ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hearten

HH AA1 R T AH0 N   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hearten-, *hearten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hearten[VT] ให้กำลังใจ, See also: ให้ความมั่นใจ, Syn. cheerful, encourage, inspirit, Ant. discourage, dishearten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
dishearten(ดิสฮาร์'เทิน) vt.ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ., See also: disheartenment n., Syn. dispirit

English-Thai: Nontri Dictionary
hearten(vi) มีชีวิตชีวา,ร่าเริงขึ้น,เบิกบาน,ให้กำลังใจ,กล้าขึ้น
dishearten(vt) ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ,ทำให้ท้อแท้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
ละเหี่ยใจ[v.] (lahīajai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired   
มโนนุกูล[adj.] (manōnukūn) EN: mind-supporting ; encouraging ; heartening ; inspiring   
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlangjai) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten   FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay-jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired   FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded   
เรียกขวัญ[v. exp.] (rīek khwan) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten   
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted   
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTEN HH AA1 R T AH0 N
HEARTENED HH AA1 R T AH0 N D
HEARTENING HH AA1 R T AH0 N IH0 NG
HEARTENING HH AA1 R T N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearten (v) hˈaːtn (h aa1 t n)
heartens (v) hˈaːtnz (h aa1 t n z)
heartened (v) hˈaːtnd (h aa1 t n d)
heartening (v) hˈaːtnɪŋ (h aa1 t n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓舞[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ㄨˇ, ] heartening (news); boost (morale), #6,268 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
気を落とす[きをおとす, kiwootosu] (exp,v5s) to be discouraged; to be disheartened [Add to Longdo]
攻めあぐねる;攻め倦ねる[せめあぐねる, semeaguneru] (v1) to be at a loss how to continue; to become disheartened [Add to Longdo]
失望落胆[しつぼうらくたん, shitsubourakutan] (n,vs) being disappointed and disheartened [Add to Longdo]
心強い[こころづよい, kokoroduyoi] (adj-i) heartening; reassuring; (P) [Add to Longdo]
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearten \Heart"en\ (h[aum]rt"'n), v. t. [From {Heart}.]
   1. To encourage; to animate; to incite or stimulate the
    courage of; to embolden.
    [1913 Webster]
 
       Hearten those that fight in your defense. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To restore fertility or strength to, as to land.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearten
   v 1: give encouragement to [syn: {cheer}, {hearten}, {recreate},
      {embolden}] [ant: {dishearten}, {put off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top