ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

呼出し

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -呼出し-, *呼出し*
Japanese-English: EDICT Dictionary
呼出し[よびだしれつ, yobidashiretsu] (n) {comp} calling sequence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, emergency at S.T.A.R. Labs.[JA] ラボから緊急呼出し All Star Team Up (2015)
I just saw a call that was intercepted a year ago where he said, "The Americans killed my daughter."[JA] 私はちょうどその呼出しを見た 1年前に傍受された 彼が言ったところでは、「 アメリカ人は私の娘を殺した。 アンディー、 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
I turned off the call signal.[JA] 呼出し信号は切った Fire with Fire (2012)
It's an app that blocks your number for outgoing calls.[JA] これで呼出し時に こっちの番号が表示されない Inside (2015)
Central's trying to reach you.[JA] 副局長、交換から 呼出しです。 Live Free or Die Hard (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
呼出し[よびだし, yobidashi] calling [Add to Longdo]
呼出し[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top