ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脱出

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脱出-, *脱出*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脱出[だっしゅつ, dasshutsu] (n vi vt ) อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., S. . escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, S. flee

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱出[だっしゅつ, dasshutsu] (n,vs,adj-no) (1) escape; break-out; (2) prolapse; proptosis; (P) [Add to Longdo]
脱出[だっしゅつこう, dasshutsukou] (n) escape hatch; escape door [Add to Longdo]
脱出速度[だっしゅつそくど, dasshutsusokudo] (n) escape velocity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ann gave an account of how she had escaped.アンはどのように脱出したのかを説明してくれた。
I want to move out of this cramped room as soon as I can.こんな狭苦しい部屋からは一刻も脱出したいよ。
The escape was nothing less than a miracle.その脱出は全く奇跡に他ならなかった。
Our escape was nothing short of miracle.われわれの脱出は奇跡というほかなかった。
We made it out of there.何とかそこから脱出した。
I escaped from the sinking boat with difficulty.私はやっとのことで沈んでいく船から脱出した。
To tell the truth, this is how he escaped.実を言えば、このようにして彼は脱出したのだ。
He narrowly escaped from the bus when it caught fire.彼はやっとのことでその燃えているバスから脱出した。
The old man escaped, but with difficulty.爺ちゃんはやっとのことで脱出した。
All hands, abandon ship!総員、脱出せよ!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jailed for transgresinya, Kuratov managed to escape,[JA] トランスグレーシーに投獄直前に クラトブは脱出 Guardians (2017)
It's up to you, you know, to lead us away from it.[CN] 能否引着大家从往昔的羁缚中挣脱出来 全靠你了 Rebecca (1940)
As they struggle to free themselves from that surface tension, they make little ripples.[CN] As they struggle to free themselves 昆虫利用水面张力挣扎着摆脱出来 from that surface tension,they make little ripples. 制造了小小的波纹 Ireland's Wild River (2014)
Trixie's flat felt like purgatory. I had to get out.[JA] この生き地獄から脱出せねば Smell the Weakness (2017)
But i've made a plan to assist him with that dilemma[CN] 但是我已经有办法救他脱出困境 The Map of Moments (2014)
As it turns out, there's an article on how to get over a breakup in literally every issue.[CN] - 对 其实 每期都有一篇文章讲 如何从分手中解脱出 The Relationship Diremption (2014)
Now you're telling me he escaped?[JA] 今、あなたは彼が脱出したと言っていますか? 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
They took Daryl.[JA] 脱出した Rock in the Road (2017)
- 477. Eject![JA] > ─ <477、緊急脱出せよ> Attraction (2017)
Recovered from the divorce, I guess.[CN] 她从离婚的痛苦中解脱出来了, Midway (1976)
At the slightest sign of danger, the fish balloon is inflated.[CN] 这个河一见到人,就为了逃脱出去 喝掉大量的水 The Silent World (1956)
"Escape From New York."[JA] 「ニューヨークからの脱出 Casus Belli (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top