ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dashboard

D AE1 SH B AO2 R D   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dashboard-, *dashboard*, dashboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dashboard[N] แผงหน้าปัดรถยนต์, See also: แผงหน้าปัด, Syn. control panel, instrument panel
dashboard[N] แผ่นกันโคลนหรือน้ำ (ทางประวัติศาสตร์), See also: เครื่องบัง, บังโคลน, Syn. protective covering, protection, splashboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dashboard(แดช'บอร์ด) n. แผ่นกันโคลน,แท่นหน้าปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dashboard; instrument panelแผงหน้าปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is footage from the taxi-cab dashboard camera.นี่เป็นภาพวงจรปิด จากกล้องหน้าปัดแท็กซี่ Red X (2014)
No, but my dashboard camera caught it.ไม่ครับ แต่กล้องหน้ารถบันทึกไว้ Black-Winged Redbird (2013)
Perfect for cleaning the dashboard of your '92 Subaru.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หน้าปัดรถซูบารุปี 92 ของคุณ Herstory of Dance (2013)
dashboard drummers ♪♪ dashboard drummers ♪ The Callback (2012)
♪ Paradise by the dashboard light ♪# สรวงสววรค์ โดยแสงจากกระจกรถ # Nationals (2012)
♪ By the dashboard light ♪#โดยแสงจากกระจกรถ# Nationals (2012)
(Meat Loaf's "Paradise by the Dashboard Light" begins)(Meat Loaf's "Paradise by the Dashboard Light" begins) Nationals (2012)
"Paradise by the Dashboard Light.""Paradise by the Dashboard Light." Props (2012)
I have to drive home, and I've got enough trouble seeing over the dashboard as it is.ฉันต้องขับรถ และไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย กับแค่มองข้ามกระจังหน้ารถ The 21-Second Excitation (2010)
I believe you can get them dashboard size nowadays.ต่อจากนี้เราคงสบายขึ้นเยอะเลยล่ะ Episode #2.3 (2008)
- Riding on the dashboard - l don't know how you did it for so many years.- ขณะนั่งไปในรถ - ฉันไม่รู้ว่านายทำได้ไง ทำอยู่ตั้งหลายปี นายคงแทบบ้าเลยนะ แองเจิล Four Brothers (2005)
"Go forth, my son, and leave big slobbery suction rings on every dashboard you find"?"เอาเลย ลูก แปะไว้ที่หน้าปัดทุกแห่งที่เจ้าพบ"? Crash (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
DASHBOARD    D AE1 SH B AO2 R D
DASHBOARDS    D AE1 SH B AO2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dashboard    (n) dˈæʃbɔːd (d a1 sh b oo d)
dashboards    (n) dˈæʃbɔːdz (d a1 sh b oo d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダッシュボード[, dasshubo-do] (n) dashboard; dash [Add to Longdo]
計器板[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel; gauge board; instrument board [Add to Longdo]
計器盤[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel [Add to Longdo]
前板[まえいた, maeita] (n) dashboard; frontlet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dashboard \Dash"board`\ (d[a^]sh"b[=o]rd`), n.
   1. A board placed on the fore part of a carriage, sleigh, or
    other vehicle, to intercept water, mud, or snow, thrown up
    by the heels of the horses; -- in England commonly called
    {splashboard}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.)
    (a) The float of a paddle wheel.
    (b) A screen at the bow af a steam launch to keep off the
      spray; -- called also {sprayboard}.
      [1913 Webster]
 
   3. an instrument panel beneath the front window of a motor
    vehicle (such as an automobile or truck), containing
    indicating gauges and dials, such as the speedometer and
    fuel gauges, and sometimes certain control knobs or other
    devices.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dashboard
   n 1: protective covering consisting of a panel to protect people
      from the splashing water or mud etc. [syn: {splashboard},
      {splasher}, {dashboard}]
   2: instrument panel on an automobile or airplane containing
     dials and controls [syn: {dashboard}, {fascia}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 dashboard /dɛʃbɔəʏ/
  dash‐board; panel; wainscot

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top