ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

外出

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -外出-, *外出*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外出[wài chū, ㄨㄞˋ ㄔㄨ, ] to go out; to go away from one's present position, #5,116 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
外出[がいしゅつ, gaishutsu] (n) ออกไปข้างนอก
外出禁止令[かいしゅつきんしれい, kaishutsukinshirei] (n ) Curfew หรือ กฏอัยการศึก - ห้ามออกจากบ้านหลังเวลาที่กำหนด

Japanese-English: EDICT Dictionary
外出[がいしゅつ(P);そとで(ok), gaishutsu (P); sotode (ok)] (n,vs) outing; trip; going out; (P) [Add to Longdo]
外出[そとだし, sotodashi] (n) extravaginal ejaculation [Add to Longdo]
外出[がいしゅっけつ, gaishukketsu] (n) bleeding [Add to Longdo]
外出嫌い[がいしゅつぎらい, gaishutsugirai] (n) homebody [Add to Longdo]
外出[がいしゅつさき, gaishutsusaki] (n) where one has gone to; place where one has gone [Add to Longdo]
外出[がいしゅつぎ, gaishutsugi] (n) street clothes [Add to Longdo]
外出[がいしゅつちゅう, gaishutsuchuu] (n) while being out of the office or away from home [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.11時までに帰ってくると約束してくれるのなら外出してよろしい。
You can go out on condition that you come home by seven.7時までに戻るなら外出してもよい。
Sorry, but he is out now.あいにくですが、彼は外出中です。
Akira went out for a few minutes.アキラは数分の間外出した。
This letter arrived while you were out.あなたが外出している間にこの手紙が着きました。
I though you had better not go out.あなたは外出しないほうがよい、と私は思った。
You must not go out at night.あなたは夜外出してはならない。
That typhoon prevented me from going out.あの台風で、私は外出できなかった。
No, I went out.いいえ、外出しました。
My father doesn't let me go out alone at night.うちの父ったら、夜私を一人で外出してくれないの。
To make an excuse for having stayed out late.おそくまで外出していた言い訳をする。
I don't feel like going out these days.このところあまり外出する気がしない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
外出[がいしゅつ, gaishutsu] ausgehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top