หรือคุณหมายถึง nimbleneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nimbleness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nimbleness-, *nimbleness*, nimblenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nimbleness[ADJ] ความว่องไว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nimblenessI wish I could get back the tone and nimbleness I once had.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคล่องแคล่ว[n.] (khwām khløngkhlaēo) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity   FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความว่องไว[n.] (khwām wongwai) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness   FR: agilité [f] ; vivacité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nimbleness    (n) nˈɪmblnəs (n i1 m b l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nimbleness \Nim"ble*ness\, n.
   The quality of being nimble; lightness and quickness in
   motion; agility; swiftness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nimbleness
   n 1: intelligence as revealed by quickness and alertness of
      mind; "nimbleness of wit and imagination" [syn:
      {nimbleness}, {mental dexterity}]
   2: the gracefulness of a person or animal that is quick and
     nimble [syn: {agility}, {legerity}, {lightness},
     {lightsomeness}, {nimbleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top