ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slam

S L AE1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slam-, *slam*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slam(vi) ปิดดังปัง, See also: ปิดเสียงดัง, กระแทก, ขว้าง, Syn. thump, fling
slam(vt) ปิดดังปัง, See also: ปิดเสียงดัง, กระแทก, ขว้าง, Syn. thump, fling
slam(vt) วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
slam(n) เสียงดังปัง, See also: เสียงกระแทก
slam in(phrv) ปิด (ประตู) ใส่ดังโครม
slam in(phrv) ไม่ยอมพูดกับ
slam on(phrv) รีบสวมใส่, See also: รีบใส่, Syn. clap on, jam on, slap on
slam on(phrv) รีบเหยียบ, See also: รีบกดบางอย่าง, Syn. clap on, jam on, slap on
slam to(phrv) ปิดเสียงดัง, See also: ปิดดังโครม, Syn. pull to
slam down(phrv) วางลงเสียงดัง, Syn. slap down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slam(สแลม) vt., vi., n. (การ) ปิดประตูดังและแรง, วางดังโครม, ตีเสียงดัง, ต่อว่าอย่างรุนแรง, เสียงดังที่เกิดจากการกระทบดังกล่าว, Syn. clap, shut, push, bang
body slamn. การยกร่างแล้วทุ่มลง
grand slamความสำเร็จอันยิ่งใหญ่, การชนะการแข่งขันนัดสำคัญทั้งหมดของฤดู, การชนะทั้ง13ครั้งของการเล่นไพ่บริดจ์ -conf. little slam
islam(อิส'เลิม, อิซ'เลิม) n. ศาสนาอิสลาม, อิสลามิกชน, ประเทศอิสลาม, See also: islamic, Islamitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
slam(n) การตีเสียง, เสียงดังปัง, การต่อว่าอย่างแรง
slam(vt) วางดังปัง, ปิดดังปัง, ได้ชัยชนะ, ตีเสียงดัง
Islam(n) ศาสนาอิสลาม, ชาวอิสลาม, ชาวมุสลิม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The reason he got locked in the slam in the first place... was for sticking up a gas station to cover you guys.เหตุผลแรกที่ทำให้เขาไปอยู่ในคุก เป็นเพราะว่าเขาปล้นปั๊มน้ำมันเพื่อจ่ายหนี้พวกคุณ The Blues Brothers (1980)
- [ Door Slams ]- [ ประตูปัง ] Pulp Fiction (1994)
And when they put you in that cell, and those bars slam home... that's when you know it's for real.และเมื่อพวกเขาทำให้คุณอยู่ในห้องขังที่ และบาร์ที่สแลมที่บ้าน ... ที่เมื่อคุณรู้ว่ามันจริง The Shawshank Redemption (1994)
(door slams shut)ดาวเคราะห์ไทเลอร์ Fight Club (1999)
The pain he's going through right now is a wall all fighters slam into.ความเจ็บปวดที่หมอนั่นได้รับ มันเหมือนกับกำแพงที่โดนทุบจนพังน่ะแหละ Street Fighter Alpha (1999)
- She's a slam dunk.เธอเหมือนทำสแลมดั้งค์เลย Mulholland Dr. (2001)
Did you have to literally slam a door on the FBI's face? They were more of damn done us.ครับผม Yankee White (2003)
1.5. What slam pays 1.5 for a convict?ล้านห้าแสน คุกไหนว่ะจ่ายล้านห้าเพื่อล่านักโทษคนเดียว The Chronicles of Riddick (2004)
- Is it a slam dunk? No.- ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน The Bourne Supremacy (2004)
So, this boat slams into a bridge. Is that a crime scene?เรือแล่นเข้าชนสะพาน นี่เป็นที่เกิดเหตุใช่หรือไม่ Lost Son (2004)
The prosecution's case was a slam dunk.การฟ้องร้องเป็นข่าวถล่มทลาย Allen (2005)
You just slam in your CO2 cartridge here.แค่ใส่ปลอกกระสุนคาร์บอนตรงนี้ Waiting to Exhale (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slamDon't slam the door.
slamHe slammed the door right in my face.
slamI could hear doors slamming.
slamI heard the front door slam.
slamMatsui pulled the Giants back from the brink with a grand slam that gave them a come-from-behind victory.
slamRepeatedly slamming the clutch pedal, I somehow managed to get the clutch disengaged so I could just about drive for the time being.
slamThat's pitiful ... don't put on such a death-bed look from just a body slam.
slamWhen the door slammed unexpectedly, it startled me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิสลาม[Itsalām] (n, prop) EN: Islam  FR: islam [ m ]
ข้าวหมก[khāomok] (x) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton
กระแทก[krathaēk] (v) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam  FR: heurter ; cogner
ศาสนาอิสลาม[sātsanā Itsalām] (n, exp) EN: Islam ; islamism ; Mohammedanism ; Muslimism ; Moslemism  FR: islam [ m ] ; islamisme [ m ]
ศาสนามุสลิม[sātsanā Mutsalim] (n, exp) EN: Mohammedanism ; Muslimism ; Islam ; Islamism ; Moslemism  FR: islamisme [ m ] ; mahométisme [ m ] (vx)
โต๊ะ[to] (n) EN: headman ; man learned in Islamic lore ; dato = datoh ; imam ; imaum
โต๊ะอิหม่าม = โต๊ะอีหมั่ม = โต๊ะอีมัม[to-imām = to-īmam] (n) EN: imam ; Islamic priest ; Islamic headman  FR: imam [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SLAM S L AE1 M
SLAMA S L AA1 M AH0
SLAMS S L AE1 M Z
SLAMMED S L AE1 M D
SLAMMER S L AE1 M ER0
SLAMMING S L AE1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slam (v) slˈæm (s l a1 m)
slams (v) slˈæmz (s l a1 m z)
slammed (v) slˈæmd (s l a1 m d)
slamming (v) slˈæmɪŋ (s l a1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扣篮[kòu lán, ㄎㄡˋ ㄌㄢˊ, / ] slam dunk, #16,785 [Add to Longdo]
入樽[rù zūn, ㄖㄨˋ ㄗㄨㄣ, ] slam dunk [Add to Longdo]
灌篮[guàn lán, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄢˊ, / ] slam dunk [Add to Longdo]
猛撞[měng chuáng, ㄇㄥˇ ㄔㄨㄤˊ, ] slam [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Slamdancing { n }slam dancing [Add to Longdo]
Slam Dunk { m } (Basketball) [ sport ]slam-dunk [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n, adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
ぴしっ[pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
ぴちゃん[pichan] (adv-to, adv) (1) (on-mim) splash; (2) (on-mim) slam; slap [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
イスラム(P);イスラーム[isuramu (P); isura-mu] (n, adj-no) Islam; (P) [Add to Longdo]
イスラム過激主義[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism [Add to Longdo]
イスラム教[イスラムきょう, isuramu kyou] (n, adj-no) Islam; (P) [Add to Longdo]
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
イスラム諸国[イスラムしょこく, isuramu shokoku] (n, adj-f) Islamic countries; Islamic world [Add to Longdo]
イスラム復興[イスラムふっこう, isuramu fukkou] (n) Islamic revival [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slam \Slam\, v. i.
   To come or swing against something, or to shut, with sudden
   force so as to produce a shock and noise; as, a door or
   shutter slams.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slam \Slam\, n.
   1. The act of one who, or that which, slams.
    [1913 Webster]
 
   2. The shock and noise produced in slamming.
    [1913 Webster]
 
       The slam and the scowl were lost upon Sam.
                          --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. (Card Playing) Winning all the tricks of a deal (called,
    in bridge,
 
   {grand slam}, the winning of all but one of the thirteen
    tricks being called a
 
   {little slam} or
 
   {small slam}).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. The refuse of alum works. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slam \Slam\, v. t. [imp. & p. p. {Slammed}; p. pr. & vb. n.
   {Slamming}.] [Of Scand. origin; cf. Icel. slamra, slambra,
   sl?ma, Norw. slemba, slemma, dial. Sw. sl[aum]mma.]
   1. To shut with force and a loud noise; to bang; as, he
    slammed the door.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in or on some place with force and loud noise; --
    usually with down; as, to slam a trunk down on the
    pavement.
    [1913 Webster]
 
   3. To strike with some implement with force; hence, to beat
    or cuff. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. To strike down; to slaughter. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   5. To defeat (opponents at cards) by winning all the tricks
    of a deal or a hand. --Hoyle.
    [1913 Webster]
 
   {To slam to}, to shut or close with a slam. "He slammed to
    the door." --W. D. Howells.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slam
   n 1: winning all or all but one of the tricks in bridge [syn:
      {slam}, {sweep}]
   2: the noise made by the forceful impact of two objects
   3: a forceful impact that makes a loud noise
   4: an aggressive remark directed at a person like a missile and
     intended to have a telling effect; "his parting shot was
     `drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes a dig
     at me every chance she gets" [syn: {shot}, {shaft}, {slam},
     {dig}, {barb}, {jibe}, {gibe}]
   v 1: close violently; "He slammed the door shut" [syn: {slam},
      {bang}]
   2: strike violently; "slam the ball" [syn: {slam}, {bang}]
   3: dance the slam dance [syn: {slam dance}, {slam}, {mosh},
     {thrash}]
   4: throw violently; "He slammed the book on the table" [syn:
     {slam}, {flap down}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SLAM
     Simulation Language for Alternative Modeling
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 slam
  mud

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top