ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -展-, *展*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ,  ] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, zhǎn, ㄓㄢˇ] to open, to unfold; to extend, to stretch
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]    ?  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] Laying out clothes 㠭 for sale in a market 尸; compare 㠭
Rank: 275

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: unfold; expand
On-yomi: テン, ten
Radical: , Decomposition:         𧘇
Rank: 352

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǎn, ㄓㄢˇ, ] to use; to spread out; to postpone; to unfold #1,566 [Add to Longdo]
[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ,   /  ] development; growth; to develop; to grow; to expand #73 [Add to Longdo]
[kāi zhǎn, ㄎㄞ ㄓㄢˇ,   /  ] (begin to) develop; unfold; to start; to launch; to open #692 [Add to Longdo]
[zhǎn kāi, ㄓㄢˇ ㄎㄞ,   /  ] to unfold; to carry out; to be in full swing; to launch #1,603 [Add to Longdo]
[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ,  ] to open up; to reveal #2,074 [Add to Longdo]
[jìn zhǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ,   /  ] to make headway; to make progress #2,748 [Add to Longdo]
[zhǎn xiàn, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄢˋ,   /  ] to come out; to emerge #3,501 [Add to Longdo]
[tuò zhǎn, ㄊㄨㄛˋ ㄓㄢˇ,  ] expand #4,572 [Add to Longdo]
[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ,   /  ] to put on display; to exhibit; exhibition; show #4,751 [Add to Longdo]
[kuò zhǎn, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ,   /  ] extend; expand #5,142 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[てんかい, tenkai] TH: พัฒนา  EN: develop (vs)
[てんかい, tenkai] TH: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่  EN: expansion (opposite of compression)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てん, ten] (suf) (abbr) (See 示) exhibition; exhibit #2,219 [Add to Longdo]
[てんかい, tenkai] (n, vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) #1,266 [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] (n, vs) exhibition; display; (P) #1,994 [Add to Longdo]
[てんぼう, tenbou] (n, vs) view; outlook; prospect; (P) #5,923 [Add to Longdo]
[てんらん, tenran] (n, vs, adj-no) exhibition; show #8,761 [Add to Longdo]
開結果[てんかいけっか, tenkaikekka] (n) { comp } result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]
開図[てんかいず, tenkaizu] (n) { math } development; development view [Add to Longdo]
[てんかん, tenkan] (n, vs) exhibit [Add to Longdo]
示会[てんじかい, tenjikai] (n) exhibition; (P) [Add to Longdo]
示場[てんじじょう, tenjijou] (n) exhibition hall (room, area) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
The view from the top of that building was magnificent.あのビルの屋上からの望はすばらしかった。
All sorts of people came to the exhibition.あらゆる種類の人々が覧会にやってきた。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は基本の歌に対する何十、いや何百もの変化形をもつ洗練されたレパートリーを次第に発させていく。
Picasso's early works have been exhibited at this hall.このホールではピカソの初期の作品が示されている。
My grandfather founded and my parents developed this company.この会社は私の祖父が創立し、両親が発させた。
Can I see the special exhibit with this ticket?この切符で特別をみられますか。
A campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.コピー紙の節約運動が全社的に開されている。
The latter will continue to develop along their own paths according to the needs of their own speakers.これら最後の英語はそれぞれの話しての必要に応じて独自の路線で発しつづけるだろう。
Who'd have thought this is how the pieces fit?こんな開を誰が予想したかしら。 [ F ]
The development of the computer industry has been very rapid.コンピューター産業の発は非常に急速である。
People in such countries, especially the ASEAN countries, believe that the secret of Japan's remarkable economic growth is education.そのような国々、中でもアセアン諸国(東南アジア諸国連合)の人々は、日本のめざましい経済発の秘密は教育であると信じている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you can ask the school to make an exhibition of me.[CN] 那可以讓學校把我拿出去 Threshold of Spring (1963)
Your Honor, all the defense is asking is a chance to present expert testimony... on the mental condition of these two boys.[CN] 法官大人,所要求的 辩护只是示专家意见的机会... 对两个孩子精神状况的 看法 Compulsion (1959)
I want a nice clean dispersal this time.[JP] うまく開しろよ Aliens (1986)
Well, I can say it amounts to the same thing.[CN] 我能说两件事情会发出同一个结果 Cheyenne Autumn (1964)
Make ready to land our troops beyond their energy field... and deploy the fleet so that nothing gets off the system.[JP] 兵をエネルギー・フィールドの 向こう側へ降ろす準備を整えろ 艦隊を開し 何者も逃すな Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
We've got to get up to the gallery. No one knows we're here.[JP] 示室に行かなきゃ 私たちがいること誰も知らない Demons (1985)
I'm glad he's making progress. Keep an eye on him for us.[CN] 很高兴他有进,留意他 Goldfinger (1964)
First squad up online. Hicks, get yours in a cordon. Watch the rear.[JP] 第1班の開を確認 ヒックス 後ろを固めろ Aliens (1986)
No further advances?[CN] 没有进一步的发 Compulsion (1959)
What a shame, he was driving a beautiful race.[JP] 素晴らしいレースを 開していただけに残念です Grand Prix (1966)
Paul has invited some friends over for what he calls "a little get-together."[CN] 保罗邀请了一群朋友来开 一个小型戏剧宴会 Les Cousins (1959)
That one always with a sad face, and you saying you're bored. What a nuisance![CN] 那个人一天到晚一副愁眉不, 你又觉得无聊 真是烦人! Men and Women (1964)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[てんかい, tenkai] expansion (vs) [Add to Longdo]
開結果[かいてんけっか, kaitenkekka] result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てん, ten] AUSBREITEN [Add to Longdo]
望台[てんぼうだい, tenboudai] Aussichtsplattform [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] Ausstellung [Add to Longdo]
示会[てんじかい, tenjikai] Ausstellung [Add to Longdo]
覧会[てんらんかい, tenrankai] Ausstellung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top