ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

見出し

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -見出し-, *見出し*
Japanese-English: EDICT Dictionary
見出し[みだし, midashi] (n) (1) heading; headline; title; caption; (2) index; (3) (abbr) (See 見出し語) headword; (P) [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] (n) {comp} beginning-of-file label; header label; HDR [Add to Longdo]
見出しレコード[みだしレコード, midashi reko-do] (n) {comp} header record [Add to Longdo]
見出し[みだしご, midashigo] (n) title word; keyword; headword; entry word [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In this dictionary the pronunciation comes right after the headword.この辞書では発音は見出し語の直後にある。
This dictionary contains about 40,000 headwords.この辞書は見出し語が約4万はいっている。
The actor's death made big headlines in all the papers.その俳優の死は各紙で大見出しで報じられた。
Finally, we found a point of compromise.やっと妥協点を見出した。
The entry words are arranged alphabetically.見出し語はアルファベット順に並んでいます。
I finally found the solution to the problem.私たちはついにその問題の解答を見出した。
I finally found the solution to the problem.私はついにこの問題の解答を見出した。
The world still has not found peace.世界はまだ平和を見出していない。
Blessed is he who has found his work.成すべき仕事を見出した者は幸いなるかな。
She finds an unfailing resource in music.彼女は音楽に尽きない楽しみを見出している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They want headlines. I'll give them a beaut![JA] 大見出しが欲しいか? Tucker: The Man and His Dream (1988)
If headlines say I'm a crook, me and the car are finished.[JA] 大見出しで詐欺師と出ればー Tucker: The Man and His Dream (1988)
You will find your father there[JA] お前はそこで父を見出します Die Walküre (1990)
Ref Times, 14/2/84, page three.[JA] "タイムズ"84年2月14日 見出し要修正 1984 (1984)
Headlines blame it on the communists, of course.[JA] 見出しは共産主義者のせいにしてます The Quiet American (2002)
But I like to think... ... he may have at last found some small measure of peace... ... that we all seek... ... and few of us ever find.[JA] だが 私は思いたい 彼は ついに... 心の安らぎを見出したと 人が皆 求めながらも 得ることの稀な安らぎを The Last Samurai (2003)
If they make headlines with lies, you'll make bigger headlines with truth.[JA] 真実で もっと大きな 見出しを作るのよ Tucker: The Man and His Dream (1988)
When a man sees his end... he wants to know there was some purpose to his life.[JA] だから自分の人生に 何か意義を見出したい Gladiator (2000)
Look, Derek, my editor put that headline on it, okay? I'm sorry.[JA] デレク あの見出しは編集者が書いたの Zoolander (2001)
The fuckers are looking for headlines...[JA] 他に見出しになるような 署の不正を内部調査されて... Insomnia (2002)
Tom Zarek's been out of the headlines, out of the news... forgotten for 20 years as he rots in a cell.[JA] トム ザレック は見出しから消え ニュースにも出なくなった・・・ 留置場で朽ち果て 20年間忘れられてた Bastille Day (2004)
Call the newspaper, boys and girls. The headline will read:[JA] 新聞の見出しは こうよ Mannequin (1987)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
見出しレコード[みだしレコード, midashi reko-do] header record [Add to Longdo]
見出し[みだしご, midashigo] title word, keyword [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
見出し[みだし, midashi] Ueberschrift, Schlagzeile [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top