Search result for

disappoint

(86 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disappoint-, *disappoint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disappoint[VT] ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้สิ้นหวัง, ทำให้เสียใจ, Syn. dishearten, dissatisfy, Ant. satisfy, fulfil
disappointed[ADJ] ผิดหวัง, See also: เสียใจ, สิ้นหวัง, หมดหวัง, Syn. unhappy, discontented, Ant. happy, contented
disappoint at[PHRV] ผิดหวังในเรื่อง, See also: ไม่สมหวังกับเรื่อง, Syn. dissatisfy at
disappoint in[PHRV] ผิดหวังกับ, See also: ไม่สมหวังกับ, Syn. dissatisfy with
disappointing[ADJ] น่าผิดหวัง, See also: น่าเสียดาย
disappointment[N] ความผิดหวัง, See also: ความเสียใจ, ความท้อแท้, Syn. dissatisfaction, regret, Ant. satisfaction, fulfillment
disappointment[N] สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, See also: คนที่ทำให้เสียใจ, สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง
disappoint with[PHRV] ผิดหวังกับ, See also: ไม่สมหวังกับ, Syn. dissatisfy with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disappoint(ดิสอะพอยทฺ') vt. ทำให้ผิดหวัง,ทำให้สูญเสียความหวัง,ทำให้เสียแผน., See also: disappointer n., Syn. fail
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent

English-Thai: Nontri Dictionary
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียแผน
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A disappointing start.Αh. Cloud Atlas (2012)
That they set a girl up for disappointment.นั้นพวกเค้า เด็กสาวที่กำลังถูกตั้งให้เป็นความหมดหวัง Pret-a-Poor-J (2008)
And speaking for him, I have never been more disappointed.และเธอกำลังพูดเพื่อเค้า, ฉันไม่เคยผิดหวังอะไรแบบนี้มาก่อน There Might be Blood (2008)
My life, it's always been about pain, and anger, and disappointment, never about love.ตลอดชีวิตฉัน.. มันมีแต่ ความเจ็บปวด ความแค้นเคือง และความผิดหวัง Joy (2008)
You're disappointed. - You made the decision.นายผิดนัดนายตัดสินใจเอง Emancipation (2008)
I hope you're not disappointed Valiant isn't your escort?แล้วเธอไม่ผิดหวังหรือไง ที่งานนี้ วาเลียนท์ไม่ได้เป็นคู่ควงของเธอ? Valiant (2008)
Don't you dare disappoint me.อย่าทำให้ข้าผิดหวังละ The Moment of Truth (2008)
I was a big disappointment to you.นั่น... ข้าทำให้ท่านต้องผิดหวัง Excalibur (2008)
I was a bit disappointed in you.ฉันแค่ผิดหวังในตัวนายนิดหน่อย Baby and I (2008)
I kept to myself cause I didn't want to disappoint you.ฉันจะดูแลตัวเอง เพราะฉันไม่อยากทำให้คุณผิดหวัง Heartbreak Library (2008)
I'm a tad disappointed.ฉันผิดหวีงเล็กน้อย Heartbreak Library (2008)
I shall begin with those who turned their backs on me out of disappointment, and convince them to aid our cause.ข้าหวังที่จะให้พวกเขาหวนกลับมาสนับสนุนเรา และจะให้พวกเขามีสำนึกที่ดีต่อประเทศของเรา The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disappointA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
disappointBill died a disappointed man.
disappointCorporate earnings for the first quarter were disappointing.
disappointDon't disappoint him.
disappointHe didn't want to disappoint his wife by giving up his new position.
disappointHe failed in the scheme, much to the disappointment of his father.
disappointHe failed, to his father's disappointment.
disappointHe gave vent to his disappoint.
disappointHe hurried to the house only to be disappointed to find that it was empty.
disappointHe is studying hard in order not to disappoint his parents.
disappointHe made no manifestation of his disappointment.
disappointHe opened the envelope only to be disappointed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้อยเนื้อต่ำใจ[V] disappoint, See also: feel inferior, feel neglected, Syn. น้อยใจ, น้อยอกน้อยใจ, Example: หล่อนคงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ลูกสาวเห็นคนอื่นสำคัญกว่าตัวเอง
แห้ว[N] disappointment, See also: frustration, Syn. ความผิดหวัง, Example: เขาต้องกินแห้วอีกครั้ง หลังจากที่พลาดมา 2 ครั้งแล้ว, Notes: (ปาก)
ความผิดหวัง[N] disappointment, Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง, Ant. ความสมหวัง, Example: ในชีวิตจริงทุกคนจะต้องพบกับความผิดหวังไม่มากก็น้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitwang) EN: disappointment   FR: déception [f]
นะ[X] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]   FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
ผิดคาด[v.] (phitkhāt) EN: be disappointed ; be frustrated ; disappoint ; be unexpected   
ผิดคาด[adj.] (phitkhāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing   
ผิดหวัง[adj.] (phitwang) EN: disappointed   FR: déçu ; frustré ; désappointé
ปีกหัก[v.] (pīkhak) EN: be defeated ; be disappointed; lose   
ทำให้ผิดหวัง[v. exp.] (thamhai phitwang) EN: disappoint s.o. ; fail s.o.   FR: décevoir

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAPPOINT    D IH2 S AH0 P OY1 N T
DISAPPOINTS    D IH2 S AH0 P OY1 N T S
DISAPPOINTED    D IH2 S AH0 P OY1 N AH0 D
DISAPPOINTED    D IH2 S AH0 P OY1 N T AH0 D
DISAPPOINTING    D IH2 S AH0 P OY1 N T IH0 NG
DISAPPOINTING    D IH2 S AH0 P OY1 N IH0 NG
DISAPPOINTMENT    D IH2 S AH0 P OY1 N T M AH0 N T
DISAPPOINTINGLY    D IH2 S AH0 P OY1 N IH0 NG L IY0
DISAPPOINTMENTS    D IH2 S AH0 P OY1 N T M AH0 N T S
DISAPPOINTINGLY    D IH2 S AH0 P OY1 N T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disappoint    (v) (d i2 s @ p oi1 n t)
disappoints    (v) (d i2 s @ p oi1 n t s)
disappointed    (v) (d i2 s @ p oi1 n t i d)
disappointing    (v) (d i2 s @ p oi1 n t i ng)
disappointedly    (a) (d i2 s @ p oi1 n t i d l ii)
disappointment    (n) (d i2 s @ p oi1 n t m @ n t)
disappointingly    (a) (d i2 s @ p oi1 n t i ng l ii)
disappointments    (n) (d i2 s @ p oi1 n t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
ガーン[, ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind) [Add to Longdo]
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
期待外れ;期待はずれ[きたいはずれ, kitaihazure] (n,adj-no) disappointment; let-down [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使失望[shǐ shī wàng, ㄕˇ ㄕ ㄨㄤˋ, 使] disappoint [Add to Longdo]
[lǎn, ㄌㄢˇ, ] disappointed [Add to Longdo]
失意[shī yì, ㄕ ㄧˋ, ] disappointed; frustrated [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] disappointed; flurried; indistinct [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] disappointed; flurried; indistinct [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, ] disappointed [Add to Longdo]
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] disappointed [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, / ] disappointed; startled [Add to Longdo]
败兴[bài xìng, ㄅㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] disappointed [Add to Longdo]
潦倒[liáo dǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, ] disappointed; frustrated; dejected [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disappoint \Dis`ap*point"\, v. t. [imp. & p. p. {Disapointed};
   p. pr. & vb. n. {Disappointing}.] [OF. desapointier, F.
   d['e]sappointer; pref. des- (L. dis-) + apointier, F.
   appointier, to appoint. See {Appoint}.]
   1. To defeat of expectation or hope; to hinder from the
    attainment of that which was expected, hoped, or desired;
    to balk; as, a man is disappointed of his hopes or
    expectations, or his hopes, desires, intentions,
    expectations, or plans are disappointed; a bad season
    disappoints the farmer of his crops; a defeat disappoints
    an enemy of his spoil.
    [1913 Webster]
 
       I was disappointed, but very agreeably. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Disappointed of a thing not obtained; disappointed in a
      thing obtained.
      [1913 Webster]
 
   2. To frustrate; to fail; to hinder of result.
    [1913 Webster]
 
       His retiring foe
       Shrinks from the wound, and disappoints the blow.
                          --Addison.
 
   Syn: To tantalize; fail; frustrate; balk; baffle; delude;
     foil; defeat. See {Tantalize}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disappoint
   v 1: fail to meet the hopes or expectations of; "Her boyfriend
      let her down when he did not propose marriage" [syn:
      {disappoint}, {let down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top