Search result for

hurl

(75 entries)
(0.0702 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurl-, *hurl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurl[VT] ขว้าง, See also: พุ่ง, ขว้างปา, โยน, ทุ่ม, สลัด, เขวี้ยง
hurl[VT] ด่าทอ
hurl at[PHRV] ขว้างไปที่, See also: เขวี้ยงไปยัง, Syn. throw at
hurl out[PHRV] ทำให้ออกไป (เพราะมีความผิดร้ายแรง), Syn. throw out
hurl away[PHRV] ขว้างออกไป, See also: เขวี้ยงออกไป, เหวี่ยงออก, Syn. throw out
hurl down[PHRV] ทำให้กระเด็นลงมา, See also: เหวี่ยงลงมา, Syn. chuck down, fling down, throw down
hurl into[PHRV] ขว้างเข้าไป, See also: เหวี่ยง, ขว้างเข้าไป, เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป, Syn. fling into, pitch into, throw into, toss into
hurl about[PHRV] ทำให้กระเด็นไปคนละทิศ, See also: ทำให้กระจัดกระจายไป, Syn. hurl around
hurl around[PHRV] ทำให้กระเด็นไปคนละทิศ, See also: ทำให้กระจัดกระจายไป, Syn. hurl about
hurly-burly[N] ความโกลาหลอลหม่าน, See also: การเอะอะโวยวาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurl(เฮิร์ล) vt. ขว้าง,เหวี่ยง,ปา,โยน,สลัด,ดีด,ร้องเสียงดัง vi. ขว้าง (อาวุธ) -n. การขว้าง,การเหวี่ยง, Syn. propel,fling,heave
hurling(เฮอ'ลิง) n. การขว้าง,การเหวี่ยง,กีฬาไอริชที่คล้ายฮอกกี้
hurly(เฮิร์ล'ลี่) n. ความวุ่นวาย, Syn. commotion -pl. hurlies
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish

English-Thai: Nontri Dictionary
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน,ความฉุกละหุก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก
churlish(adj) หน้างอ,อารมณ์ร้าย,หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hurler's Syndromeกลุ่มอาการเฮอร์เลอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Jimmy Hurley.-จิมมี่ เออร์ลีย์ Doubt (2008)
Jimmy! Jimmy Hurley!จิมมี่ จิมมี่ เออร์ลีย์! Doubt (2008)
James Hurley, down to the Principal's office now!เจมส์ เฮอร์ลี่ย,ไปที่ห้องอธิการเดียวนี้เลย! Doubt (2008)
Back already, Mr. Hurley?กลับมาแล้วหรือคุณเฮอร์ลี่ย์? Doubt (2008)
- James Hurley, what are you doing out of class?-เจมส์ เฮอร์ลีย์ เธอมาทำอะไรนอกห้องเรียน? Doubt (2008)
- I said, back already, Mr. Hurley? !-ฉันถามว่ากลับมาแล้วหรือคุณเฮอร์ลีย์? Doubt (2008)
Right here, Hurley. What's up?มาแล้ว เฮอร์รี่ ว่ายังไง The Beginning of the End (2008)
Hurley...เฮอร์รี่... . The Beginning of the End (2008)
Hurley. Just... just...เฮอร์รี่ แค่... The Beginning of the End (2008)
It was gat seeing you, Hurley.ดีใจที่ได้เจอนายนะ เฮอร์รี่ The Beginning of the End (2008)
- Hurley...-เฮอร์รี่... The Beginning of the End (2008)
Then why are you on national television hurling accusations at him?แล้วทำไมคุณไปออกTVแล้วกล่าวหาเขาละ? A Pretty Girl in a Leotard (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurlWithout gravity we would be hurled off into space.
hurlGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
hurlHe hurled defiance at me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่ง[V] throw, See also: hurl, Syn. ขว้าง, ปา, Example: เขาพุ่งหลาวไปถูกปลาฉลามอย่างจัง, Thai definition: ซัดของยาวๆ, ปล่อยออกไปโดยตรง
การพุ่ง[N] hurl, See also: cast, pitch, throw, fling, Syn. การซัด, Thai definition: การซัดของยาวๆ เช่นหอกออกไป, การปล่อยออกไปโดยตรง เช่น การพุ่งตัว
ขว้างปา[V] throw, See also: hurl at, Syn. ขว้าง, ปา, เขวี้ยง, Example: ผู้ชุมนุมขว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend   FR: secouer ; malmener
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl   FR: hurler ; brailler ; beugler
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
ขี้งอน[adj.] (khī-ngøn) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious   
คนชั้นต่ำ[n. exp.] (khon chan tam) EN: churl   
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash   FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างหิน[v. exp.] (khwāng hin) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone   FR: jeter des pierres ; lancer des pierres
ขว้างปา[v. exp.] (khwāng pā) EN: throw ; hurl at   
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāngthing) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling   

CMU English Pronouncing Dictionary
HURL    HH ER1 L
HURLY    HH ER1 L IY0
HURLEY    HH ER1 L IY0
HURLED    HH ER1 L D
HURLBUT    HH ER1 L B AH0 T
HURLESS    HH ER1 L AH0 S
HURLING    HH ER1 L IH0 NG
HURLOCK    HH ER1 L AH0 K
HURLBURT    HH ER1 L B ER0 T
HURLBUTT    HH ER1 L B AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurl    (v) (h @@1 l)
hurls    (v) (h @@1 l z)
hurled    (v) (h @@1 l d)
hurling    (v) (h @@1 l i ng)
hurly-burly    (n) - (h @@1 l i - b @@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hurley {n} [sport]hurley [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
ハーラーダービー[, ha-ra-da-bi-] (n) hurler derby; (P) [Add to Longdo]
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
投げ飛ばす[なげとばす, nagetobasu] (v5s,vt) to fling (away); to hurl [Add to Longdo]
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
放り上げる[ほうりあげる, houriageru] (v1) to hurl up [Add to Longdo]
浴びせかける;浴びせ掛ける[あびせかける, abisekakeru] (v1,vt) to hurl abuse; to level insults [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurl \Hurl\, n.
   1. The act of hurling or throwing with violence; a cast; a
    fling. --Congreve.
    [1913 Webster]
 
   2. Tumult; riot; hurly-burly. [Obs.] --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hat Manuf.) A table on which fiber is stirred and mixed
    by beating with a bowspring.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurl \Hurl\, v. t. [imp. & p. p. {Hurled}; p. pr. & vb. n.
   {Hurling}.] [OE. hurlen, hourlen; prob. contracted fr. OE.
   hurtlen to hurtle, or probably akin to E. whirl. [root]16.
   See {Hurtle}.]
   1. To send whirling or whizzing through the air; to throw
    with violence; to drive with great force; as, to hurl a
    stone or lance.
    [1913 Webster]
 
       And hurl'd them headlong to their fleet and main.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To emit or utter with vehemence or impetuosity; as, to
    hurl charges or invective. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Whirl}.] To twist or turn. "Hurled or crooked feet."
    [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurl \Hurl\, v. i.
   1. To hurl one's self; to go quickly. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To perform the act of hurling something; to throw
    something (at another).
    [1913 Webster]
 
       God shall hurl at him and not spare. --Job xxvii.
                          22 (Rev. Ver.
                          ).
    [1913 Webster]
 
   3. To play the game of hurling. See {Hurling}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurl
   n 1: a violent throw [syn: {hurl}, {cast}]
   v 1: throw forcefully [syn: {hurl}, {hurtle}, {cast}]
   2: make a thrusting forward movement [syn: {lunge}, {hurl},
     {hurtle}, {thrust}]
   3: utter with force; utter vehemently; "hurl insults"; "throw
     accusations at someone" [syn: {hurl}, {throw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top