ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

life

L AY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -life-, *life*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
lifespan[(lfspn) ไลฟ์ สะ แพน] (n) A lifetime. 2. The average or maximum length of time an organism, material, or object can be expected to survive or last., See also: S. lifetime

English-Thai: Longdo Dictionary
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
once in a lifetime(phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น Don't miss it because it's your once in a lifetime opportunity.
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual., See also: imposed, Syn. very impressive

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
life(n) ความมีชีวิตชีวา, See also: ความร่าเริง, ความสนุกสนาน, Syn. liveliness
life(n) ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย, See also: ตลอดชีวิต, ชั่วอายุ, Syn. lifetime, lifespan
life(n) ชีวประวัติ, Syn. biography
life(n) ชีวิต
life(n) รูปแบบการดำเนินชีวิต, See also: การดำรงชีวิต, วิถีชีวิต
life(n) สิ่งมีชีวิต, Syn. living things
life(n) อายุการใช้งานของสิ่งของ
lifer(n) ผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต (คำสแลง)
lifeboat(n) เรือชูชีพ, See also: เรือช่วยชีวิต, Syn. liferaft, ship's boat
lifeless(adj) ที่ตาย, See also: ที่ไม่มีลมหายใจ, Syn. dead

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต, สิ่งมีชีวิต, การดำรงชีวิต, ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต, ชั่วชีวิต, ชีวประวัติ, ความยืดหยุ่น, ความกลับได้ง่าย, วิธีการดำรงชีวิต, สิ่งมีค่าของชีวิต, บุคคลที่มีค่าของชีวิต, ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ, ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ , โทษจำคุกตลอดชีวิต, ฟอง
life annuityn. เบี้ยบำนาญรายปีตลอดชีพ
life beltn. เข็มขัดชูชีพ, สายชูชีพ
life buoyn. ห่วงชูชีพ
life cyclen. วัฏจักรชีวิต
life expectancyn. ช่วงอายุของชีวิต, ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
life guardsn. กองทหารรักษาพระองค์, กองทหารม้ารักษาพระองค์ของอังกฤษ
life historyn. ชีวประวัติ, วงจรชีวิต, วัฏจักรชีวิต
life insurancen. การประกันภัยชีวิต
life jacketn. เสื้อชูชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
life(n) ชีวิต, สิ่งมีชีวิต, ความกระปรี้กระเปร่า
LIFE life belt(n) เข็มขัดนิรภัย, เข็มขัดชูชีพ, สายชูชีพ
LIFE life buoy(n) ห่วงชูชีพ
LIFE life cycle(n) วงจรชีวิต, วงเวียนชีวิต
LIFE life insurance(n) การประกันชีวิต
LIFE life preserver(n) เข็มขัดชูชีพ, เข็มขัดนิรภัย, ห่วงชูชีพ
lifeblood(n) สิ่งจำเป็น, สิ่งจรรโลงชีวิต
lifeboat(n) เรือช่วยชีวิต, เรือชูชีพ
lifeguard(n) ผู้คอยช่วยชีวิต, ทหารรักษาพระองค์
lifeless(adj) สิ้นชีวิต, เซื่องซึม, ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่รู้สึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
life annuityเงินรายปีตลอดชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life annuityเงินปีตลอดชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life annuityเงินปีตลอดชีพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
life assemblage; biocoenosis; biotic community; community; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
life assuredชีวิตที่เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life community; biocoenosis; biotic community; community; life assemblageชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
life contingencyเหตุความไม่แน่นอนของชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life cycleวัฏจักรชีวิต, วงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
life cycleวัฏจักรชีวิต, วงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
life cycleวัฏจักรชีวิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lifeชีวิต [TU Subject Heading]
Life (Biology)ชีวิต (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Life change eventsเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต [TU Subject Heading]
Life change events in literatureเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
life cycleวัฏจักรชีวิต, ลำดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในด้านการเจริญเติบโตตั้งแต่ไซโกตจนโตเต็มวัยและสืบพันธุ์ให้กำเนิดชีวิตรุ่นใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Life Cycleวงจรชีวิต, วัฎจักรชีวิต, ชีพจักร, วงจรชีวิต, วัฏจักร์ชีพ, วงจรชีพจักร [การแพทย์]
Life Cycle Analysis, LCAการวิเคราะห์วัฎจักรชีวิต, แอลซีเอ, Example: การวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์โดยดูผลกระทบทุกด้าน ทั้งจากแหล่งวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย เช่น การใช้หินสร้างถนน [สิ่งแวดล้อม]
Life Cycle Assessmentการประเมินวัฏจักรชีวิต, Example: การประเมินวัฏจักรชีวิต คือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ใหม่/ แปรรูปและการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พิจารณาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to grave) <p>[ ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปรากฏใน http://www.mtec.or.th/ecodesign2010/index.php?option=com_content&view=category&id=1&Itemid=5 ] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Life cycle costingต้นทุนรวมตลอดวงจรชีวิต [TU Subject Heading]
Life cycle, Humanวงจรชีวิตมนุษย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Life Saver[ชีพรักษิก (ชีบ-พะ-รัก-สิก)] (n) น. คือ ผู้ที่เรียนรู้วิชาการช่วยชีวิต และการช่วยเหลือบุคคลที่ประสพภัย ทางน้ำ โดยมิได้รับค่าตอบแทน หรือยึดเป็นอาชีพ life - ชีวิต หรือ ชีพ saver - ผู้รักษา หรือ ผู้ช่วยเหลือ
Life Saving[ชีพรักษ์ (ชีบ-พะ-รัก)] (n, name, org) น. วิชาการที่เกี่ยวกับการป้องกัน และช่วยชีวิตบุคคลที่ตกน้ำ หรือผู้ที่ทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ life - ชีวิต หรือ ชีพ saving - การรักษา หรือ การช่วยเหลือ
life-saving(adj) ซึ่งช่วยชีวิต
life-size dollsตุ๊กตาที่มีขนาดเท่าตัวจริง
Lifeguard[ชีพบาล (ชีบ-พะ-บาน)] น. ผู้ดูแลความปลอดภัยในการทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และช่วบชีวิตคนตกน้ำ life - ชีวิต หรือ ชีพ guard - ผู้ดูแล ในที่นี้ขอใช้คำว่า " บาล " ที่มี ความหมายว่าผู้ดูแล รักษา ปกครอง เช่น รัฐบาล, นครบาล, โคบาล, พยาบาล
lifeguard[คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน] (n) lifeguard [ 1 ] - (N) - ชีพบาล คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน คำหมาย :: ผู้ประกอบวิชาชีพดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ อ้างอิง :: life = ชีวิต, ชีพ guard = ยาม, ผู้ดูแล ในที่นี้ ขอใช้คำว่า บาล ซึ่งหมายถึงผู้ดูแล เช่น รัฐบาล, คชบาล, โคบาล, ทวารบาล, พยาบาล, อภิบาล, อนุบาล lifeguard [ 2 ] - (N) – ทหารรักษาพระองค์ (ทหารมหาดเล็ก) ในกองทัพ สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ), See also: Lifesaving, Lifesaver
lifesaver[ชีพ-พะ-รัก-สิก] (n) ชีพรักษิก = ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการช่วยชีวิตทางน้ำ การปฐมพยาบาล การนวดหัวใจผายปอด แต่มิได้เป็นที่ประกอบวิชาชีพ ชีพบาล โดยตรง
lifesaver[ชีบ-พะ-รัก-สิก] lifesaver [ 1 ] - (N) - ชีพรักษิก คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก-สิก คำขยาย :: อิก (สระ อิ + ก ไก่) หมายถึง คน หรือ ผู้(ที่เป็น) เช่น สถาปนิก สมาชิก ศาสนิก ปาราชิก ความหมาย :: อาสาสมัครที่ได้เรียนรู้ และได้รับการฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำ การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ เบื้องต้น แต่ไมได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดูแลความปลอดภัยทางน้ำ โดยตรง, See also: Lifesaving, Lifeguard
lifesaving[ชีบ-พะ-รัก] (n) Lifesaving [ 1 ] – ชีพรักษ์ คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก ความหมาย :: วิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ที่มีการการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่าน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ
lifespan(n) อายุขัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Life is just like a bright, sunny dayชีวิตก็เหมือนเป็นเพียงแค่สดใส วันแดด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd life flows alongและชีวิตไหลไปตาม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It was like taking a life to cut a daffodil.มันคือการใช้ชีวิต เพื่อตัดดอกไม้นั้น The Great Dictator (1940)
Life could be wonderful if people'd leave you alone.ชีวิตอาจจะดี ถ้ามีใครซักคนทำเพื่อคุณ The Great Dictator (1940)
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง The Great Dictator (1940)
Without these qualities, life will be violent and all will be lost...ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ จะมีแต่ความรุนแรงและทั้งหมดจะมลายหายไป... . The Great Dictator (1940)
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท Pinocchio (1940)
The gift of life is thine.ของขวัญของชีวิตคือเจ้า Pinocchio (1940)
Hi diddle dee dee An actor's life for meสวัสดี ดี โกง ดี ชีวิตของ นักแสดงสำหรับฉัน Pinocchio (1940)
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์ Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lifeA bright child is curious about life and reality.
lifeAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
lifeAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
lifeA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
lifeA deer ran for its life.
lifeAfter all, life is just like a dream.
lifeAfter he died, my life was turned upside down.
lifeAfter reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
lifeAfter that he began to enjoy life again and gradually recovered.
lifeAfter three months, he got used to the life in the town.
lifeA fund was set up to preserve endangered marine life.
lifeA great contrast between city life and country life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวจริง(n) life-size, See also: life-like, Ant. ตัวปลอม, Example: มีรูปเขาขนาดตัวจริงอยู่ในห้องโถง
พระพุทธประวัติ(n) life of the Buddha, See also: history of the Buddha, Example: ภาพเหล่านั้นแสดงถึงเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติ ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนย์ชีพอยู่, Thai Definition: ประวัติของพระพุทธเจ้า
เท่าตัว(adj) life-size, Example: พ่อได้รับของขวัญวันเกิดเป็นรูปวาดขนาดเท่าตัว, Thai Definition: มีขนาดเท่าตัวจริง
อายุขัย(n) average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count Unit: ปี, Thai Definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปากท้อง(n) life, Syn. ชีพ, ชีวิต, Example: การมีบุตรจำนวนน้อยยังแสดงว่าจำนวนปากท้องที่ต้องเลี้ยงดูและการทุ่มเทเพื่อให้การศึกษาอบรมอยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้
พุทธสมัย(n) lifetime, See also: Buddhist lifetime, Example: พระเจ้าอโศกเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีพระชนม์ในช่วงพุทธสมัย, Count Unit: สมัย, Thai Definition: สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่
เรือชูชีพ(n) lifeboat, Count Unit: ลำ
โลกียวัตร(n) life of the common people, See also: everyday life, Example: ท่านรู้เห็นเกี่ยวกับโลกียวัตรอย่างกระจ่างแจ้ง, Thai Definition: ความเป็นไปของสามัญชน
ตลอดชีพ(adv) lifelong, See also: through one's life, in one's whole life, all one's life, Syn. ตลอดชีวิต, Example: แม้เขาไม่ร่ำรวยแต่เขารู้สึกภาคภูมิใจที่เขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดชีพ, Thai Definition: ระยะเวลาทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่
ประกันชีวิต(n) life insurance, Syn. สัญญาประกัน, สัญญาประกันชีวิต, Example: กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2536, Count Unit: ฉบับ, เล่ม, แผ่น, Thai Definition: ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง และในการนี้ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย ให้แก่ผู้รับประกันภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [ f ]
อายุใช้งาน[āyu chai-ngān] (n, exp) EN: useful life
อายุการใช้งาน[āyu kān chai-ngān] (n, exp) EN: life ; useful life  FR: durée d'utilisation [ f ]
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: end of life ; death  FR: mort [ f ]
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life  FR: espérance de vie [ f ]
อายุยืน[āyuyeūn] (n) EN: long life ; longevity  FR: longévité [ f ]
อายุยืน[āyuyeūn] (v, exp) EN: extent life ; live long  FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ใบขับขี่ตลอดชีพ[bai khapkhī taløt chīp] (n, exp) EN: lifetime driver's licence
บำนาญ[bamnān] (n) EN: life pension ; pension  FR: pension [ f ] ; retraite [ f ]
เบญจขันธ์[benjakhan] (n) EN: the five attributes of life

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LIFE L AY1 F
LIFER L AY1 F ER0
LIFES L AY1 F S
LIFERS L AY1 F ER0 Z
LIFECO L IY1 F K OW2
LIFE'S L AY1 F S
LIFELONG L AY1 F L AO1 NG
LIFELIKE L AY1 F L AY2 K
LIFELESS L AY1 F L AH0 S
LIFEBOAT L AY1 F B OW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
life (n) lˈaɪf (l ai1 f)
lifer (n) lˈaɪfər (l ai1 f @ r)
lifers (n) lˈaɪfəz (l ai1 f @ z)
lifebelt (n) lˈaɪfbɛlt (l ai1 f b e l t)
lifeboat (n) lˈaɪfbout (l ai1 f b ou t)
lifebuoy (n) lˈaɪfbɔɪ (l ai1 f b oi)
lifeless (j) lˈaɪfləs (l ai1 f l @ s)
lifelike (j) lˈaɪflaɪk (l ai1 f l ai k)
lifeline (n) lˈaɪflaɪn (l ai1 f l ai n)
lifelong (j) lˈaɪflɒŋ (l ai1 f l o ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生活[shēng huó, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ, ] life; activity; to live, #164 [Add to Longdo]
人生[rén shēng, ㄖㄣˊ ㄕㄥ, ] life, #800 [Add to Longdo]
生命[shēng mìng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, ] life (force), #849 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] life; age; generation; era; world; lifetime, #1,716 [Add to Longdo]
[mìng, ㄇㄧㄥˋ, ] life; fate; order, #2,199 [Add to Longdo]
寿命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿 / ] life span; life expectancy, #6,283 [Add to Longdo]
终身[zhōng shēn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ, / ] lifelong, #6,741 [Add to Longdo]
生死[shēng sǐ, ㄕㄥ ㄙˇ, ] life or death, #6,945 [Add to Longdo]
性命[xìng mìng, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˋ, ] life, #9,337 [Add to Longdo]
寿险[shòu xiǎn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˇ, 寿 / ] life insurance; abbr. for 人壽保險|人寿保险, #13,344 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brauchbarkeitsdauer { f }life utility [Add to Longdo]
Leben { n } | Leben { pl } | sein Leben einsetzen; unter Einsatz seines Leben tun | ums Leben kommen | aus dem Leben gegriffen | behütetes Leben | künstliches Lebenlife | lives | to risk one's life (to do ...) | to lose one's life | taken from real life | sheltered life | A-life [Add to Longdo]
Lebendgestein { n } | vorgehältertes Lebendgesteinlife rock | cured life rock [Add to Longdo]
Lebensaufgabe { f } | sich etw. zur Lebensaufgabe machenlife task | to devote one's life to sth. [Add to Longdo]
Lebensdauer { f }life cycle; life span [Add to Longdo]
Lebensdauer { f }; Standzeit { f } | mittlere Lebensdauer { f } | eine höhere Lebensdauerlife | average life | a longer life [Add to Longdo]
Lebenserwartung { f } | mittlere Lebenserwartung { f }life expectancy | average life expectancy [Add to Longdo]
Lebensgemeinschaft { f }life partnership [Add to Longdo]
Lebenslauf { m }life career [Add to Longdo]
Lebensversicherung { f } | eine Lebensversicherung abschließen | Lebens- und Krankenversicherunglife insurance; life assurance | to take out a life insurance policy | life and health insurance; L&H insurance [Add to Longdo]
Lebenszyklus { m }life cycle [Add to Longdo]
Leibgarde { f }life guards [Add to Longdo]
Rettungsweste { f }life vest [Add to Longdo]
Schwimmweste { f } | Schwimmwesten { pl }life jacket | life jackets [Add to Longdo]
lebenslange Haft { f }life imprisonment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) { comp } logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
QOL[キューオーエル, kyu-o-eru] (n) (See クオリティーオブライフ) quality of life; QOL [Add to Longdo]
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
この世[このよ, konoyo] (n, adj-no) this world; the present life [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
まったり[mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle) [Add to Longdo]
アーバンライフ[a-banraifu] (n) urban life [Add to Longdo]
アウトドアライフ[autodoaraifu] (n) outdoor life [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムライフサイクル[しすてむらいふさいくる, shisutemuraifusaikuru] system life cycle [Add to Longdo]
セション生存期間[せしょんせいぞんきかん, seshonseizonkikan] session lifetime [Add to Longdo]
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime [Add to Longdo]
人工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
生存期間[せいぞんきかん, seizonkikan] lifetime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Life \Life\ (l[imac]f), n.; pl. {Lives} (l[imac]vz). [AS.
   l[imac]f; akin to D. lijf body, G. leib body, MHG. l[imac]p
   life, body, OHG. l[imac]b life, Icel. l[imac]f, life, body,
   Sw. lif, Dan. liv, and E. live, v. [root]119. See {Live}, and
   cf. {Alive}.]
   1. The state of being which begins with generation, birth, or
    germination, and ends with death; also, the time during
    which this state continues; that state of an animal or
    plant in which all or any of its organs are capable of
    performing all or any of their functions; -- used of all
    animal and vegetable organisms.
    [1913 Webster]
 
   2. Of human beings: The union of the soul and body; also, the
    duration of their union; sometimes, the deathless quality
    or existence of the soul; as, man is a creature having an
    immortal life.
    [1913 Webster]
 
       She shows a body rather than a life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Philos.) The potential principle, or force, by which the
    organs of animals and plants are started and continued in
    the performance of their several and cooperative
    functions; the vital force, whether regarded as physical
    or spiritual.
    [1913 Webster]
 
   4. Figuratively: The potential or animating principle, also,
    the period of duration, of anything that is conceived of
    as resembling a natural organism in structure or
    functions; as, the life of a state, a machine, or a book;
    authority is the life of government.
    [1913 Webster]
 
   5. A certain way or manner of living with respect to
    conditions, circumstances, character, conduct, occupation,
    etc.; hence, human affairs; also, lives, considered
    collectively, as a distinct class or type; as, low life; a
    good or evil life; the life of Indians, or of miners.
    [1913 Webster]
 
       That which before us lies in daily life. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       By experience of life abroad in the world. --Ascham.
    [1913 Webster]
 
       Lives of great men all remind us
       We can make our lives sublime.    --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
       'T is from high life high characters are drawn.
                          --Pope
    [1913 Webster]
 
   6. Animation; spirit; vivacity; vigor; energy.
    [1913 Webster]
 
       No notion of life and fire in fancy and in words.
                          --Felton.
    [1913 Webster]
 
       That gives thy gestures grace and life.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   7. That which imparts or excites spirit or vigor; that upon
    which enjoyment or success depends; as, he was the life of
    the company, or of the enterprise.
    [1913 Webster]
 
   8. The living or actual form, person, thing, or state; as, a
    picture or a description from, the life.
    [1913 Webster]
 
   9. A person; a living being, usually a human being; as, many
    lives were sacrificed.
    [1913 Webster]
 
   10. The system of animal nature; animals in general, or
     considered collectively.
     [1913 Webster]
 
        Full nature swarms with life.    --Thomson.
     [1913 Webster]
 
   11. An essential constituent of life, esp: the blood.
     [1913 Webster]
 
        The words that I speak unto you . . . they are
        life.                --John vi. 63.
     [1913 Webster]
 
        The warm life came issuing through the wound.
                          --Pope
     [1913 Webster]
 
   12. A history of the acts and events of a life; a biography;
     as, Johnson wrote the life of Milton.
     [1913 Webster]
 
   13. Enjoyment in the right use of the powers; especially, a
     spiritual existence; happiness in the favor of God;
     heavenly felicity.
     [1913 Webster]
 
   14. Something dear to one as one's existence; a darling; --
     used as a term of endearment.
     [1913 Webster]
 
   Note: Life forms the first part of many compounds, for the
      most part of obvious meaning; as, life-giving,
      life-sustaining, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Life annuity}, an annuity payable during one's life.
 
   {Life arrow}, {Life rocket}, {Life shot}, an arrow, rocket,
    or shot, for carrying an attached line to a vessel in
    distress in order to save life.
 
   {Life assurance}. See {Life insurance}, below.
 
   {Life buoy}. See {Buoy}.
 
   {Life car}, a water-tight boat or box, traveling on a line
    from a wrecked vessel to the shore. In it person are
    hauled through the waves and surf.
 
   {Life drop}, a drop of vital blood. --Byron.
 
   {Life estate} (Law), an estate which is held during the term
    of some certain person's life, but does not pass by
    inheritance.
 
   {Life everlasting} (Bot.), a plant with white or yellow
    persistent scales about the heads of the flowers, as
    {Antennaria}, and {Gnaphalium}; cudweed.
 
   {Life of an execution} (Law), the period when an execution is
    in force, or before it expires.
 
   {Life guard}. (Mil.) See under {Guard}.
 
   {Life insurance}, the act or system of insuring against
    death; a contract by which the insurer undertakes, in
    consideration of the payment of a premium (usually at
    stated periods), to pay a stipulated sum in the event of
    the death of the insured or of a third person in whose
    life the insured has an interest.
 
   {Life interest}, an estate or interest which lasts during
    one's life, or the life of another person, but does not
    pass by inheritance.
 
   {Life land} (Law), land held by lease for the term of a life
    or lives.
 
   {Life line}.
     (a) (Naut.) A line along any part of a vessel for the
       security of sailors.
     (b) A line attached to a life boat, or to any life saving
       apparatus, to be grasped by a person in the water.
 
   {Life rate}, rate of premium for insuring a life.
 
   {Life rent}, the rent of a life estate; rent or property to
    which one is entitled during one's life.
 
   {Life school}, a school for artists in which they model,
    paint, or draw from living models.
 
   {Lifetable}, a table showing the probability of life at
    different ages.
 
   {To lose one's life}, to die.
 
   {To seek the life of}, to seek to kill.
 
   {To the life}, so as closely to resemble the living person or
    the subject; as, the portrait was drawn to the life.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 life
   n 1: a characteristic state or mode of living; "social life";
      "city life"; "real life"
   2: the experience of being alive; the course of human events and
     activities; "he could no longer cope with the complexities of
     life" [syn: {life}, {living}]
   3: the course of existence of an individual; the actions and
     events that occur in living; "he hoped for a new life in
     Australia"; "he wanted to live his own life without
     interference from others"
   4: the condition of living or the state of being alive; "while
     there's life there's hope"; "life depends on many chemical
     and physical processes" [syn: {animation}, {life}, {living},
     {aliveness}]
   5: the period during which something is functional (as between
     birth and death); "the battery had a short life"; "he lived a
     long and happy life" [syn: {life}, {lifetime}, {life-time},
     {lifespan}]
   6: the period between birth and the present time; "I have known
     him all his life"
   7: the period from the present until death; "he appointed
     himself emperor for life"
   8: a living person; "his heroism saved a life"
   9: animation and energy in action or expression; "it was a heavy
     play and the actors tried in vain to give life to it" [syn:
     {liveliness}, {life}, {spirit}, {sprightliness}]
   10: living things collectively; "the oceans are teeming with
     life"
   11: the organic phenomenon that distinguishes living organisms
     from nonliving ones; "there is no life on the moon"
   12: an account of the series of events making up a person's life
     [syn: {biography}, {life}, {life story}, {life history}]
   13: a motive for living; "pottery was his life"
   14: a prison term lasting as long as the prisoner lives; "he got
     life for killing the guard" [syn: {life sentence}, {life}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 life
  n.
 
   1. A cellular-automata game invented by John Horton Conway and first
   introduced publicly by Martin Gardner (Scientific American, October 1970);
   the game's popularity had to wait a few years for computers on which it
   could reasonably be played, as it's no fun to simulate the cells by hand.
   Many hackers pass through a stage of fascination with it, and hackers at
   various places contributed heavily to the mathematical analysis of this
   game (most notably Bill Gosper at MIT, who even implemented life in
   {TECO}!). When a hacker mentions ?life?, he is much more likely to mean
   this game than the magazine, the breakfast cereal, or the human state of
   existence. Many web resources are available starting from the Open
   Directory page of Life. The Life Lexicon is a good indicator of what makes
   the game so fascinating.
 
   [glider]
 
   A glider, possibly the best known of the quasi-organic phenomena in the
   Game of Life.
 
   2. The opposite of {Usenet}. As in ?{Get a life!}?
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LIFE
     Laboratory for International Fuzzy Engineering [research] (MITI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LIFE
     Logistics Interface For manufacturing Environment
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top