Search result for

das

(174 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -das-, *das*, da
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dash[N] การชนหรือตีอย่างรุนแรง, See also: การกระแทก, การฟาด, การทำให้แตก, การตี, การขว้าง, Syn. hit, hurl, slam, smash, strike, throw, slog
dash[N] การโผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, See also: การเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, การพุ่งไปข้างหน้า, การถลาเข้าใส่, การโถมเข้าใส่, Syn. bolt, dart, run, rush, speed, sprint
dash[N] การวิ่งแข่งระยะสั้น (ทางกีฬา), See also: การแข่งขันวิ่ง, Syn. race, sprint
dash[N] ความกระฉับกระเฉง, See also: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม, Syn. animation, elan, enthusiasm, energy, exuberance, flair, life, nimbleness, Ant. listlessness, sluggishness, torpor
dash[N] เครื่องหมายขีดคั่นระหว่างพยางค์ คำ วลี หรือประโยค (ทางไวยากรณ์), See also: เครื่องหมายขีด, เครื่องหมาย - หน้าหรือหลังพยางค์, เครื่องหมายวรรคตอน, Syn. stroke, line
dash[VT] ชนหรือตีอย่างรุนแรง, See also: ทุบ, ตี, ต่อย, ขว้าง, โยน, กระแทก, ฟาด, Syn. fling, hit, hurl, slam, smash, strike, throw
dash[VT] ทำลาย, See also: ลบล้าง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เสียหาย, Syn. destroy, break, foil, frustate, ruin, spoil, damage
dash[VT] ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้เสียกำลังใจ, ทำให้เสียใจ, ทำให้ไม่สมหวัง, Syn. dampen, depress, disappoint, discourage, disspirit, Ant. courage, inspirit, hearten, support
dash[VT] ผสมอีกเล็กน้อย, See also: เจือ, Syn. adulterate, mix
dash[VT] โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, See also: เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, โถม, ถลา, ปราด, ปรี่, พุ่งชน, พุ่งไปอย่างเร็ว, Syn. bolt, bound, dart, race, run, rush, scoot, scud, speed, Ant. linger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dasd(แดสดี) ย่อมาจาก direct access storage device (แปลว่า อุปกรณ์หน่วยเก็บแบบเข้าถึงโดยตรง) หมายถึงสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง (direct access) หรือทันที ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ในส่วนใด เช่น จานบันทึก (disk) ดู direct access ประกอบ
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
dashboard(แดช'บอร์ด) n. แผ่นกันโคลน,แท่นหน้าปัด
dasher(แดช'เชอะ) n. สิ่งหรือผู้ที่พุ่งเข้าชน
dashing(แดช'ชิง) adj. มีชีวิตชีวา,ห้าว,หลักแหลม,หรูหรา., Syn. smart ###A. dull
dashy(แดช'ชี) adj. หรูหรา,ห้าว,หลักแหลม
dastard(แดส'เทิร์ด) n.,adj. (คนที่) ขี้ขลาด,เลวและมีเล่ห์., See also: dastardliness n. ดูdastard
amine oxidaseซึ่งเป็นเอนไซมที่ deaminase tysamine และ tryptamine โดย oxidation เป็น aldehyde และปล่อย ammonia ออก
balderdash(บอล'เดอะแดช) n. คำพูดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล, Syn. nonsense ###A. logic,sense
cadastern. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
dash(vi) รีบไป,เผ่น,โผ,โฉบ,พุ่ง,โถม,ชน,กระแทก
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
dastard(n) คนขี้ขลาดตาขาว,คนขลาด
cadastral(adj) เกี่ยวกับที่ดิน
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DASD (direct access storage device)แดสดี (อุปกรณ์หน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dash๑. ผนังห้องเครื่อง ๒. แผงหน้าปัด [มีความหมายเหมือนกับ dashboard; instrument panel] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dashboard; instrument panelแผงหน้าปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dashpotแดชพอต [มีความหมายเหมือนกับ throttle-return check] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dascading style sheetsแผ่นแบบต่อเรียง [TU Subject Heading]
Dashed Lineเส้นปรุ [การแพทย์]
Dastellani's Paintมาเจนต้าเพนท์ [การแพทย์]
Dasturดาสตูร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Would that be the echo that Foreman chose not to run with you after I dashed his new drug discovery dreams?นั่นอาจเพราะเอ็กโค่ที่โฟร์แมนเลือก ไม่ทำงานกับคุณ หลังจากที่ฉันทำลาย ความฝันที่จะพบยาชนิดใหม่ของเขา Emancipation (2008)
dash!เมอิ เร็วิๆ Akai ito (2008)
Are you a patient of Dr. Marsh's,Ms. Dashell?คุณเป็นคนไข้ของ ดร.มาร์ชรึเปล่าครับ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
You can go,but a word to the wise,Ms. Dashell.คุณไปได้ แต่บอกให้รู้ไว้นะครับ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
Mr. Dashell,I met your ex-wife earlier.คุณดาเชลล์ ผมพบอดีตภรรยาคุณก่อนหน้านี้ And How Does That Make You Kill? (2008)
We recovered your fingerprint from the file cabinet, Mr. Dashell.เราเก็บลายนิ้วมือคุณจาก ตู้เก็บเอกสารได้ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
This is murder, Mr. Dashell.นั่นเป็นการฆาตกรรม คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
I hope so for his sake, Mr. Dashell.ผมก็หวังว่าอย่างนั้นมันจะดีต่อลูกชายคุณ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
You Cory Dashell?หนูคือโครี่ ดาเชลล์? And How Does That Make You Kill? (2008)
Mrs. Dashell, your husband may be involved in the murder.คุณนายดาเชลล์ สามีคุณอาจเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม And How Does That Make You Kill? (2008)
Mrs. Dashell, is this your workstation?คุณนายดาเชลล์ นี่โต๊ะทำงานของคุณเหรอครับ? And How Does That Make You Kill? (2008)
No problem, Mr. Dashell.ไม่เป็นไรครับ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dasHis record is a new world record in the 100-meter dash.
dasHe dashed the cup on the floor.
dasDo you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?
dasAfter a mad dash down the stairway, I missed my train by a second.
dasKen dashed up the slope.
dasHe made a dash for the bus.
dasHe dashed out in confusion.
dasShe set a new Japanese record in the 100 meter dash.
dasA shooting star dashed through the sky.
dasThe waves dashed the shore.
dasHe dashed off a letter.
dasWe ran a hundred-meter dash.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นประ[N] dashed line, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ _ _ _
กุศลกรรมบถ[N] ten principles of an honest man, See also: Dasa Kusala-karm, ten wholesome actions, Ant. อกุศลกรรมบถ, Example: การทำกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทำความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถซึ่งเป็นแบบของการทำฝ่ายดีอันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ, Thai definition: ธรรมหมวดหนึ่ง มี 10 อย่าง คือ กายสุจริต 3 วจีสุจริต 4 มโนสุจริต 3, Notes: (สันสกฤต)
พุ่ง[V] rush, See also: dash, Syn. กระโจน, โผ, ถลา, โจน, พุ่งตัว, Example: ผู้ชายคนนั้นพุ่งเข้าหาเขา จนเขาล้มลงกับพื้น, Thai definition: ส่งตัวอย่างแรงไปข้างหน้า
ผาดผัง[V] dash, See also: rush, move quickly, Syn. ผันผาด, Example: จระเข้ผาดผังไปในน้ำอย่างรวดเร็วดูน่ากลัว, Thai definition: ไปเร็ว, แล่นเร็ว
เร่งร้อน[V] hurry, See also: dash, rush, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การจัดการภายในกรุงเทพมหานครยังไม่เข้าที่เข้าทาง จึงค่อยทำค่อยไป โดยไม่เร่งร้อน
เส้นประ[N] dash line, Ant. เส้นทึบ, Example: ขอบเขตที่ปรากฏรอบรูปภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะประกอบด้วยเส้นประพร้อมด้วยลูกศรเล็กๆ ที่แต่ละมุมทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยม, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นที่มีลักษณะเป็นจุดเล็กๆ เรียงต่อกัน
ถลัน[V] dash, See also: rush, force one's way, push one's way in, enter stubbornly enter or intrude regardless of, Syn. พรวดพราด, Example: ผมผุดลุกขึ้นและถลันไปยืนประจันหน้าเขา, Thai definition: พรวดพราดเข้ามาหรือออกมาโดยไม่รั้งรอ
รีบรุด[V] rush, See also: dash, hurry, speed, hasten, Syn. รีบ, Example: ผู้กำกับรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจทางหลวง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องสติกเกอร์ส่วยทางหลวง, Thai definition: รีบด่วนไปทันที, รีบตะบึงไปไม่หยุดยั้ง
รุด[V] hasten, See also: dash, hurry, speed, Syn. รีบรุด, Example: สารวัตรนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุปล้นธนาคาร, Thai definition: ด่วนไปทันที
ยติภังค์[N] hyphen, See also: dash, a mark (-), Syn. ยัติภังค์, Example: ครูเขียนเครื่องหมายยติภังค์, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายขีดสั้น - ใช้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพยางค์หน้ากับพยางค์หลังนั้นติดกันหรือเป็นคำเดียวกัน ตัวที่เขียนแยกนั้นจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือคนละบรรทัดก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู่[v.] (jū) EN: rush ; dash ; charge   FR: se ruer
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
คึก [v.] (kheuk ) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery   
ขีด[n.] (khīt) EN: dash , hyphen   FR: trait [m]
ขีดยาว [n.] (khīt yāo) EN: dash   FR: trait [m]
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous   FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
เครื่องหมายเส้นปรุ [n. exp.] (khreūangmāi sen pru) EN: « ... »; dashed line   FR: « ... » ; points de suspension [mpl]
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash   FR: lancer ; jeter ; projeter
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam   FR: heurter ; cogner
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge   FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler

CMU English Pronouncing Dictionary
DAS    D AE1 S
DASE    D EY1 Z
DASH    D AE1 SH
DASS    D AE1 S
DASA    D AE1 S AH0
DASA    D AA1 S AH0
DASCH    D AE1 SH
DASHED    D AE1 SH T
DASHEL    D AE1 SH AH0 L
DASEKE    D EY1 S AH0 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dash    (v) (d a1 sh)
dashed    (v) (d a1 sh t)
dashes    (v) (d a1 sh i z)
dashing    (v) (d a1 sh i ng)
dastard    (n) (d a1 s t @ d)
dastards    (n) (d a1 s t @ d z)
dashboard    (n) (d a1 sh b oo d)
dashingly    (a) (d a1 sh i ng l ii)
dastardly    (j) (d a1 s t @ d l ii)
dashboards    (n) (d a1 sh b oo d z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
脱線[だっせん, dassen] (n) (รถไฟ) ตกราง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)

German-Thai: Longdo Dictionary
das(Artikel) คำนำหน้านามเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ)
daß(Konj.) ที่ว่า (ใช้เป็นคำเชื่อมระหว่างวลี หรืออนุประโยค คล้าย that ในภาษาอังกฤษ) เช่น Ich rechne damit, daß er mich heute anruft. ฉันคาดว่า เขาจะโทรมาหาฉันวันนี้
das fünfte Rad am Wagen(idiom) เหมือนเป็นส่วนเกิน เป็นคนที่ไม่สำคัญ เช่น Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen.
Das ist mir Wurst!(phrase) ช่างหัวมัน ไม่เห็นน่าสนใจ |หยาบเล็กน้อย|
Das ist nicht mein Geschmack.มันไม่ใช่รสนิยมของฉัน
Das ist nicht mein Stil.นี่มันไม่ใช่วิธี(สไตล์)ของฉันนะ
das Kind erwarten(phrase) ในที่นี้หมายถึง ตั้งครรภ์ เช่น Meine Frau erwartet ein Kind!! = ภรรยาผมตั้งครรภ์, See also: S. schwanger werden,
das Korn(n) |das, pl. Körner| เมล็ดธัญพืช หรือ ก้อนกรวดทราย
das Risiko(n) |das, pl. Risikos/Risiken| ความเสี่ยง
das Spiegelei(n) |das, pl. Spiegeleier| ไข่ดาว เช่น 1° Das Menü McMorning bestehst aus einem Brötchen mit Spiegelei und einer Tasse Kaffee. = เมนูอาหารเช้า McMorning ประกอบด้วย ขนมปังก้อนเล็ก, ไข่ดาว และกาแฟ 1 แก้ว, See also: A. Das Rührei,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer (n ) ประเทศกำลังพัฒนา
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
das Befriedigendesatisfactoriness [Add to Longdo]
das Beste vom Bestenthe cream of the crop [Add to Longdo]
das große Bibbern habento get a touch of the jitters [Add to Longdo]
Dasein {n}entities [Add to Longdo]
Dasein {n}; Wesen {n}being [Add to Longdo]
Dasein {n}; Wesen {n}; Ding {n}; Eigenheit {f}entity [Add to Longdo]
Dasein {n}; Vorhandensein {n}; Leben {n}existence [Add to Longdo]
das Für und Wider; die Vor- und Nachteilethe pros and cons [Add to Longdo]
das Ganzethe whole thing [Add to Longdo]
das Ganzethe whole issue [Add to Longdo]
das Ganze; Gesamteindruck {m}ensemble [Add to Longdo]
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary [Add to Longdo]
das Geschirr spülento wash the dishes; to do the dishes [Add to Longdo]
das Gewöhnlicheordinariness [Add to Longdo]
das schwächste Glied in der Kette berücksichtigento temper the wind to the shorn lamb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
くだくだしい[, kudakudashii] (adj-i) tedious; lengthy; wordy; long-winded [Add to Longdo]
ごみ入れごみ出し;塵入れ塵出し[ごみいれごみだし, gomiiregomidashi] (exp) {comp} garbage in, garbage out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chōng, ㄔㄨㄥ, / ] dash against, #1,816 [Add to Longdo]
大山[dà shān, ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] Dashan, Canadian celebrity in China, #12,900 [Add to Longdo]
资本论[Zī běn lùn, ㄗ ㄅㄣˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] Das Kapital, #45,893 [Add to Longdo]
大暑[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, ] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August, #71,886 [Add to Longdo]
破折号[pò zhé hào, ㄆㄛˋ ㄓㄜˊ ㄏㄠˋ, / ] dash; Chinese dash ── (punct., double the length of the western dash), #98,094 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] dashing of waves [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
マクロ呼出し[マクロよびだし, makuro yobidashi] macro call [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
割り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
関数呼び出し[かんすうよびだし, kansuuyobidashi] function call [Add to Longdo]
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole [Add to Longdo]
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
一生[いっしょう, isshou] das_ganze_Leben [Add to Longdo]
一生涯[いっしょうがい, isshougai] das_ganze_Leben_hindurch, das_ganze_Leben_lang [Add to Longdo]
上弦[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
下弦[かげん, kagen] das_letzte_Mondviertel [Add to Longdo]
下旬[げじゅん, gejun] das_letzte_Drittel_eines_Monats [Add to Longdo]
下車[げしゃ, gesha] das Aussteigen [Add to Longdo]
中華[ちゅうか, chuuka] das_Reich_der_Mitte [Add to Longdo]
人生[じんせい, jinsei] das_menschliche_Leben, das_Leben [Add to Longdo]
伐採[ばっさい, bassai] das_Holzfaellen, das_Abforsten, das_Abholzen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 das
   n 1: any of several small ungulate mammals of Africa and Asia
      with rodent-like incisors and feet with hooflike toes [syn:
      {hyrax}, {coney}, {cony}, {dassie}, {das}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAS
     Direct Attached Storage
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAS
     Database Access Service (MS, MOM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAS
     Directory Assistance Service [protocol] (RFC 1202)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAS
     Disk Array Subsystem (Unix, HP-UX)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAS
     Dual Attached Station (FDDI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAS
     Dual Attachment Station (FDDI, Schneider & Koch)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAS
     Dynamic Allocation Scheme [protocol]
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 das [dɑs]
   tie; necktie
   badger
   shawl
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 das [das]
   that; the; what; which; who
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top