ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slog

S L AA1 G   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slog-, *slog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slog[VT] ตีแรง, See also: ฟาด, ตบ
slogan[N] คำขวัญ, See also: คติ, Syn. catchword, catch phrase, motto, watchword
slogan[N] คำโฆษณา, Syn. advertising copy, jingle
slog at[PHRV] ทำงานหนัก, See also: ต่อสู้อย่างหนักและต่อเนื่อง, Syn. peg away, plod away, plug away at
slog it out[PHRV] ทำงานหนักจนเสร็จ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slogan(สโล'เกิน) n. คำขวัญ,คติพจน์,คำพาดหัว,คำโฆษณา,เสียงร้องรวมพล,เสียงร้องรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
slogan(n) คำขวัญ,เสียงสัญญาณ,คติพจน์,คำโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sloganคำขวัญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
Peacenik manifestos, slogans, poems, quotations.manifestos Peacenik คำขวัญบทกวี, ใบเสนอราคา The Russia House (1990)
Yeah. Their corporate slogan should be: " Enemies of Reality."ช่าย มันควรมีสโลแกนว่า "ศัตรูแห่งความเป็นจริง" eXistenZ (1999)
The Red Guards... that you admire... they all carry the same book... they all sing the same songs... they all parrot the same slogans.ที่นายชื่นชม... พวกมันทุกคน ถือหนังสือเล่มเดียวกัน... พวกมันร้องเพลงเดียวกัน... The Dreamers (2003)
Therefore, I've come up with a new slogan.ผมเลยไปคิดสโลแกนมาใหม่ Robots (2005)
Now, Cappy, I want your department to push our new slogan.แค็ปปี้ ผมอยากให้แผนกของคุณ เริ่มโปรโมทสโลแกนใหม่เลย Robots (2005)
Now I need you to repeat this slogan to every student across campus.เอาล่ะผมอยากให้คุณทุกคนทวน สโลแกนเมื่อกี๊อีกครั้งซิ ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
He's from Edo time period he was the first person in Japan to come up with a sales sloganเขาอยู่ในสมัยเอโดะ เขาเป็นคนแรกในญี่ปุ่น ที่สร้างสโลแกนการขาย Sapuri (2006)
I write slogans for Weight-Not this weight reduction company that my sister runs.ฉันเขียนสโลแกนให้กับ Weight-Not ซึ่งเป็นสถาบันลดน้ำหนัก ที่พี่สาวฉันทำงานอยู่ Music and Lyrics (2007)
"I believe in Harvey Dent." Yeah, nice slogan, Harvey.ผมเชื่อในฮาวี่ เดนท์ ใช่โสแกนเจ๋ง ฮาวี่ The Dark Knight (2008)
Your cheap propaganda slogans won't work, captain.อย่ามาทำพูดดีเลย กัปตัน.. มันไม่ได้ผลหรอก The Breath (2009)
Yeah, when I'm not slogging it through the E.R.ใช่ค่ะ แต่ทำก็ต่อเมื่อฉันว่างจากห้องฉุกเฉินนะคะ Sex and Violence (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slogThe slogan was designed to rouse the people.
slogThus, internationalization has become a fashionable slogan for the Japanese.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขวัญ[N] slogan, See also: motto, catchword, wishing speech, watchword, encouraging speech, Example: นายกรัฐมนตรีให้คำขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี, Thai definition: ถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล
สโลแกน[N] slogan, Syn. คติพจน์, คำขวัญ, คำคม, Example: พวกทำโฆษณาสมัยใหม่ต้องคิดสโลแกนแปลกๆ มาแข่งขันกัน, Thai definition: ข้อความจำง่ายใช้สำหรับโฆษณา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำขวัญ[n.] (khamkhwan) EN: slogan ; motto ; catchword ; wishing speech ; watchword ; encouraging speech   FR: slogan [m] ; devise [f]
คติพจน์[n.] (khatiphot) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword   FR: devise [f] ; mot d'ordre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOG    S L AA1 G
SLOGAN    S L OW1 G AH0 N
SLOGANS    S L OW1 G AH0 N Z
SLOGGED    S L AA1 G D
SLOGGING    S L AA1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slog    (v) slˈɒg (s l o1 g)
slogs    (v) slˈɒgz (s l o1 g z)
slogan    (n) slˈougən (s l ou1 g @ n)
slogans    (n) slˈougənz (s l ou1 g @ n z)
slogged    (v) slˈɒgd (s l o1 g d)
slogger    (n) slˈɒgər (s l o1 g @ r)
sloggers    (n) slˈɒgəz (s l o1 g @ z)
slogging    (v) slˈɒgɪŋ (s l o1 g i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口号[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ, / ] slogan; catchphrase, #5,579 [Add to Longdo]
标语[biāo yǔ, ㄅㄧㄠ ㄩˇ, / ] slogan; poster, #10,641 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3,南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
スローガン[, suro-gan] (n) slogan; (P) [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P) [Add to Longdo]
金看板[きんかんばん, kinkanban] (n) signboard with gold or gilt lettering; slogan; noble cause [Add to Longdo]
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P) [Add to Longdo]
尊皇王攘夷;尊皇攘夷;尊王攘夷[そんのうじょうい, sonnoujoui] (n) 19th century slogan advocating reverence for the Emperor and the expulsion of (barbarian) foreigners [Add to Longdo]
内鮮一体;日鮮一体[ないせんいったい, naisen'ittai] (exp) Japan and Korea as one (slogan from 1910-1945) [Add to Longdo]
標語[ひょうご, hyougo] (n) motto; slogan; catchword; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slog \Slog\ (sl[o^]g), v. i.
   1. to walk heavily; to plod; to walk through resisting
    terrain, as in mud.
    [PJC]
 
   2. To work steadily and ploddingly; to toil.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slog \Slog\ (sl[o^]g), v. t. & i. [Cf. {Slug}, v. t.]
   To hit hard, esp. with little attention to aim or the like,
   as in cricket or boxing; to slug. [Cant or Slang]
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slog
   v 1: work doggedly or persistently; "She keeps plugging away at
      her dissertation" [syn: {plug away}, {peg away}, {slog},
      {keep one's nose to the grindstone}, {keep one's shoulder
      to the wheel}]
   2: walk heavily and firmly, as when weary, or through mud;
     "Mules plodded in a circle around a grindstone" [syn: {slog},
     {footslog}, {plod}, {trudge}, {pad}, {tramp}]
   3: strike heavily, especially with the fist or a bat; "He
     slugged me so hard that I passed out" [syn: {slug}, {slog},
     {swig}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top