ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bolt

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bolt-, *bolt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bolt(n) กลอนประตู, See also: สลัก, Syn. lock
bolt(n) แสงแปลบปลาบของฟ้าแล็บ
bolt(n) ม้วนผ้า
bolt(vi) ใส่กลอนประตู, Syn. lock
bolt(vt) รีบกลืนอาหารโดยไม่ได้เคี้ยว
bolt(vt) ไม่สนับสนุน
bolt(vi) วิ่งหนี, Syn. scarper
bolt out(phrv) รีบผละไป, See also: รีบออกไป
bolt down(phrv) รีบกิน, See also: กินอย่างเร่งรีบ
bolt-hole(n) สถานที่หลบภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bolt(โบลทฺ) { bolted, bolting, bolts } n. ลูกกลอน, ลูกศร, ศร, ดาน, สลักประตู, สลักเกลียว, สลัก, พับ, ม้วน, การหนีอย่างรวดเร็ว, ไกปืน, สลักปืน vt. ใส่กลอน, ใส่สลัก, หยุดการสนับสนุน, ยิง (ลูกศร, ขีปนาวุธ) , พูดโพล่งออกมา, กลืนอย่างรีบเร่ง, กินโดยไม่ได้เคี้ยว, ทำให้เป็นม้วน, วิ่งอย่างรวด
bolter(โบล'เทอะ) n. ม้าที่มักจะหลุดจากบังเหียนเสมอ
kingbolt(คิง'โบลทฺ) n. แกนสำคัญ
nuts and boltsn. เรื่องสำคัญ, แก่นแท้, ส่วนสำคัญ
thunderbolt(-โบลทฺ) n. สายฟ้า, อัสนี, เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน, เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
u-boltคานเหล็กที่งอเป็นรูปตัว 'U'
unbolt(อันโบลทฺ') vt. ถอดกลอน, เปิดประตู, คลายออก, แก้ออก -S.open, release

English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(n) สลัก, กลอนประตู, ดาล, เครื่องกรอง, เครื่องร่อน
bolt(vi) ใส่สลัก, ใส่กลอน, ลั่นดาล
bolt(vt) กรอง, ร่อน, เผ่น, วิ่งหนี, เขมือบ
thunderbolt(n) ฟ้าผ่า, สายฟ้า, อสนีบาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boltสลักเกลียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bolted jointsข้อต่อสลักเกลียว [TU Subject Heading]
Bolts and nutsสลักและน๊อต [TU Subject Heading]
Boltzmann constantค่าคงตัวโบลต์ซมันน์, ค่าคงตัวสากลค่าหนึ่งซึ่งใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  ใช้สัญลักษณ์ kB มีค่า 1.3806 x 10-23JK-1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

WordNet (3.0)
bolt(n) a sliding bar in a breech-loading firearm that ejects an empty cartridge and replaces it and closes the breech
bolt(n) the part of a lock that is engaged or withdrawn with a key, Syn. deadbolt
bolt(n) a roll of cloth or wallpaper of a definite length
bolt(n) a screw that screws into a nut to form a fastener
bolt(n) a sudden abandonment (as from a political party)
bolt(v) move or jump suddenly
bolt(v) secure or lock with a bolt, Ant. unbolt
bolt(v) swallow hastily
bolt(v) make or roll into bolts
bolt-hole(n) a hole through which an animal may bolt when pursued into its burrow or den

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Bolt

v. t. [ imp. & p. p. Bolted; p. pr. & vb. n. Bolting. ] 1. To shoot; to discharge or drive forth. [ 1913 Webster ]

2. To utter precipitately; to blurt or throw out. [ 1913 Webster ]

I hate when Vice can bolt her arguments. Milton. [ 1913 Webster ]

3. To swallow without chewing; as, to bolt food; often used with down. [ 1913 Webster ]

4. (U. S. Politics) To refuse to support, as a nomination made by a party to which one has belonged or by a caucus in which one has taken part. [ 1913 Webster ]

5. (Sporting) To cause to start or spring forth; to dislodge, as conies, rabbits, etc. [ 1913 Webster ]

6. To fasten or secure with, or as with, a bolt or bolts, as a door, a timber, fetters; to shackle; to restrain. [ 1913 Webster ]

Let tenfold iron bolt my door. Langhorn. [ 1913 Webster ]

Which shackles accidents and bolts up change. Shak. [ 1913 Webster ]

Bolt

n. [ AS. bolt; akin to Icel. bolti, Dan. bolt, D. bout, OHG. bolz, G. bolz, bolzen; of uncertain origin. ] 1. A shaft or missile intended to be shot from a crossbow or catapult, esp. a short, stout, blunt-headed arrow; a quarrel; an arrow, or that which resembles an arrow; a dart. [ 1913 Webster ]

Look that the crossbowmen lack not bolts. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

A fool's bolt is soon shot. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Lightning; a thunderbolt. [ 1913 Webster ]

3. A strong pin, of iron or other material, used to fasten or hold something in place, often having a head at one end and screw thread cut upon the other end. [ 1913 Webster ]

4. A sliding catch, or fastening, as for a door or gate; the portion of a lock which is shot or withdrawn by the action of the key. [ 1913 Webster ]

5. An iron to fasten the legs of a prisoner; a shackle; a fetter. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Away with him to prison!
lay bolts enough upon him. Shak. [ 1913 Webster ]

6. A compact package or roll of cloth, as of canvas or silk, often containing about forty yards. [ 1913 Webster ]

7. A bundle, as of oziers. [ 1913 Webster ]


Bolt auger, an auger of large size; an auger to make holes for the bolts used by shipwrights. --
Bolt and nut, a metallic pin with a head formed upon one end, and a movable piece (the nut) screwed upon a thread cut upon the other end. See B, C, and D, in illust. above.
[ 1913 Webster ]

See Tap bolt, Screw bolt, and Stud bolt. [ 1913 Webster ]

Bolt

v. i. 1. To start forth like a bolt or arrow; to spring abruptly; to come or go suddenly; to dart; as, to bolt out of the room. [ 1913 Webster ]

This Puck seems but a dreaming dolt, . . .
And oft out of a bush doth bolt. Drayton. [ 1913 Webster ]

2. To strike or fall suddenly like a bolt. [ 1913 Webster ]

His cloudless thunder bolted on their heads. Milton. [ 1913 Webster ]

3. To spring suddenly aside, or out of the regular path; as, the horse bolted. [ 1913 Webster ]

4. (U.S. Politics) To refuse to support a nomination made by a party or a caucus with which one has been connected; to break away from a party. [ 1913 Webster ]

Bolt

adv. In the manner of a bolt; suddenly; straight; unbendingly. [ 1913 Webster ]

[ He ] came bolt up against the heavy dragoon. Thackeray. [ 1913 Webster ]


Bolt upright. (a) Perfectly upright; perpendicular; straight up; unbendingly erect. Addison. (b) On the back at full length. [ Obs. ] Chaucer.
[ 1913 Webster ]

Bolt

v. t. [ imp. & p. p. Bolted; p. pr. & vb. n. Bolting. ] [ OE. bolten, boulten, OF. buleter, F. bluter, fr. Ll. buletare, buratare, cf. F. bure coarse woolen stuff; fr. L. burrus red. See Borrel, and cf. Bultel. ] [ 1913 Webster ]

1. To sift or separate the coarser from the finer particles of, as bran from flour, by means of a bolter; to separate, assort, refine, or purify by other means. [ 1913 Webster ]

He now had bolted all the flour. Spenser. [ 1913 Webster ]

Ill schooled in bolted language. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To separate, as if by sifting or bolting; -- with out. [ 1913 Webster ]

Time and nature will bolt out the truth of things. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

3. (Law) To discuss or argue privately, and for practice, as cases at law. Jacob. [ 1913 Webster ]


To bolt to the bran, to examine thoroughly, so as to separate or discover everything important. Chaucer.
[ 1913 Webster ]

This bolts the matter fairly to the bran. Harte. [ 1913 Webster ]

The report of the committee was examined and sifted and bolted to the bran. Burke. [ 1913 Webster ]

Bolt

n. [ From Bolt, v. i. ] 1. A sudden spring or start; a sudden spring aside; as, the horse made a bolt. [ 1913 Webster ]

2. A sudden flight, as to escape creditors. [ 1913 Webster ]

This gentleman was so hopelessly involved that he contemplated a bolt to America -- or anywhere. Compton Reade. [ 1913 Webster ]

3. (U. S. Politics) A refusal to support a nomination made by the party with which one has been connected; a breaking away from one's party. [ 1913 Webster ]

Bolt

n. A sieve, esp. a long fine sieve used in milling for bolting flour and meal; a bolter. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

Boltel

n. See Boultel. [ 1913 Webster ]

Bolter

n. One who bolts; esp.: (a) A horse which starts suddenly aside. (b) A man who breaks away from his party. [ 1913 Webster ]

Bolter

n. A kind of fishing line. See Boulter. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like a bolt out of the blueเหมือนสายฟ้าจากสีฟ้า Pinocchio (1940)
I say, aren't you rather afraid that the prisoner, shall we say, might bolt?เเล้วท่านไม่กลัวรึครับว่านักโทษจะหลบหนี Rebecca (1940)
Trains sealed and bolted.รถไฟถูกปิดตายจากภายนอก Night and Fog (1956)
If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning, If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning, The Godfather (1972)
How'd he get out ? The door was bolted from the outside.It's a ship of some kind. The Thing (1982)
Let me get a nice big bolt for you. You're tired of nails.เดี๋ยวจะโรยน็อตตัวโต ๆ ให้ เบื่อตะปูแล้วล่ะสิ *batteries not included (1987)
"The wizard, sensing your apprehension, unleashes a fatal bolt from the ice sceptre."โจชัว บาสกิ้น ความลังเลของเจ้าส่งผลร้าย Big (1988)
Go, go, gadget bolt cutter.ไป ไป คัตเตอร์แก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Oh, by the way, if things get bad, just bolt, okay? What?เอ้อ บอกไว้ก่อนนะ ถ้าสถานการณ์ูไม่ดี สลายโต๋นะ โอเค้? The Girl Next Door (2004)
Like a bolt from the blue it came.เหมือนสายฟ้าจากฟ้ามา Contact (1997)
Son of a gun. It just hit me like a bolt of lightning.เจ้าลูกชาย ฟาดปู่เหมือนสายฟ้าฟาดเลยทีเดียว The Education of Little Tree (1997)
And on the third day, God created the Remington bolt-action rifle so that Man could fight the dinosaurs.แล้วในวันที่สาม พระเจ้าสร้อง ปืนเรมมิงตั้น โบล์ท แอ็กชั้น ไรเฟิล เพื่อมนุษย์ จะได้เอาไปต่อสู้กับไดโนเสาร์ Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boltA fool's bolt is soon shot. [ Proverb ]
bolt"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.
boltDon't forget to bolt the door.
boltHe bolted away with all money.
boltHe bolted out of the room.
boltHis death was a bolt from the blue.
boltIt came to the president like a bolt of lightning.
boltMy father taught me the nuts and bolts of gardening.
boltOnly if there's a cancellation, and that would be a bolt out of the blue.
boltShe bolted the doors and windows.
boltThe door bolts on the inside.
boltThe news hit me like a bolt from the blue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลั่นดาล(v) bolt, See also: latch, lock, Syn. ลงสลัก, เสือกกลอน, ลงกลอน, เลื่อนสลัก, Example: เธอลั่นดาลประตูไม่ยอมให้ใครเข้าไป
สลัก(n) bolt, See also: latch, bar, lock, hasp, Syn. กลอน, Example: ผมจะต้องออกแบบรายละเอียดถึงน๊อตทุกตัว สลักทุกตัว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องกั้นหรือกลอนประตูหน้าต่างแบบเก่าที่ลงไว้เพื่อไม่ให้เลื่อนหรือผลักเข้าไปได้
พับ(clas) roll, See also: bolt, Example: แม่ฝากผ้าไหมมาให้เธอ 3 พับ สีสวยๆ ทั้งนั้นเลย, Thai Definition: เรียกสัณฐานผ้าหรือกระดาษที่พับหรือทบไว้
อัสนี(n) thunderbolt, See also: bolt, Syn. อสนี, Thai Definition: สายฟ้า
สายฟ้า(n) thunderbolt, See also: bolt, Example: เธอหลับตาปี๋ เมื่อเห็นสายฟ้าฟาดสว่างเป็นทางยาวลงมากลางทุ่ง, Count Unit: เส้น, Thai Definition: แสงที่เป็นสายแวบวาบเมื่อเวลาฟ้าแลบ ฟ้าผ่า
กลอน(n) bolt, See also: latch, Syn. สลัก, ดาล, Example: คนกรุงเทพฯ กลัวคนมาร้ายกันนักกำชับกำชาให้ดูแลปิดประตูลงกลอนให้ดี, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ไม้ขัดประตูหน้าต่าง, เครื่องสลักประตูหน้าต่าง
ดาล(n) latch, See also: bolt, bar, Syn. สลักประตู, กลอน, สลัก, Example: เธอลั่นดาลประตูไม่ยอมให้ใครเข้าไป, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: กลอนประตูที่ทำด้วยไม้สำหรับขัดบานประตู
ใส่กุญแจ(v) lock, See also: bolt, fasten, hook, Syn. ลั่นกุญแจ, Example: เจ้าของห้องต้องใส่กุญแจทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสนีบาต[asanībāt] (n) EN: thunderbolt ; lightning  FR: tonnerre [ m ] ; coup de foudre [ m ] ; coup de tonnerre [ m ]
ใบดาล[baidān] (n) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch
โบลตัน[Bōltan] (tm) EN: Bolton  FR: Bolton
ช่องดาล[chǿngdān] (n) EN: finger hole for lifting a bolt
ฟ้าผ่า[fāphā] (n) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning  FR: foudre [ f ] ; coup de foudre [ m ] ; éclair [ m ]
ไขควง[khaikhūang] (v) EN: turn a screw/ bolt/nut  FR: visser
ขยอก[khayøk] (v) EN: gulp ; swallow ; bolt  FR: avaler ; gober ; engloutir
กลอน[kløn] (n) EN: lock ; bolt ; latch  FR: verrou [ m ] ; loquet [ m ] ; targette [ f ]
ลั่นดาล[landān] (v) EN: bolt ; latch ; lock  FR: verrouiller
ลงกลอน[longkløn] (v) EN: lock ; latch ; bolt  FR: verrouiller

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bolt
bolte
bolts
boltz
bolted
bolted
bolten
bolter
bolton
bolting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bolt
bolts
Bolton
bolted
bolting
bolt-hole
bolt-holes
Bolton-le-Sands

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博尔顿[Bó ěr dùn, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ,    /   ] Bolton (name) #28,145 [Add to Longdo]
螺栓[luó shuān, ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨㄢ,  ] bolt (male component of nut and bolt); screw #32,883 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, ] bolt of a Chinese lock [Add to Longdo]
门栓[mén shuān, ㄇㄣˊ ㄕㄨㄢ,   /  ] bolt [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bolzengewinde { f }bolt thread [Add to Longdo]
Bolzenloch { n } [ techn. ] | zylindrisches Bolzenlochbolt hole; stud hole | plain stud hole [Add to Longdo]
Bolzenzentrierung { f } [ techn. ]bolt centering [Add to Longdo]
Bügelschelle { f }bolt clamp [Add to Longdo]
Liektau { n }bolt rope [Add to Longdo]
Riegel { m } | Riegel { pl } | den Riegel vorschiebenbolt | bolts | to shoot the bolt [Add to Longdo]
Schraube { f } (vorgesehen für Mutter) [ techn. ] | Schraube { f } und Mutter { f }bolt | bolt and nut [Add to Longdo]
kerzengeradebolt upright [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P) #5,820 [Add to Longdo]
ボルト(P);ヴォルト[boruto (P); voruto] (n) (1) volt; (2) (ボルト only) bolt; (P) #7,712 [Add to Longdo]
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth #10,710 [Add to Longdo]
用心棒[ようじんぼう, youjinbou] (n) (1) bodyguard; bouncer; guard; (2) bar (e.g. on a door); bolt; (P) #15,185 [Add to Longdo]
アイボルト[aiboruto] (n) eye bolt; eyebolt [Add to Longdo]
アンカーボルト[anka-boruto] (n) anchor bolt [Add to Longdo]
キングボルト[kinguboruto] (n) kingbolt [Add to Longdo]
ステファンボルツマンの法則[ステファンボルツマンのほうそく, sutefanborutsuman nohousoku] (n) Stefan-Boltzmann law; Stefan-Boltzmann's law [Add to Longdo]
ナット[natto] (n) (1) nut (as in nut and bolt); (2) natural unit of information content; nat; (P) [Add to Longdo]
ハイテンションボルト[haitenshonboruto] (n) high tension bolt [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top