Search result for

dastard

(24 entries)
(0.1219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dastard-, *dastard*, dastar
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dastard(แดส'เทิร์ด) n.,adj. (คนที่) ขี้ขลาด,เลวและมีเล่ห์., See also: dastardliness n. ดูdastard

English-Thai: Nontri Dictionary
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
dastard(n) คนขี้ขลาดตาขาว,คนขลาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, we haven't spoken since your abrupt departure last night caused us to forfeit to Stuart and his dastardly ringer Wil Wheaton.เปล่า เราไม่ได้คุยกัน ตั้งแต่คุณผลุนผลันกลับก่อนเมื่อคืน ทำให้เราโดนปรับแพ้ต่อสตวร์ท The Wheaton Recurrence (2010)
Are you asking me to make the classic villain mistake of explaining my dastardly plot to you?เพื่อทำข้อผิดพลาดคนร้ายยอดเยี่ยมที่สุด ของการอธิบายจุดขี้ขลาดของฉันให้คุณอยู่คุณใช่ไม๊ ? Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
And Hamm, he'll keep your money safe, but he's also one of the most dastardly villains of all time, evil Dr Pork Chop.และแฮม เขาจะช่วยเธอเก็บเงิน แล้วเขาก็เป็นวายร้ายตัวฉกาจที่สุดตลอดกาล ด็อกเตอร์พ็อกช็อปผู้ชั่วร้าย Toy Story 3 (2010)
Enter, Dastardly!เข้ามาได้ ดาสตาดลีย์ Your Highness (2011)
She's come up with a plan of her own that I am scared is more dastardly than even I can imagine.เธอมีแผนการของเธอเองที่ฉันกลัว มันขี้ขลาดมากกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้ Monstrous Ball (2012)
Elijah is not just any vampire, and he doesn't break promises, which means Niklaus has done something dastardly and Klaus-like.อีไลจาห์ไม่เหมือนแวมไพร์ตนอื่นๆ และเขาไม่เคยผิดสัญญา หมายถึงนิเคล้าส์ได้ทำอะไรขี้ขลาดๆตามสไตล์ของเคล้าส์ House of the Rising Son (2013)
I gathered you all here together because you were all implicated in Mr. Boddy's dastardly blackmail.ผมเชิญทุกคนมาที่นี่ เพราะทุกคนเกี่ยวข้องกับ แบล็กเมล์ของคุณบ๊อดดี้ทั้งนั้น Clue (1985)
So long, son. Good luck with your dastardly plans. Hey.แล้วเจอกันนะลูก ขอให้แผนการณ์วายร้ายสำเร็จนะ ว่าไง Robots (2005)
Dastardly follower in charge of badness?ผู้ติดตามเลวๆ ดูแลเรื่องความเลว Happily N'Ever After (2006)
I have never seen such dastardly weather conditions. I have never seen such dastardly weather conditions.ผมไม่เคยเห็นสภาพอากาศ ที่เลวร้ายอย่างนี้มาก่อน ผมเสียใจที่ต้องแจ้งว่า Snow Buddies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous   FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DASTARDLY    D AE1 S T ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dastard    (n) (d a1 s t @ d)
dastards    (n) (d a1 s t @ d z)
dastardly    (j) (d a1 s t @ d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
卑怯者;ひきょう者[ひきょうもの, hikyoumono] (n) coward; dastard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dastard \Das"tard\, v. t.
   To dastardize. [R.] --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dastard \Das"tard\ (d[a^]s"t[~e]rd), n. [Prob. from Icel.
   d[ae]str exhausted. breathless, p. p. of d[ae]sa to groan,
   lose one's breath; cf. dasask to become exhausted, and E.
   daze.]
   One who meanly shrinks from danger; an arrant coward; a
   poltroon.
   [1913 Webster]
 
      You are all recreants and dashtards, and delight to
      live in slavery to the nobility.     --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dastard \Das"tard\, a.
   Meanly shrinking from danger; cowardly; dastardly. "Their
   dastard souls." --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dastard
   adj 1: despicably cowardly; "the unprovoked and dastardly attack
       by Japan on...December 7th"- F.D. Roosevelt [syn:
       {dastard(a)}, {dastardly}]
   n 1: a despicable coward

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top