ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scud

S K AH1 D   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scud-, *scud*, scu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scud[VI] แล่นฉิว, See also: วิ่งอย่างรวดเร็ว, วิ่งปรื๋อ, บินอย่างรวดเร็ว, บินปร๋อ, ลอยล่อง (เมฆ, เรือ ฯลฯ), Syn. froth, run
scud[N] การแล่นฉิว, See also: การวิ่งอย่างรวดเร็ว, การวิ่งปรื๋อ, การบินอย่างรวดเร็ว, การบินปร๋อ
scud[N] เมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว
Scud (missile)[N] ขีปนาวุธจากพื้นดินสู่พื้นดินในสงครามอ่าวเปอร์เซียปีค.ศ.1991

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scud(สคัด) vi. วิ่งอย่างรวดเร็ว,ไปอย่างรวดเร็ว,บินอย่างรวดเร็ว,พุ่ง,แล่นปรื้อ, (ลูกธนู) ไปสูงเกินไปและไกลจากเป้า n. การไปอย่างรวดเร็ว,เมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว,เมฆฝนที่ลอยปรื้อ, Syn. rush,speed

English-Thai: Nontri Dictionary
scud(vi) พุ่ง,แล่นปรื๋อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, no, that's Scud, you idiot.ไม่ ไม่ นั่นมัน สกั้ด นายนี่โง๊โง่ Toy Story (1995)
- Whoa, Scud!- โอ้ว สกั้ด! Toy Story (1995)
- Scud!- สกั๊ด! Toy Story (1995)
Scuderi was in Las Vegas.คูเดอรี่ อยู่ที่เวกัส Quiet Riot (2008)
Howard Scuderi runs Agrisow, which is the world's largest agricultural conglomerate.ฮาวเวิร์ด สคูเดอรี่ เจ้าของ บ.อะกริซาว ซึ่งเป็นบริษัทเกษตรกรรม ใหญ่ที่สุดในโลก Blow Out (2008)
The general is requiring all the cardholders to have their cards on them at all times, so Scuderi will have his card, too.นายพลต้องการให้ ผู้ถือการ์ดทั้งหมดเก็บการ์ดไว้กับตัว สคูเดอรีก็คงทำอย่างนั้นด้วย Blow Out (2008)
Now, Scuderi has major security around his house.บ้านของสคูเดอรีติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยไว้รอบ Blow Out (2008)
We were planning our move on Scuderi when he chartered the flight.เรากำลังวางแผนสำหรับการเคลื่อนที่ ของ Scuderi เมื่อเขาขึ้นเครื่องไป Five the Hard Way (2008)
And no chance you dragged your feet a little bit waiting for Scuderi to charter the flight?แล้วเราไม่มีโอกาสอีก รอ Scuderi เขาขึ้นเครื่องแล้วหรอ Five the Hard Way (2008)
Uh, Scuderi splitting town kind of caught us a break, huh?โอ้ Scuderi หาเมืองแยกพอดี แล้วเราก็ถูกจับอะนะ Five the Hard Way (2008)
Okay, we need to figure out a way to get Scuderi alone.โอเค เราจำเป็นต้องหาทางให้ Scuderi อยู่คนเดียว Five the Hard Way (2008)
Yeah, you live in my grandmother's building with the Scudders.ใช่เธออยู่กับยายของฉัน Hotel for Dogs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scudThe ship scudded before a heavy gale.

CMU English Pronouncing Dictionary
SCUD    S K AH1 D
SCUDS    S K AH1 D Z
SCUDDER    S K AH1 D ER0
SCUDERI    S K UW0 D EH1 R IY0
SCUDDER'S    S K AH1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scud    (v) skˈʌd (s k uh1 d)
scuds    (v) skˈʌdz (s k uh1 d z)
scudded    (v) skˈʌdɪd (s k uh1 d i d)
scudding    (v) skˈʌdɪŋ (s k uh1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸走[いっそう, issou] (n,vs) escape; scud; scamper away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scud \Scud\ (sk[u^]d), v. i. [imp. & p. p. {Scudded}; p. pr. &
   vb. n. {Scudding}.] [Dan. skyde to shoot, shove, push, akin
   to skud shot, gunshot, a shoot, young bough, and to E. shoot.
   [root]159. See {Shoot}.]
   1. To move swiftly; especially, to move as if driven forward
    by something.
    [1913 Webster]
 
       The first nautilus that scudded upon the glassy
       surface of warm primeval oceans.   --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The wind was high; the vast white clouds scudded
       over the blue heaven.         --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To be driven swiftly, or to run, before a gale,
    with little or no sail spread.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scud \Scud\, v. t.
   To pass over quickly. [R.] --Shenstone.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scud \Scud\, n.
   1. The act of scudding; a driving along; a rushing with
    precipitation.
    [1913 Webster]
 
   2. Loose, vapory clouds driven swiftly by the wind.
    [1913 Webster]
 
       Borne on the scud of the sea.     --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
       The scud was flying fast above us, throwing a veil
       over the moon.            --Sir S.
                          Baker.
    [1913 Webster]
 
   3. A slight, sudden shower. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A small flight of larks, or other birds, less than
    a flock. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) Any swimming amphipod crustacean.
    [1913 Webster]
 
   {Storm scud}. See the Note under {Cloud}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scud
   n 1: the act of moving along swiftly (as before a gale) [syn:
      {scud}, {scudding}]
   v 1: run or move very quickly or hastily; "She dashed into the
      yard" [syn: {dart}, {dash}, {scoot}, {scud}, {flash},
      {shoot}]
   2: run before a gale [syn: {scud}, {rack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top