves every thirty minutes.30分おきにます。
You ought to have started half an hour ago.30分前に発すれば良かったのに。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His new work is coming out soon, so he just might be.[JA] (菜々果) 近々 新作がて そうなるかもしれません Absolute (2017)
Thank you for coming.[CN] 发掘用世上的道理无法表达的原石 Emotions (2017)
Who's the goddamn publisher?[JA] 版社どこ? Affection (2017)
Because I want to learn all about the people I know.[JA] 僕が会った人のことを ちゃんと知っときたかったんだ Disbanded (2017)
-Sure. -Thank you.[CN] 要不要去一趟? Ready (2017)
I want to understand the feelings of the people I meet.[JA] 僕と会ってくれた人たちの 気持ちを 分かりたいと思ってる Confrontation (2017)
Finding something that I love and then losing it,[JA] 大事なものが来るのも それを またなくすのも Emotions (2017)
Minami Shirakawa.[CN] 她即使到最后一刻 也一定没有露这种悲惨的表情 Emotions (2017)
So, it was you who wrote the invitations.[CN] 收到不明人士所寄的邀请函 而聚集到我家的女人们 Confrontation (2017)
WEEKLY SALES RANKING[CN] 然而在我父亲事数天后 她一句话也没说 就这么从我身边消失 Affection (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差人不明の 招待状によって 僕の家に集まり Ready (2017)
Here's to the World Theory TV special.[CN] 你一直都很想名吧? Confrontation (2017)
The broadcast would be about mourning Nanaka Hiraki.[CN] 因为必须有人站来告诉大家 他的小说并不是靠实力畅销的 Disbanded (2017)
Can we go out for a bit?[JA] ちょっと 外 ませんか? Ready (2017)
The man who the weeklies praised versus the man who she spent her last night with.[CN] 要让那种冒牌小说家 现在我的节目上 真是... Disbanded (2017)
Fine. I will take care of it.[CN] 否则从此之后 都不会在我们版社发新书了 Affection (2017)
Thank you very much.[CN] 要是我那时候和她一起门的话... Emotions (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差人不明の 招待状によって 僕の家に集まり Appeal (2017)
Sorry for asking to see you suddenly like this.[JA] 突然呼びしたりして すいません Disbanded (2017)
About the face-off with Yuzu Hanaki.[CN] 我应该早一点察觉到的 送邀请函的人 Disbanded (2017)
Shin, it's your new novel![JA] 慎君 新作たんだ! Appeal (2017)
Because I was so ignorant,[CN] 接着还巨细靡遗地写了我至今的经历 生地、毕业的学校 包含打工在内的工作经历 当时的交往对象与交友关系 Disbanded (2017)
She snuck out this morning.[JA] (みどり) こっそり朝 てきました Affection (2017)
I don't know why, but she says she's leaving all her property to me.[CN] 不好意思 突然把你叫 Disbanded (2017)
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (花木) 僕にしか解明できない理屈を 生みすためです Emotions (2017)
Unfortunately, Nanaka is unable to play the heroine, but I believe that it will be a masterpiece.[JA] 菜々果さんをヒロインに 迎えることはできなかったけど 必ず傑作が来ると信じています Disbanded (2017)
She was resented by a fan, right?[CN] 犯人似乎已经面认罪了 Reason (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差人不明の 招待状によって 僕の家に集まり Disbanded (2017)
If I'm not mistaken, the award-winning book is published by Chugakukan, right?[JA] (花木)確か... 受賞作って 中学館から 版されるんですよね? Appeal (2017)
Okay, now for an announcement from Mr. Hanaki.[CN] 我写的是花木柚想也想不来的小说 Disbanded (2017)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世の中の理屈では 言い表せないような原石を掘り Emotions (2017)
I've been thinking that I'll stop writing for your company.[JA] そろそろ御社から小説をすのは やめようかと考えているんです Absolute (2017)
He asked that you appear on it.[JA] 演依頼が来ましてね Disbanded (2017)
If he doesn't, he said he won't publish his next book with us.[JA] でないと 今後うちでは 新刊をさないと言ってまして... Affection (2017)
I was given a message for you.[CN] 因为现在她不在场 我才说 Ready (2017)
Even simpler, if it won an award, or something.[CN] 从你刚道时 她就一直是你的书迷 Confrontation (2017)
I really wonder.[JA] 誰がしたんでしょうね Appeal (2017)
Who the heck sent those invitations?[JA] 誰がしたんだよ ホント Appeal (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差人不明の 招待状によって 僕の家に集まり Affection (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five women who received invitations to come here from an unknown source.[JA] 僕は半年前から 差人不明の招待状を 受け取った— 5人の女たちと Reason (2017)
Well, well, well.[CN] 毕竟是这么杰的作品 演员阵容一定要够豪华才行 Confrontation (2017)
People believe her murder was caused by jealousy.[JA] ファンの嫉妬による犯行という 説もてますが Reason (2017)
-To logic.[CN] 就是被感情或情绪 这种暧昧的东西支配 才会做不好作品 Confrontation (2017)
If you meet that condition, I'll publish with you.[JA] それが お宅で新作をす条件です Absolute (2017)
Sorry for the trouble I've caused.[CN] 要是死了 想说的话就再也说不口了 Reason (2017)
So it was you who wrote the invitations.[CN] 虽然女主角无法由菜菜果小姐演 但我相信这一定会是一部杰作 Disbanded (2017)
Shin.[CN] 有想说的话就要好好说来喔 Reason (2017)
They gathered there after receiving invitations from an unknown source.[JA] 女たちは差人不明の 招待状によって集まり Emotions (2017)
Here.[CN] 要是我那时候和她一起门的话... Disbanded (2017)
Finally! Your talent has been proven![CN] 你至今版的三部作品 决定要加印了 Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アラーム検[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
エラーの検と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー検符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
キャリア検[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
データ付き力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives [Add to Longdo]
ディジタル検遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
デスクトップ[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
トーン検[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] tone detection [Add to Longdo]
バッチ見し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
パラメタ方式力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
ファイル入[ファイルにゅうしゅつりょく, fairu nyuushutsuryoku] file input-output [Add to Longdo]
プログラム終わり見[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header [Add to Longdo]
ボリューム見しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
マクロ呼[マクロよびだし, makuro yobidashi] macro call [Add to Longdo]
ライトペン検[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
印字[いんじしゅつりょく, injishutsuryoku] hard copy [Add to Longdo]
回転位置検[かいてんいちけんしゅつ, kaiten'ichikenshutsu] rotational position sensing, RPS (abbr.) [Add to Longdo]
回転位置検機構[かいてんいちけんしゅつきこう, kaiten'ichikenshutsukikou] RPS, Rotational Position Sensing [Add to Longdo]
改ざん検[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] manipulation detection [Add to Longdo]
格納メッセージ取[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
割り[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
関数呼び[かんすうよびだし, kansuuyobidashi] function call [Add to Longdo]
基本入力システム[きほんにゅうしゅつりょくシステム, kihonnyuushutsuryoku shisutemu] basic input-output system (BIOS) [Add to Longdo]
し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole [Add to Longdo]
し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track [Add to Longdo]
し孔ピッチ[くりだしこうピッチ, kuridashikou picchi] feed pitch [Add to Longdo]
計算機力マイクロフィルミング[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるみんぐ, keisankishutsuryokumaikurofuirumingu] computer output microfilming, COM (abbr.) [Add to Longdo]
計算機力マイクロフィルム印字装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむいんじそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumuinjisouchi] computer output microfilm printer, COM printer [Add to Longdo]
計算機力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.) [Add to Longdo]
結果力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function [Add to Longdo]
[けんしゅつ, kenshutsu] sense (vs), detection [Add to Longdo]
可能セグメント[けんしゅつかのうせぐめんと, kenshutsukanousegumento] detectable segment [Add to Longdo]
可能要素[けんしゅつかのうようそ, kenshutsukanouyouso] detectable element [Add to Longdo]
[けんしゅつぶ, kenshutsubu] read station [Add to Longdo]
[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
しレコード[みだしレコード, midashi reko-do] header record [Add to Longdo]
し語[みだしご, midashigo] title word, keyword [Add to Longdo]
呼び[よびだし, yobidashi] call [Add to Longdo]
呼びし時間[よびだしじかん, yobidashijikan] access time [Add to Longdo]
呼びし法[よびだしほう, yobidashihou] access mode [Add to Longdo]
呼びし命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction [Add to Longdo]
呼び[よびだす, yobidasu] to call, to summon, to invoke [Add to Longdo]
[よびだし, yobidashi] calling [Add to Longdo]
し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence [Add to Longdo]
[よびだしがわ, yobidashigawa] calling side [Add to Longdo]
後入れ先[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO [Add to Longdo]
後入れ先しリスト[あといれさきだしリスト, atoiresakidashi risuto] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひとで, hitode] Menschenmenge [Add to Longdo]
[きょうしゅつ, kyoushutsu] Lieferung [Add to Longdo]
[けっしゅつ, kesshutsu] hervorragen, herausragen [Add to Longdo]
[ないしゅっけつ, naishukketsu] innere_Blutung [Add to Longdo]
[だす, dasu] herausnehmen, abschicken [Add to Longdo]
[でる, deru] hinausgehen, herauskommen [Add to Longdo]
[しゅっせ, shusse] Erfolg_im_Leben, schnelle_Karriere [Add to Longdo]
会う[であう, deau] (zufaellig) treffen [Add to Longdo]
入り[でいり, deiri] Ein-und_Ausgehen, Verkehr [Add to Longdo]
[しゅってん, shutten] (lit.) Quelle, Quellenangabe [Add to Longdo]
[でぐち, deguchi] Ausgang [Add to Longdo]
[しゅつじょう, shutsujou] Auftreten, Teilnahme [Add to Longdo]
[しゅっぽん, shuppon] -fliehen, entlaufen, ausreissen [Add to Longdo]
[しゅっぱん, shuppan] Abfahrt (eines Schiffes) [Add to Longdo]
[しゅっせき, shusseki] Anwesenheit [Add to Longdo]
[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
[しゅってい, shuttei] vor_Gericht_erscheinen [Add to Longdo]
[しゅっちょう, shucchou] Dienstreise, Geschaeftsreise [Add to Longdo]
張所[しゅっちょうじょ, shucchoujo] Zweigamt, Zweiggeschaeft [Add to Longdo]
[しゅっせい, shussei] Feldzug [Add to Longdo]
来事[できごと, dekigoto] Ereignis [Add to Longdo]
[しゅっかん, shukkan] Aufbruch_eines_Leichenzuges [Add to Longdo]
[しゅっけつ, shukketsu] Anwesenheit (und-oder Abwesenheit) [Add to Longdo]
[しゅつぼつ, shutsubotsu] Erscheinen_und_Verschwinden [Add to Longdo]
[しゅつえん, shutsuen] "Die_Personen_und_ihre_Darsteller" [Add to Longdo]
[しゅっか, shukka] Ausbruch_eines_Feuers, Feuer [Add to Longdo]
版社[しゅっぱんしゃ, shuppansha] Verlag [Add to Longdo]
[しゅつごく, shutsugoku] (aus dem Gefaengnis) entlassen_werden [Add to Longdo]
[しゅっせい, shussei] Geburten [Add to Longdo]
生過剰[しゅっせいかじょう, shusseikajou] Geburtenueberschuss [Add to Longdo]
[しゅっさん, shussan] Entbindung, Geburt [Add to Longdo]
[しゅっぱつ, shuppatsu] Abfahrt, Abreise [Add to Longdo]
発点[しゅっぱつてん, shuppatsuten] Ausgangspunkt, Start [Add to Longdo]
稼ぎ[でかせぎ, dekasegi] ausserhalb_arbeiten [Add to Longdo]
[すいとう, suitou] Einnahmen_und_Ausgaben [Add to Longdo]
[しゅっか, shukka] Absenden, Spedition, Verschiffung [Add to Longdo]
[しゅっけつ, shukketsu] Blutung [Add to Longdo]
[しゅっしん, shusshin] aus...stammend [Add to Longdo]
迎え[でむかえ, demukae] das_Abholen, Empfang, Begruessung [Add to Longdo]
雲大社[いずもたいしゃ, izumotaisha] Izumo-Tempel (i.d.Praef.Shimane) [Add to Longdo]
[しゅっとう, shuttou] Erscheinen, Abwesenheit [Add to Longdo]
[しゅつがん, shutsugan] Gesuch [Add to Longdo]
取り[とりだす, toridasu] herausnehmen [Add to Longdo]
[くちだし, kuchidashi] hineinreden, sich_einmischen [Add to Longdo]
吐き[はきだす, hakidasu] sich_uebergeben, ausspucken [Add to Longdo]
吹き[ふきでもの, fukidemono] Ausschlag, Akne [Add to Longdo]
[ふきでもの, fukidemono] Ausschlag, Akne [Add to Longdo]
呼び[よびだす, yobidasu] herausrufen, laden, vorladen, zitieren [Add to Longdo]
咲き[さきだす, sakidasu] zu_bluehen_beginnen [Add to Longdo]
[ふんしゅつ, funshutsu] Ausbruch, Vulkanausbruch, das_Ausstroemen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top