ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -展-, *展*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, ] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[展, zhǎn, ㄓㄢˇ] to open, to unfold; to extend, to stretch
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]    ?  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] Laying out clothes 㠭 for sale in a market 尸; compare 㠭, Rank: 275

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǎn, ㄓㄢˇ, ] to use; to spread out; to postpone; to unfold, #1,566 [Add to Longdo]
[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
[kāi zhǎn, ㄎㄞ ㄓㄢˇ, / ] (begin to) develop; unfold; to start; to launch; to open, #692 [Add to Longdo]
[zhǎn kāi, ㄓㄢˇ ㄎㄞ, / ] to unfold; to carry out; to be in full swing; to launch, #1,603 [Add to Longdo]
[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] to open up; to reveal, #2,074 [Add to Longdo]
[jìn zhǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ, / ] to make headway; to make progress, #2,748 [Add to Longdo]
[zhǎn xiàn, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to come out; to emerge, #3,501 [Add to Longdo]
[tuò zhǎn, ㄊㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, ] expand, #4,572 [Add to Longdo]
[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show, #4,751 [Add to Longdo]
[kuò zhǎn, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] extend; expand, #5,142 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[てんかい, tenkai] TH: พัฒนา  EN: develop (vs)
[てんかい, tenkai] TH: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่  EN: expansion (opposite of compression)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てん, ten] (suf) (abbr) (See 示) exhibition; exhibit [Add to Longdo]
[てんかい, tenkai] (n, vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) [Add to Longdo]
開結果[てんかいけっか, tenkaikekka] (n) { comp } result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]
開図[てんかいず, tenkaizu] (n) { math } development; development view [Add to Longdo]
[てんかん, tenkan] (n, vs) exhibit [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] (n, vs) exhibition; display; (P) [Add to Longdo]
示会[てんじかい, tenjikai] (n) exhibition; (P) [Add to Longdo]
示場[てんじじょう, tenjijou] (n) exhibition hall (room, area) [Add to Longdo]
示即売会[てんじそくばいかい, tenjisokubaikai] (n) exhibition and sale (of paintings); display with the exhibits on sale [Add to Longdo]
示品[てんじひん, tenjihin] (n) goods on display; (an) exhibit; exhibition (of goods) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
The view from the top of that building was magnificent.あのビルの屋上からの望はすばらしかった。
All sorts of people came to the exhibition.あらゆる種類の人々が覧会にやってきた。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は基本の歌に対する何十、いや何百もの変化形をもつ洗練されたレパートリーを次第に発させていく。
Picasso's early works have been exhibited at this hall.このホールではピカソの初期の作品が示されている。
My grandfather founded and my parents developed this company.この会社は私の祖父が創立し、両親が発させた。
Can I see the special exhibit with this ticket?この切符で特別をみられますか。
A campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.コピー紙の節約運動が全社的に開されている。
The latter will continue to develop along their own paths according to the needs of their own speakers.これら最後の英語はそれぞれの話しての必要に応じて独自の路線で発しつづけるだろう。
Who'd have thought this is how the pieces fit?こんな開を誰が予想したかしら。 [ F ]
The development of the computer industry has been very rapid.コンピューター産業の発は非常に急速である。
People in such countries, especially the ASEAN countries, believe that the secret of Japan's remarkable economic growth is education.そのような国々、中でもアセアン諸国(東南アジア諸国連合)の人々は、日本のめざましい経済発の秘密は教育であると信じている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've got to get up to the gallery. No one knows we're here.[JP] 示室に行かなきゃ 私たちがいること誰も知らない Demons (1985)
The fastest growing city in the nation.[JP] わが国でもっとも 発著しい町 He Walked by Night (1948)
If there was any news of Alan, I would have been notified.[JP] があれば 連絡が来るはず これは別だ Too Late for Tears (1949)
Stretch.[CN] Gridlock'd (1997)
What a shame, he was driving a beautiful race.[JP] 素晴らしいレースを 開していただけに残念です Grand Prix (1966)
How did she feel about the future friendship of nations?[JP] 国際親善の望については? Roman Holiday (1953)
EXHIBITION DE KATHERINE MARCH[JP] (キャサリン・マーチ Scarlet Street (1945)
So is this what you had when you were adopted?[CN] 示一下这条项链 大钏哥那条项链很漂亮吧 Episode #1.2 (2004)
Yes, sir. I'll break the news to him tomorrow morning.[JP] わかりました、進があれば 明日報告します Brewster's Millions (1985)
How do you feel your campaign is going?[JP] どのように開なされる おつもりですか? Taxi Driver (1976)
~and bonny~[CN] 愁眉不 Much Ado About Nothing (1993)
You have paid the price for your lack of vision.[JP] 望が欠如したツケを払うがよい Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[てんかい, tenkai] expansion (vs) [Add to Longdo]
開結果[かいてんけっか, kaitenkekka] result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てん, ten] AUSBREITEN [Add to Longdo]
望台[てんぼうだい, tenboudai] Aussichtsplattform [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] Ausstellung [Add to Longdo]
示会[てんじかい, tenjikai] Ausstellung [Add to Longdo]
覧会[てんらんかい, tenrankai] Ausstellung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top