หรือคุณหมายถึง sluggishneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sluggishness

S L AH1 G IH0 SH N AH0 S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sluggishness-, *sluggishness*, sluggishnes
English-Thai: Nontri Dictionary
sluggishness(n) ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน,ความเนือย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเฉื่อยชา[N] sluggishness, See also: laziness, indolence, idleness, Syn. ความเฉื่อย, ความขี้เกียจ, ความแฉะแบะ, Ant. ความรวดเร็ว, ความฉับไว, Example: ผู้บริหารบริหารงานด้วยความเฉื่อยชาหมดความกระตือรือร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความอ่อนแอ[n.] (khwām øn-aē) EN: weakness ; sluggishness   FR: faiblesse [f]
ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām øn-aē thāng sētthakit) EN: sluggishness of the economy   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLUGGISHNESS    S L AH1 G IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sluggishness    (n) slˈʌgɪʃnəs (s l uh1 g i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
爬行性[はこうせい, hakousei] (n) sluggishness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sluggish \Slug"gish\, a.
   1. Habitually idle and lazy; slothful; dull; inactive; as, a
    sluggish man.
    [1913 Webster]
 
   2. Slow; having little motion; as, a sluggish stream.
    [1913 Webster]
 
   3. Having no power to move one's self or itself; inert.
    [1913 Webster]
 
       Matter, being impotent, sluggish, and inactive, hath
       no power to stir or move itself.   --Woodward.
    [1913 Webster]
 
       And the sluggish land slumbers in utter neglect.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   4. Characteristic of a sluggard; dull; stupid; tame; simple.
    [R.] "So sluggish a conceit." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Inert; idle; lazy; slothful; indolent; dronish; slow;
     dull; drowsy; inactive. See {Inert}.
     [1913 Webster] -- {Slug"gish*ly}, adv. --
     {Slug"gish*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sluggishness
   n 1: a state of comatose torpor (as found in sleeping sickness)
      [syn: {lethargy}, {lassitude}, {sluggishness}]
   2: the pace of things that move relatively slowly; "the
     sluggishness of the economy"; "the sluggishness of the
     compass in the Arctic cold"
   3: inactivity; showing an unusual lack of energy; "the general
     appearance of sluggishness alarmed his friends" [syn:
     {languor}, {lethargy}, {sluggishness}, {phlegm}, {flatness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top