ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disappoint

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disappoint-, *disappoint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disappoint(vt) ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้สิ้นหวัง, ทำให้เสียใจ, Syn. dishearten, dissatisfy, Ant. satisfy, fulfil
disappointed(adj) ผิดหวัง, See also: เสียใจ, สิ้นหวัง, หมดหวัง, Syn. unhappy, discontented, Ant. happy, contented
disappoint at(phrv) ผิดหวังในเรื่อง, See also: ไม่สมหวังกับเรื่อง, Syn. dissatisfy at
disappoint in(phrv) ผิดหวังกับ, See also: ไม่สมหวังกับ, Syn. dissatisfy with
disappointing(adj) น่าผิดหวัง, See also: น่าเสียดาย
disappointment(n) ความผิดหวัง, See also: ความเสียใจ, ความท้อแท้, Syn. dissatisfaction, regret, Ant. satisfaction, fulfillment
disappointment(n) สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, See also: คนที่ทำให้เสียใจ, สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง
disappoint with(phrv) ผิดหวังกับ, See also: ไม่สมหวังกับ, Syn. dissatisfy with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disappoint(ดิสอะพอยทฺ') vt. ทำให้ผิดหวัง, ทำให้สูญเสียความหวัง, ทำให้เสียแผน., See also: disappointer n., Syn. fail
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ, ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง, ความท้อแท้, ความเสียใจ, คนที่ทำให้ผิดหวัง, สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent

English-Thai: Nontri Dictionary
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง, ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ผิดหวัง, ทำให้เสียแผน
disappointment(n) ความเสียใจ, ความหมดหวัง, ความผิดหวัง, ความท้อแท้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think Jerry will disappoint us, so shut up!จะทำให้เราผิดหวังดังนั้นหุบ ปาก! ฉันไม่คิดว่าฉันจะทำอย่างนั้น How I Won the War (1967)
Don't disappoint me.นี่! ได้โปรดอย่าทำให้เค้าผิดหวังสิยะ Mannequin (1987)
I played along. I didn't want to disappoint her.ชั้นก็แก้เกมไปเรื่อย ไม่อยากจะทำให้เธอเสียความรู้สึก Cinema Paradiso (1988)
I don't want to disappoint you, but I've forgotten.ฉันไม่อยากทำให้เธอผิดหวัง แต่ฉันลืมแล้ว Wild Reeds (1994)
Starina will not disappoint them, even in this state.starina จะไม่ทำให้ผิดหวังพวกเขาแม้จะอยู่ในสภาพนี้ The Birdcage (1996)
Well, I'm sorry to disappoint my spectators, but... it seems there will be no unmasking here today.ไม่ใช่ลูกศิษย์ชั้นเหรอเนี่ยแต่ว่า วันนี้มันไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนี่นา Good Will Hunting (1997)
A jump? Are you- I'm terribly sorry to disappoint you.ผัวเมีย นี่เธอชั้นผิดหวังในตัวเธอจริงๆ เลยนะ Good Will Hunting (1997)
Let's not disappoint her, then.งั้นก็อย่าทำให้นางผิดหวัง Snow White: A Tale of Terror (1997)
Sorry to disappoint you, Mr. Bodine.เสียใจที่ทำให้คุณผิดหวัง คุณโบดีน Titanic (1997)
By the time he pops the real question it's like you don't want to disappoint him.โดยตอนที่เขายิงคำถามขึ้นมา... ...มันก็รู้สึกเหมือนว่าคุณไม่อยากทำให้เขาต้องผิดหวัง Brokedown Palace (1999)
So, you disappoint 'em from the start and then you're covered, right?งั้นก็แปลว่า เธอคิดจะทำให้คนอื่น ผิดหวังตั้งแต่เริ่ม จะไม่มีอะไรต้องเสีย? 10 Things I Hate About You (1999)
Because if you do, you parents will always know the unhappiness that you feel for not being able to disappoint them.เพราะถ้าหากคุณแต่งงาน / พ่อแม่ของคุณจะต้องรู้ ความรู้สึกไม่มีความสุขที่คุณรู้สึก/จะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวัง The Notebook (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disappointA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
disappointBill died a disappointed man.
disappointCorporate earnings for the first quarter were disappointing.
disappointDon't disappoint him.
disappointHe didn't want to disappoint his wife by giving up his new position.
disappointHe failed in the scheme, much to the disappointment of his father.
disappointHe failed, to his father's disappointment.
disappointHe gave vent to his disappoint.
disappointHe hurried to the house only to be disappointed to find that it was empty.
disappointHe is studying hard in order not to disappoint his parents.
disappointHe made no manifestation of his disappointment.
disappointHe opened the envelope only to be disappointed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้อยเนื้อต่ำใจ(v) disappoint, See also: feel inferior, feel neglected, Syn. น้อยใจ, น้อยอกน้อยใจ, Example: หล่อนคงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ลูกสาวเห็นคนอื่นสำคัญกว่าตัวเอง
แห้ว(n) disappointment, See also: frustration, Syn. ความผิดหวัง, Example: เขาต้องกินแห้วอีกครั้ง หลังจากที่พลาดมา 2 ครั้งแล้ว, Notes: (ปาก)
ความผิดหวัง(n) disappointment, Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง, Ant. ความสมหวัง, Example: ในชีวิตจริงทุกคนจะต้องพบกับความผิดหวังไม่มากก็น้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิดหวัง[khwām phitwang] (n) EN: disappointment  FR: déception [ f ]
นะ[na] (x) EN: [ particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer ]  FR: [ particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
ผิดคาด[phitkhāt] (v) EN: be disappointed ; be frustrated ; disappoint ; be unexpected
ผิดคาด[phitkhāt] (adj) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing
ผิดหวัง[phitwang] (adj) EN: disappointed  FR: déçu ; frustré ; désappointé
ปีกหัก[pīkhak] (v) EN: be defeated ; be disappointed; lose
ทำให้ผิดหวัง[thamhai phitwang] (v, exp) EN: disappoint s.o. ; fail s.o.  FR: décevoir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
disappoint
disappoints
disappointed
disappointed
disappointing
disappointing
disappointment
disappointingly
disappointingly
disappointments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disappoint
disappoints
disappointed
disappointing
disappointedly
disappointment
disappointingly
disappointments

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] disappointed; flurried; indistinct #13,225 [Add to Longdo]
失意[shī yì, ㄕ ㄧˋ,  ] disappointed; frustrated #16,810 [Add to Longdo]
潦倒[liáo dǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ,  ] disappointed; frustrated; dejected #45,346 [Add to Longdo]
败兴[bài xìng, ㄅㄞˋ ㄒㄧㄥˋ,   /  ] disappointed #111,564 [Add to Longdo]
[wǔ, ㄨˇ, / ] disappointed; startled #174,111 [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, ] disappointed #183,149 [Add to Longdo]
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] disappointed #183,149 [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] disappointed; flurried; indistinct #573,044 [Add to Longdo]
使失望[shǐ shī wàng, ㄕˇ ㄕ ㄨㄤˋ, 使  ] disappoint [Add to Longdo]
[lǎn, ㄌㄢˇ, ] disappointed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
残念[ざんねん, zannen] (adj-na, n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P) #1,808 [Add to Longdo]
失望[しつぼう, shitsubou] (n, vs) disappointment; despair; (P) #17,631 [Add to Longdo]
失恋[しつれん, shitsuren] (n, vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P) #18,786 [Add to Longdo]
がっかり[gakkari] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
ころっと[korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
やれやれ[yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
ガーン[ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind) [Add to Longdo]
ガビーン[gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t, adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disappoint \Dis`ap*point"\, v. t. [imp. & p. p. {Disapointed};
   p. pr. & vb. n. {Disappointing}.] [OF. desapointier, F.
   d['e]sappointer; pref. des- (L. dis-) + apointier, F.
   appointier, to appoint. See {Appoint}.]
   1. To defeat of expectation or hope; to hinder from the
    attainment of that which was expected, hoped, or desired;
    to balk; as, a man is disappointed of his hopes or
    expectations, or his hopes, desires, intentions,
    expectations, or plans are disappointed; a bad season
    disappoints the farmer of his crops; a defeat disappoints
    an enemy of his spoil.
    [1913 Webster]
 
       I was disappointed, but very agreeably. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Disappointed of a thing not obtained; disappointed in a
      thing obtained.
      [1913 Webster]
 
   2. To frustrate; to fail; to hinder of result.
    [1913 Webster]
 
       His retiring foe
       Shrinks from the wound, and disappoints the blow.
                          --Addison.
 
   Syn: To tantalize; fail; frustrate; balk; baffle; delude;
     foil; defeat. See {Tantalize}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disappoint
   v 1: fail to meet the hopes or expectations of; "Her boyfriend
      let her down when he did not propose marriage" [syn:
      {disappoint}, {let down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top