ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foil

F OY1 L   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foil-, *foil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foil[N] คนหรือสิ่งที่มีความขัดแย้งแต่เข้ากันได้ดีกับคุณลักษณะผู้อื่น, Syn. complement, antithesis, contrast
foil[N] กระดาษหุ้มโลหะบางใช้ห่ออาหาร, See also: กระดาษฟอยล์
foil[VT] ห่อด้วยกระดาษฟอยล์, See also: หุ้มด้วยกระดาษฟอยล์
foil[VT] ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ), See also: สกัดกั้น, ทำลาย, Syn. thwart, oppse, impede, Ant. support, help
foil[N] ดาบปลายทู่ที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ
foiled[ADJ] ซึ่งปกคลุมด้วยแผ่นโลหะบาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
counterfoil(เคา'เทอะฟอยล์) n. ต้นขั้ว (เช็คใบเสร็จหรืออื่น ๆ)
gold foiln. แผ่นทอง, See also: gold-foil adj.
hydrofoil(ไฮ'โดรฟอย) n. เรือปีกน้ำ,ปีกที่ติดกับข้างเรือให้แฉลบน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
foil(n) กระดาษฟอย,แผ่นโลหะบาง,ดาบ
foil(vt) กีดกัน,ป้องกัน,สกัดกั้น,ทำให้แพ้,หยุดยั้ง
GOLD gold foil(n) แผ่นทองบาง
tinfoil(n) แผ่นตะกั่ว,แผ่นดีบุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foil, Tinโลหะแผ่นบางๆที่ทำด้วยดีบุก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or like that aluminum foil hat that I like to wear on the weekends?หรือเหมือนหมวกฟอยล์อลูมิเนียม ที่ผมชอบใส่ตอนสุดสัปดาห์ Kong: Skull Island (2017)
But I am certain we shall uncover her plot and we shall foil it.แต่ฉันมั่นใจ เราจะได้รู้แผนของเธอ และเราจะทำลายมัน Blood and Fear (2015)
A few more of those, a little aluminum foil and some bleach, you got yourself some volts, sister.มีไอ้นั่นอีกหน่อย มีกระดาษฟอยดล์ และผงฟอกขาวอีกนิด จะได้โวลท์ชั้นดีเลยล่ะ พี่สาว Us (2014)
And if you handle the foil enough, you can get black fingers.แล้วถ้านายจับแผ่นฟอยล์บ่อย ๆ เข้า นิ้วนายก็จะดำ Goodbye High (2013)
Same idea as a tin foil hat.ไอเดียเดียวกับหมวกดัดดีบุก The Corpse on the Canopy (2013)
So, if you'll excuse me I have more important things to do than sitting around with a bunch of conspiracy freaks wearing tin foil hats.งั้น ถ้านายไม่ว่า อะไร ฉันขอตัวไปทำงานที่สำคัญก่อน ดีกว่า มานั่งรอบวง และสมรู้ร่วมคิดทำอเะไรก็ไม่รู้ สวมบทบาท ประหลาดๆ A Test of Time (2012)
And it's not made from tin foil or bits of old Austin.และมันไม่ได้ทำจากกระป๋อง แบบรถออสติน Episode #18.2 (2012)
You didn't really think you could foil God's plan, did you?แล้วมันใช่มั้ยล่ะ? Are You...? (2012)
Oh, no. Not now. You didn't really think you could foil God's plan, did you?โอ้ไม่ ไม่ใช่ตอนนี้ นี่แกคิดจริงๆเหรอว่าจะขัดขวาง แผนของพระเจ้าได้? Talk to the Hand (2011)
The foil creates a crude faraday cage.ฟอยล์จะเป็นตัวดักกระแสไฟฟ้าได้คร่าวๆ The Hot Potato Job (2011)
Foil wrapper...- เหลือเชื่อเลย ห่อฟอยล์ - เงียบน่า! Friends with Benefits (2011)
They actually wrapped you in a foil blanket!เขาเอาฟอยล์ห่อให้ด้วย Friends with Benefits (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foilI was foiled in my attempt.
foilThe coup attempt was foiled at the last moment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: counterfoil ; stub (Am.)   
กระดาษฟอยล์[n. exp.] (kradāt føi) EN: aluminium foil   FR: papier aluminium [m] ; papier alu [m]
เหล็กวิลาด[n. exp.] (lek wilāt) EN: tin foil ; tinplate ; terneplate   
ทองคำเปลว[n. exp.] (thøngkhamplēo) EN: gold leaf ; gold foil   FR: feuille d'or [f]
ทองเปลว[n. exp.] (thøngplēo) EN: gold leaf ; gold foil   FR: feuille d'or [f]
ต้นขั้ว[n.] (tonkhūa) EN: stub ; counterfoil   FR: souche d'une facture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOIL    F OY1 L
FOILS    F OY1 L Z
FOILED    F OY1 L D
FOILES    F AA1 AY0 L Z
FOILING    F OY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foil    (v) fˈɔɪl (f oi1 l)
foils    (v) fˈɔɪlz (f oi1 l z)
foiled    (v) fˈɔɪld (f oi1 l d)
foiling    (v) fˈɔɪlɪŋ (f oi1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花剑[huā jiàn, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄢˋ, / ] foil (fencing), #46,483 [Add to Longdo]
金属薄片[jīn shǔ bó piàn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄅㄛˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] foil [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folie {f}; Metallfolie {f} | Folien {pl}; Metallfolien {pl}foil | foils [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルミホイル;アルホイル(ik)[, arumihoiru ; aruhoiru (ik)] (n) (abbr) aluminum foil; aluminium foil; tin foil [Add to Longdo]
アルミ箔[アルミはく, arumi haku] (n) aluminum foil [Add to Longdo]
ガスマット[, gasumatto] (n) aluminum-foil burner liner (wasei [Add to Longdo]
クッキングホイル[, kukkinguhoiru] (n) cooking foil [Add to Longdo]
ジェットフォイル[, jiettofoiru] (n) jetfoil [Add to Longdo]
トレフォイル[, torefoiru] (n,adj-no) trefoil; three-leafed pattern [Add to Longdo]
ハイドロフォイル[, haidorofoiru] (n) hydrofoil [Add to Longdo]
フォイル[, foiru] (n) (1) (See ホイル) foil (i.e. aluminum foil); (2) (See フルーレ) foil (in fencing); (3) foil (in Gothic architecture) [Add to Longdo]
フルーレ[, furu-re] (n) foil (fencing) (fre [Add to Longdo]
ホイル[, hoiru] (n) foil (esp. aluminium foil) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foil \Foil\ (foil), v. t. [imp. & p. p. {Foiled} (foild); p. pr.
   & vb. n. {Foiling}.] [F. fouler to tread or trample under
   one's feet, to press, oppress. See {Full}, v. t.]
   1. To tread under foot; to trample.
    [1913 Webster]
 
       King Richard . . . caused the ensigns of Leopold to
       be pulled down and foiled under foot. --Knoless.
    [1913 Webster]
 
       Whom he did all to pieces breake and foyle,
       In filthy durt, and left so in the loathely soyle.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To render (an effort or attempt) vain or nugatory; to
    baffle; to outwit; to balk; to frustrate; to defeat.
    [1913 Webster]
 
       And by ? mortal man at length am foiled. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Her long locks that foil the painter's power.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. To blunt; to dull; to spoil; as, to foil the scent in
    chase. --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foil \Foil\, n. [OE. foil leaf, OF. foil, fuil, fueil, foille,
   fueille, F. feuille, fr. L. folium, pl. folia; akin to Gr. ?,
   and perh. to E. blade. Cf. {Foliage}, {Folio}.]
   1. A leaf or very thin sheet of metal; as, brass foil; tin
    foil; gold foil.
    [1913 Webster]
 
   2. (Jewelry) A thin leaf of sheet copper silvered and
    burnished, and afterwards coated with transparent colors
    mixed with isinglass; -- employed by jewelers to give
    color or brilliancy to pastes and inferior stones. --Ure.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything that serves by contrast of color or quality to
    adorn or set off another thing to advantage.
    [1913 Webster]
 
       As she a black silk cap on him began
       To set, for foil of his milk-white to serve. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Hector has a foil to set him off.   --Broome.
    [1913 Webster]
 
   4. A thin coat of tin, with quicksilver, laid on the back of
    a looking-glass, to cause reflection.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arch.) The space between the cusps in Gothic
    architecture; a rounded or leaflike ornament, in windows,
    niches, etc. A group of foils is called trefoil,
    quatrefoil, quinquefoil, etc., according to the number of
    arcs of which it is composed.
    [1913 Webster]
 
   {Foil stone}, an imitation of a jewel or precious stone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foil \Foil\, v. t. [See 6th {File}.]
   To defile; to soil. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foil \Foil\, n.
   1. Failure of success when on the point of attainment;
    defeat; frustration; miscarriage. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Nor e'er was fate so near a foil.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A blunt weapon used in fencing, resembling a smallsword in
    the main, but usually lighter and having a button at the
    point.
    [1913 Webster]
 
       Blunt as the fencer's foils, which hit, but hurt
       not.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Isocrates contended with a foil against Demosthenes
       with a word.             --Mitford.
    [1913 Webster]
 
   3. The track or trail of an animal.
    [1913 Webster]
 
   {To run a foil},to lead astray; to puzzle; -- alluding to the
    habits of some animals of running back over the same track
    to mislead their pursuers. --Brewer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foil
   n 1: a piece of thin and flexible sheet metal; "the photographic
      film was wrapped in foil"
   2: anything that serves by contrast to call attention to another
     thing's good qualities; "pretty girls like plain friends as
     foils" [syn: {foil}, {enhancer}]
   3: a device consisting of a flat or curved piece (as a metal
     plate) so that its surface reacts to the water it is passing
     through; "the fins of a fish act as hydrofoils" [syn:
     {hydrofoil}, {foil}]
   4: picture consisting of a positive photograph or drawing on a
     transparent base; viewed with a projector [syn: {foil},
     {transparency}]
   5: a light slender flexible sword tipped by a button
   v 1: enhance by contrast; "In this picture, the figures are
      foiled against the background"
   2: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of; "What
     ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing
     September surge"; "foil your opponent" [syn: {thwart},
     {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross}, {frustrate},
     {baffle}, {bilk}]
   3: cover or back with foil; "foil mirrors"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top