ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fling

F L IH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fling-, *fling*, fl
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fling(vt) ขว้าง, See also: ปา, เหวี่ยง, โยน, ทุ่ม, สลัด, Syn. throw, cast, hurl, Ant. catch
fling(vt) โถม, See also: โผ, ถลา
fling(n) ช่วงเวลาสั้นๆ แห่งความสนุกสนาน, Syn. good time, binge, bash, Ant. bad time
fling(n) ความสัมพันธ์ทางเพศในระยะสั้นๆ
fling at(phrv) ขว้างไปที่, See also: ปาไปยัง, โยน, Syn. throw at
fling at(phrv) แสดง (ความคิดเห็นในแง่ลบ) อย่างรุนแรงกับ
fling in(phrv) ขว้างเข้าไป, See also: เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป, Syn. chuck in, pitch in, throw in, toss in
fling in(phrv) ล้มเลิก (ความพยายาม), Syn. give up
fling in(phrv) แถม, See also: ให้เพิ่มมา, Syn. chuck in, throw in, toss in
fling in(phrv) พูดแทรก, See also: ขัดจังหวะ, Syn. put in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fling(ฟลิง) vt., n. (การ) เหวี่ยง, ขว้าง, โยน, ทุ่ม, สลัดทิ้ง, โผ, โผน, โถม, กราดสายตา, ผลัก.
shuffling(ชัฟ'ฟลิง) adj. ลากขาไปมาบนพื้น, งุ่มง่าม, อุ้ยอ้าย, หลบหลีก, หลีกเลี่ยง., See also: shufflingly adv., Syn. shifting, evading
stiffling(สไท'ฟลิง) adj. หายใจหอบ, หายใจไม่ออก, กลัดกลุ้ม, อึดอัด., See also: stifflingly adv.
trifling(ไทร'ฟลิง) adj., n. (การ, ความ) ขี้ปะติ๋ว, ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, กระจอก, มีค่าเล็กน้อย, เหลาะแหละ, เสียเวลา, See also: triflingly adv. triflingness n., Syn. insignificant, minor, meager

English-Thai: Nontri Dictionary
fling(n) การขว้าง, การทุ่ม, การเหวี่ยง, การกระโดด, การทอดลูกเต๋า
fling(vt) ขว้าง, ทุ่ม, ปา, โยน, เหวี่ยง, ถลา, โถม, กระโดด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You just want to have your little fling with the guy from the other side of town.คุณอยากบินไปกับผู้ชายที่ไม่มี หัวนอนปลายเท้า Good Will Hunting (1997)
She always looks fierce. She always wins Spring Fling Queen.เธอดูน่ากลัว เธอชนะการประกวด สปริง ฟลิงค์ คีน Mean Girls (2004)
And whomsoever is elected Spring Fling King and Queen automatically becomes head of the Student Activities Committee.และใครก็ตามที่ได้รับเลือกให้เป็น สปริง ฟลิงค์ คิงและควีน ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา โดยอัตโนมัติ Mean Girls (2004)
And finally, the nominees for Spring Fling Queen are as follows:และสุดท้ายนี้ รายชื่อผู้เข้าชิง Spring Queenได้แก่: Mean Girls (2004)
And finally, the nominees for Spring Fling Queen are as follows:และสุดท้ายนี้ รายชื่อผู้เข้าชิง Spring Queenได้แก่: Mean Girls (2004)
In January, Regina had put a Spring Fling dress on hold at a store called 1-3-5.เดือนมกรา เรจิน่าไปลองชุด ใส่ในงาน spring ที่ร้านชื่อว่า 1-3-5. Mean Girls (2004)
Gretchen thinks you're mad at her because she's running for Spring Fling Queen.เกรทเช่น นึกว่าเธอโกรธหล่อนอยู่น่ะ เพราะหล่อนก Mean Girls (2004)
The Spring Fling Queen is always pretty.Spring Fling Queen มีแต่คนน่ารักๆ Mean Girls (2004)
Don't forget to vote for Spring Fling King and Queen, people.อย่าลืมโหวตให้ Spring King และ Queen นะเพื่อนๆ Mean Girls (2004)
Here we go. The winner of the Spring Fling King, เอาล่ะ เริ่มกันเลย ผู้ที่ได้เป็นคิงในงานปีนี้คือ Mean Girls (2004)
And your Spring Fling Queen, future co-chair of the Student Activities Board and winner of two gift certificates to the Walker Brothers Pancake House, แล้วคนที่ได้เป็นควีน ซึ่งในอนาคตจะต้อง เข้าร่วมเป็นสภานักเรียน ผู้ชนะจะได้บัตรของขวัญ Mean Girls (2004)
A piece for Gretchen Wieners, a partial Spring Fling Queen.ชิ้นนึงให้เกรทเช่น วีเนอร์ส Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flingHe gave the stone a fling.
flingThe boy passed the time by flinging stones into the lake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะบัด(v) shake off, See also: fling, get away from, Syn. เหวี่ยง, สลัด, เขวี้ยง
พยศ(v) refuse to obey, See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious, Syn. ดื้อ, ขัดขืน, Example: เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ, Thai Definition: แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless  FR: insignifiant
ขี้หมู[khī mū] (adj) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant  FR: trivial ; insignifiant
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[khīpratiū = khīpatiū] (adj) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight  FR: insignifiant ; sans importance
ขว้าง[khwāng] (v) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash  FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างหิน[khwāng hin] (v, exp) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone  FR: jeter des pierres ; lancer des pierres
ขว้างระเบิด[khwāng raboēt] (v, exp) EN: fling a grenade ; throw a grenade  FR: lancer une grenade
ขว้างระเบิดมือ[khwāng raboētmeū] (v, exp) EN: fling a grenade ; throw a grenade  FR: lancer une grenade
ขว้างทิ้ง[khwāngthing] (v, exp) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling
กระจุกกระจิก[krajuk-krajik] (adj) EN: trifling ; petty  FR: insignifiant ; sans importance

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLING F L IH1 NG
FLINGS F L IH1 NG Z
FLINGING F L IH1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fling (v) flˈɪŋ (f l i1 ng)
flings (v) flˈɪŋz (f l i1 ng z)
flinging (v) flˈɪŋɪŋ (f l i1 ng i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, / ] fling; smash #59,053 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
格闘(P);挌闘[かくとう, kakutou] (n, vs) hand-to-hand fighting; grappling; scuffling; (P) #3,902 [Add to Longdo]
零細[れいさい, reisai] (adj-na) insignificant; trifling; paltry; cottage (industry); tiny (company); (P) #14,863 [Add to Longdo]
翻弄(P);飜弄[ほんろう, honrou] (n, vs) (1) trifling with; toying with; playing with; making sport of; making fun of; leading around by the nose; (2) tossing about (a ship); (P) #17,514 [Add to Longdo]
不可解[ふかかい, fukakai] (adj-na, n) mystery; baffling; inexplicable; incomprehensible; (P) #19,273 [Add to Longdo]
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to, adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv, vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
シャッフリング[shaffuringu] (n) shuffling [Add to Longdo]
ハフリンガー[hafuringa-] (n) Haflinger (breed of horse) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fling \Fling\ (fl[i^]ng), v. t. [imp. & p. p. {Flung}
   (fl[u^]ng); p. pr. & vb. n. {Flinging}.] [OE. flingen,
   flengen, to rush, hurl; cf. Icel. flengia to whip, ride
   furiously, OSw. flenga to strike, Sw. fl[aum]nga to romp,
   Dan. flenge to slash.]
   1. To cast, send, to throw from the hand; to hurl; to dart;
    to emit with violence as if thrown from the hand; as, to
    fing a stone into the pond.
    [1913 Webster]
 
       'T is Fate that flings the dice: and, as she flings,
       Of kings makes peasants, and of peasants kings.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He . . . like Jove, his lighting flung. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I know thy generous temper well.
       Fling but the appearance of dishonor on it,
       It straight takes fire.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To shed forth; to emit; to scatter.
    [1913 Webster]
 
       The sun begins to fling
       His flaring beams.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Every beam new transient colors flings. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To throw; to hurl; to throw off or down; to prostrate;
    hence, to baffle; to defeat; as, to fling a party in
    litigation.
    [1913 Webster]
 
       His horse started, flung him, and fell upon him.
                          --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   {To fling about}, to throw on all sides; to scatter.
 
   {To fling away}, to reject; to discard.
    [1913 Webster]
 
       Cromwell, I charge thee, fling away ambition.
                          --Shak.
    
 
   {To fling down}.
    (a) To throw to the ground; esp., to throw in defiance, as
      formerly knights cast a glove into the arena as a
      challenge.
      [1913 Webster]
 
         This question so flung down before the guests, .
         . .
         Was handed over by consent of all
         To me who had not spoken.     --Tennyson.
    (b) To overturn; to demolish; to ruin.
 
   {To fling in}, to throw in; not to charge in an account; as,
    in settling accounts, one party flings in a small sum, or
    a few days' work.
 
   {To fling off}, to baffle in the chase; to defeat of prey;
    also, to get rid of. --Addison.
 
   {To fling open}, to throw open; to open suddenly or with
    violence; as, to fling open a door.
 
   {To fling out}, to utter; to speak in an abrupt or harsh
    manner; as, to fling out hard words against another.
 
   {To fling up}, to relinquish; to abandon; as, to fling up a
    design.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fling \Fling\, v. i.
   1. To throw; to wince; to flounce; as, the horse began to
    kick and fling.
    [1913 Webster]
 
   2. To cast in the teeth; to utter abusive language; to sneer;
    as, the scold began to flout and fling.
    [1913 Webster]
 
   3. To throw one's self in a violent or hasty manner; to rush
    or spring with violence or haste.
    [1913 Webster]
 
       And crop-full, out of doors he flings. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I flung closer to his breast,
       As sword that, after battle, flings to sheath.
                          --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]
 
   {To fling out}, to become ugly and intractable; to utter
    sneers and insinuations.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fling \Fling\, n.
   1. A cast from the hand; a throw; also, a flounce; a kick;
    as, the fling of a horse.
    [1913 Webster]
 
   2. A severe or contemptuous remark; an expression of
    sarcastic scorn; a gibe; a sarcasm.
    [1913 Webster]
 
       I, who love to have a fling,
       Both at senate house and king.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of dance; as, the Highland fling.
    [1913 Webster]
 
   4. A trifing matter; an object of contempt. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       England were but a fling
       Save for the crooked stick and the gray goose wing.
                          --Old Proverb.
    [1913 Webster]
 
   5. a short period during which one indulges one's wishes,
    whims, or desires in an unrestrained manner.
    [PJC]
 
   6. a love affair.
    [PJC]
 
   7. a casual or brief attempt to accomplish something.
    [informal]
 
   Syn: shot.
     [PJC]
 
   8. a period during which one tries a new activity; as, he
    took a fling at playing tennis.
    [PJC]
 
   {To have one's fling}, to enjoy one's self to the full; to
    have a season of dissipation. --J. H. Newman. "When I was
    as young as you, I had my fling. I led a life of
    pleasure." --D. Jerrold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fling
   n 1: a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave
      it a whirl" [syn: {crack}, {fling}, {go}, {pass}, {whirl},
      {offer}]
   2: a brief indulgence of your impulses [syn: {spree}, {fling}]
   3: the act of flinging
   v 1: throw with force or recklessness; "fling the frisbee"
   2: move in an abrupt or headlong manner; "He flung himself onto
     the sofa"
   3: indulge oneself; "I splurged on a new TV" [syn: {splurge},
     {fling}]
   4: throw or cast away; "Put away your worries" [syn: {discard},
     {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck out}, {cast
     aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out}, {throw away},
     {cast away}, {put away}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top