ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balderdash

B AO1 L D ER0 D AE2 SH   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balderdash-, *balderdash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balderdash[N] การเขียนหรือพูดโง่ๆ (คำล้าสมัย), See also: การเขียนหรือพูดไร้สาระ, Syn. bombast, gibberish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balderdash(บอล'เดอะแดช) n. คำพูดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล, Syn. nonsense ###A. logic,sense

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Balderdash.เบาเดอดาช เด็กผู้กำลังหาบัตรทอง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- Balderdash! - String him up!ตัดสินอย่างนี้ได้ยังไงกัน แขวนคอ ! Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BALDERDASH    B AO1 L D ER0 D AE2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balderdash    (n) bˈɔːldədæʃ (b oo1 l d @ d a sh)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balderdash \Bal"der*dash\, n. [Of uncertain origin: cf. Dan.
   balder noise, clatter, and E. dash; hence, perhaps, unmeaning
   noise, then hodgepodge, mixture; or W. baldorduss a
   prattling, baldordd, baldorddi, to prattle.]
   1. A worthless mixture, especially of liquors.
    [1913 Webster]
 
       Indeed beer, by a mixture of wine, hath lost both
       name and nature, and is called balderdash. --Taylor
                          (Drink and
                          Welcome).
    [1913 Webster]
 
   2. Senseless jargon; ribaldry; nonsense; trash.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balderdash \Bal"der*dash\, v. t.
   To mix or adulterate, as liquors.
   [1913 Webster]
 
      The wine merchants of Nice brew and balderdash, and
      even
      mix it with pigeon's dung and quicklime. --Smollett.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balderdash
   n 1: trivial nonsense [syn: {balderdash}, {fiddle-faddle},
      {piffle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top