ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dastard

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dastard-, *dastard*, dastar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dastard(แดส'เทิร์ด) n., adj. (คนที่) ขี้ขลาด, เลวและมีเล่ห์., See also: dastardliness n. ดูdastard

English-Thai: Nontri Dictionary
dastard(adj) ขลาด, ขี้ขลาด, ขี้ขลาดตาขาว
dastard(n) คนขี้ขลาดตาขาว, คนขลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลาด[khlāt] (adj) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous  FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dastardly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dastard
dastards
dastardly

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
卑怯者;ひきょう者[ひきょうもの, hikyoumono] (n) coward; dastard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dastard \Das"tard\, v. t.
   To dastardize. [R.] --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dastard \Das"tard\ (d[a^]s"t[~e]rd), n. [Prob. from Icel.
   d[ae]str exhausted. breathless, p. p. of d[ae]sa to groan,
   lose one's breath; cf. dasask to become exhausted, and E.
   daze.]
   One who meanly shrinks from danger; an arrant coward; a
   poltroon.
   [1913 Webster]
 
      You are all recreants and dashtards, and delight to
      live in slavery to the nobility.     --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dastard \Das"tard\, a.
   Meanly shrinking from danger; cowardly; dastardly. "Their
   dastard souls." --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dastard
   adj 1: despicably cowardly; "the unprovoked and dastardly attack
       by Japan on...December 7th"- F.D. Roosevelt [syn:
       {dastard(a)}, {dastardly}]
   n 1: a despicable coward

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top