ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

listlessness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -listlessness-, *listlessness*, listlessnes
English-Thai: Nontri Dictionary
listlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความเหงาหงอย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
listlessness    (n) lˈɪstlɪsnəs (l i1 s t l i s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
惰気[だき, daki] (n) indolence; listlessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Listless \List"less\, a. [OE. listles, lustles. See {Lust}.]
   Having no desire or inclination; indifferent; heedless;
   spiritless. " A listless unconcern." --Thomson.
   [1913 Webster]
 
      Benumbed with cold, and listless of their gain.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      I was listless, and desponding.     --Swift.
 
   Syn: Heedless; careless; indifferent; vacant; uninterested;
     languid; spiritless; supine; indolent. --
     {List"less*ly}, adv. -- {List"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 listlessness
   n 1: a feeling of lack of interest or energy [syn: {languor},
      {lassitude}, {listlessness}]
   2: inactivity resulting from lethargy and lack of vigor or
     energy [syn: {listlessness}, {torpidity}, {torpidness},
     {torpor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top