ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sprint

S P R IH1 N T   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sprint-, *sprint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sprint[N] การแข่งวิ่งเร็วในระยะสั้น, Syn. dash, rush
sprint[VI] วิ่งเต็มฝีเท้า, See also: วิ่งด้วยความเร็วสูง, Syn. dash, race

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sprint(สพรินทฺ) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งเต็มฝีเท้า,วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด,วิ่งแข่ง,ไปด้วยความเร็วสูงสุด,ความเร็วสูงสุดในระยะสั้น., See also: sprinter n.
misprint(มิส'พรินทฺ) n. การพิมพ์ผิด. vt. พิมพ์ผิด
newsprint(นิวซ'พรินทฺ) n. กระดาษชั้นต่ำสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get set to sprint back to the truck!เตรียมตัววิ่งกลับไปที่รถบรรทุก! Maze Runner: The Scorch Trials (2015)
and ending with "tike sprint mulls."และจบที่ชื่อไทค์ สปริ้นท์ มอลล์ Nameless (2013)
Emma left behind her bouquet as she fled the scene, leaving it to somebody else to toss these soon-to-be-dead flowers under the mythical belief that whoever catches them will magically become the next person to get married, or, more than likely, to sprint from the altar.เอ็มม่าทิ้งช่อดอกไม้นี้ไว้และวิ่งหนีไปจากฉาก ปล่อยให้คนอื่น ต้องมาโยนช่อดอกไม้ใกล้ตายแล้วนี่ I Do (2013)
Okay, can we, like, walk or jog or sprint back to town?โอเค งั้นเราเดิน จ๊อกกิ้ง หรือวิ่งกลับเข้าเมืองกันดีมั้ย Mona-Mania (2013)
On my count, you toss me the cage, we sprint for the neutralizer tank in the trunk.พอฉันนับเสร็จคุณโยนกรงนกมาให้ฉัน เราวิ่งไปที่ถังนิวเทรไลเซอร์ที่อยู่ท้ายรถ Personal Effects (2012)
I've had to start carrying, like, athletic shoes in my purse, 'cause I have to sprint from one sexual encounter to another.ฉันเคยคิดที่จะเริ่มวางตัว / นิค รองเท้านักกีฬาในเงินของชั้นที่สามารถหามาได้ ทำให้ผมวิ่งจาก ความสำพันธ์ทางเพศหนึ่งไปพบอีกสำพันธ์หนึ่ง Jess & Julia (2012)
When I see them sprint out to the car, so excited to see daddy, part of me thinks, great.เมื่อฉันเห็นพวกเขารีบออกจากรถ, ตื่นเต้นเมื่อได้เจอพ่อ, บางส่วนในตัวฉันคิด, เยี่ยมเลย. Making the Connection (2011)
We do it your way. Full-on sprint to the portal.เราจะทำตามวิธีลูก รีบไปที่ประตูทางออก TRON: Legacy (2010)
You don't want to test me. Sprint over here in 3 seconds. Hop to!นายไม่ต้องมาลองดีกับชั้น ชั้นให้เวลา3วินาที รีบออกมา Baby and I (2008)
Barry had challenged matt to a scooter race in which they would sprint down one aisle and up the next.แบรี่ท้าแม็ทแข่งสกู๊ตเตอร์ ซึ่ีงพวกเขาจะแข่ง ไปตามช่องทีละช่อง Cashback (2006)
Sakura, why'd you sprint in here all ofa sudden?ซากุระ ทำไมจู่ๆนึกจะวิ่งก็วิ่งเนี่ย? Street Fighter Alpha (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิ่งระยะสั้น [n. exp.] (kān wing raya san) FR: sprint [m]
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nangseūphim) EN: nenewsprint ; newspaper sheet   FR: papier journal [m]
กระดาษบรู๊ฟ[n. exp.] (kradāt prūf) EN: newsprint ; proof paper   
นักวิ่งระยะสั้น [n. exp.] (nakwing raya san) EN: sprinter   FR: sprinteur [m] ; sprinteuse [f] ; sprinter [m] (anglic.)
วิ่งระยะสั้น [v. exp.] (wing raya san) EN: sprint   FR: sprinter (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRINT    S P R IH1 N T
SPRINTS    S P R IH1 N T S
SPRINT'S    S P R IH1 N T S
SPRINTED    S P R IH1 N T IH0 D
SPRINTER    S P R IH1 N T ER0
SPRINTERS    S P R IH1 N T ER0 Z
SPRINTING    S P R IH1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sprint    (v) sprˈɪnt (s p r i1 n t)
sprints    (v) sprˈɪnts (s p r i1 n t s)
sprinted    (v) sprˈɪntɪd (s p r i1 n t i d)
sprinter    (n) sprˈɪntər (s p r i1 n t @ r)
sprinters    (n) sprˈɪntəz (s p r i1 n t @ z)
sprinting    (v) sprˈɪntɪŋ (s p r i1 n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短跑[duǎn pǎo, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄠˇ, ] sprint (race), #34,137 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprint {m} [sport]sprint [Add to Longdo]
Sprinter {m}; Sprinterin {f} [sport] | Sprinter {pl}sprinter | sprinters [Add to Longdo]
sprinten; spurten; schnell laufen | sprintend; spurtend; schnell laufend | gesprintet; gespurtet; schnell gelaufento sprint; to spurt | sprinting; spurting | sprinted; spurted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプリンター[, supurinta-] (n) sprinter; (P) [Add to Longdo]
スプリント[, supurinto] (n) (1) sprint; (2) splint; (P) [Add to Longdo]
スプリントカー[, supurintoka-] (n) sprint car [Add to Longdo]
スプリントレース[, supurintore-su] (n) sprint race [Add to Longdo]
タンデムスプリント[, tandemusupurinto] (n) (abbr) tandem bicycle sprint [Add to Longdo]
ミスプ[, misupu] (n) (abbr) misprint [Add to Longdo]
ミスプリ[, misupuri] (n) (abbr) misprint [Add to Longdo]
ミスプリント[, misupurinto] (n) misprint; (P) [Add to Longdo]
加電圧[かでんあつ, kaden'atsu] (n) (misprint for 過電圧) overpotential; over-voltage [Add to Longdo]
競輪[けいりん(P);ケイリン, keirin (P); keirin] (n) (ケイリン is often used for the sport, and 競輪 is often used in the context of gambling) keirin; cycle racing event, usu. 2km with a paced start and sprint finish; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprint \Sprint\ (spr[i^]nt), v. i. [imp. & p. p. {Sprinted}; p.
   pr. & vb. n. {Sprinting}.] [Cf. {Sprunt}.]
   To run very rapidly; to run at full speed.
   [1913 Webster]
 
      A runner [in a quarter-mile race] should be able to
      sprint the whole way.          --Encyc. Brit.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprint \Sprint\, n.
   The act of sprinting; a run of a short distance at full
   speed.
   [1913 Webster]
 
   {Sprint race}, a foot race at the highest running speed; --
    usually limited to distances under a quarter of a mile.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sprint
   n 1: a quick run [syn: {dash}, {sprint}]
   v 1: run very fast, usually for a short distance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top