ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scoot

S K UW1 T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoot-, *scoot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoot[VI] ถลาไป, See also: ไปอย่างรวดเร็ว, Syn. dart, speed
scooter[N] รถของเล่นเด็กที่ใช้เท้าถีบ
scooter[N] รถมอเตอร์ไซด์ที่มีขนาดเล็กและมีแผ่นรองเท้า, See also: รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก, รถสคูเตอร์, Syn. motor scooter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scooter(สคูท'เทอะ) n. รถเด็กใช้เท้าถีบพื้น,รถจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยของผู้ใหญ่ มีแผ่นวางเท้า,รถสคูเตอร์,เรือใบท้องแบนมีแคร่เลื่อน (ใช้วิ่งบนหิมะหรือในน้ำ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, so I'm gonna go ahead and scoot on back out past those creepy statues and...งั้นเอาเป็นว่าขอตัว ย่องยิกๆ กลับออกไป ผ่านไอ้รูปปั้นชวนแขยง และ... The Angry Birds Movie (2016)
Why don't you scoot down a little bit. Okay?ทำไมเธอไม่เลื่อนลงไปอีกสักนิด โอเค The Well of Souls (2015)
Come on. Scoot back.- นั่งลงและรัดเข็มขัดด้วย Olympus Has Fallen (2013)
All right, Bobby, you're gonna wanna scoot across the hall.สิทธิทั้งหมด, บ๊อบบี้, คุณ gonna อยากจะวิ่งหนีไปทั่วห้องโถง. 2 Guns (2013)
Have a seat. Go on. Scoot up.นั่งลง เร็วไง Red Dawn (2012)
Really scoots for a big girl, you know?แล่นได้รวดเร็วสำหรับเรือลำใหญ่ Love Machine (2011)
All right, scoot up here.เอาล่ะ,วิ่งขึ้นมานี่ Bombshells (2011)
- so you're gonna have to scoot along now... - Well,ดังนั้น เธอจะต้องมาร่วมด้วย Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
- Scoot over.- เขยิบไป The Hangover Part II (2011)
Good. Then I'm taking the cab. Scoot over.ดี งั้นฉันจะได้ขึ้นแท็กซี่ คันนี้ไป Goodbye, Columbia (2010)
They can't just hop a ferry, scoot over to the mainland and wreak havoc.พวกเขาโดดขึ้นเรือข้ามฟาก ไปแผ่นดินใหญ่ ได้ที่ไหนกัน Shutter Island (2010)
Nice, guys. Scoot up in back.ดีมาก หนุ่มๆ ถอยหลังหน่อยสิ 17 Again (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOOT    S K UW1 T
SCOOTS    S K UW1 T S
SCOOTER    S K UW1 T ER0
SCOOTERS    S K UW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scoot    (v) skˈuːt (s k uu1 t)
scoots    (v) skˈuːts (s k uu1 t s)
scooted    (v) skˈuːtɪd (s k uu1 t i d)
scooter    (n) skˈuːtər (s k uu1 t @ r)
scooters    (n) skˈuːtəz (s k uu1 t @ z)
scooting    (v) skˈuːtɪŋ (s k uu1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助动车[zhù dóng chē, ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥˊ ㄔㄜ, / ] scooter (gas powered) [Add to Longdo]
踏板车[tà bǎn chē, ㄊㄚˋ ㄅㄢˇ ㄔㄜ, / ] scooter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクーター[, suku-ta-] (n) scooter; (P) [Add to Longdo]
ニケツ[, niketsu] (n) (sl) sharing the same seat on a bicycle, scooter, etc. [Add to Longdo]
メットイン[, mettoin] (n) (See メット) scooter with a compartment under the seat to hold a helmet (wasei [Add to Longdo]
原チャ[げんチャ, gen cha] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle [Add to Longdo]
原チャリ[げんチャリ, gen chari] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle [Add to Longdo]
原付き[げんつき, gentsuki] (n) scooter; low power "motorized" bicycle (motorised); moped [Add to Longdo]
水中スクーター[すいちゅうスクーター, suichuu suku-ta-] (n) diver propulsion vehicle; DPV; underwater scooter [Add to Longdo]
水中スクーター・ダイブ;水中スクーターダイブ[すいちゅうスクーター・ダイブ(水中スクーター・ダイブ);すいちゅうスクーターダイブ(水中スクーターダイブ), suichuu suku-ta-. daibu ( suichuu suku-ta-. daibu ); suichuu suku-ta-daibu ( suichu] (n) dive on an underwater scooter; diver propulsion vehicle dive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scoot \Scoot\, v. i.
   To walk fast; to go quickly; to run hastily away. [Colloq. &
   Humorous, U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scoot
   v 1: run or move very quickly or hastily; "She dashed into the
      yard" [syn: {dart}, {dash}, {scoot}, {scud}, {flash},
      {shoot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top