ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hearten

HH AA1 R T AH0 N   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hearten-, *hearten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hearten[VT] ให้กำลังใจ, See also: ให้ความมั่นใจ, Syn. cheerful, encourage, inspirit, Ant. discourage, dishearten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
dishearten(ดิสฮาร์'เทิน) vt.ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ., See also: disheartenment n., Syn. dispirit

English-Thai: Nontri Dictionary
hearten(vi) มีชีวิตชีวา,ร่าเริงขึ้น,เบิกบาน,ให้กำลังใจ,กล้าขึ้น
dishearten(vt) ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ,ทำให้ท้อแท้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're heartened to see someone new. They get plenty of Granma and me.พวกมันดีใจที่ได้เจอคนใหม่ พวกมันได้จากย่ากับปู่เยอะเลย The Education of Little Tree (1997)
Fresh noodles will tie our love together and heartening soupบะหมี่สด ๆ ใหม่ ๆ จะผูกโยงความรักเราไว้ด้วยกัน พร้อมน้ำซุปที่มาจากหัวใจ The Guy Was Cool (2004)
It's so heartening to have such young visitors.น่าปลื้มใจจริง ๆ ที่เรามีแขกหนุ่มๆ สาวๆ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I was heartened to learnผมได้กำลังใจเพื่อเรียนรู้ว่า The Kids Are Not All Right (2011)
It is most heartening to see how the educational system has evolved over the years, and all without the threat of the rod.น่าปลื้มใจมากที่ได้เห็นระบบการศึกษา พัฒนาตัวเองผ่านช่วงต่างๆ และทั้งหมดนี่ไม่ต้องมีไม้เรียวมาขู่ The Sisters Mills (2015)
I am heartened by the knowledge you did not place it there with intention.ฉันรู้สึกอิ่มเอมใจความรู้ คุณไม่ได้วางไว้ที่นั่นด้วยความ ตั้งใจ Hacksaw Ridge (2016)
It feels like he's really trying, and, plus, it shows he knows how to read, which is really heartening.แถมแสดงว่าเขารู้วิธีอ่านหนังสือ ซึ่งประทับใจมาก Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
ละเหี่ยใจ[v.] (lahīajai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired   
มโนนุกูล[adj.] (manōnukūn) EN: mind-supporting ; encouraging ; heartening ; inspiring   
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlangjai) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten   FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay-jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired   FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded   
เรียกขวัญ[v. exp.] (rīek khwan) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten   
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted   
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTEN    HH AA1 R T AH0 N
HEARTENED    HH AA1 R T AH0 N D
HEARTENING    HH AA1 R T AH0 N IH0 NG
HEARTENING    HH AA1 R T N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearten    (v) hˈaːtn (h aa1 t n)
heartens    (v) hˈaːtnz (h aa1 t n z)
heartened    (v) hˈaːtnd (h aa1 t n d)
heartening    (v) hˈaːtnɪŋ (h aa1 t n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓舞[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ˇ, ] heartening (news); boost (morale), #6,268 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
気を落とす[きをおとす, kiwootosu] (exp,v5s) to be discouraged; to be disheartened [Add to Longdo]
攻めあぐねる;攻め倦ねる[せめあぐねる, semeaguneru] (v1) to be at a loss how to continue; to become disheartened [Add to Longdo]
失望落胆[しつぼうらくたん, shitsubourakutan] (n,vs) being disappointed and disheartened [Add to Longdo]
心強い[こころづよい, kokoroduyoi] (adj-i) heartening; reassuring; (P) [Add to Longdo]
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearten \Heart"en\ (h[aum]rt"'n), v. t. [From {Heart}.]
   1. To encourage; to animate; to incite or stimulate the
    courage of; to embolden.
    [1913 Webster]
 
       Hearten those that fight in your defense. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To restore fertility or strength to, as to land.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearten
   v 1: give encouragement to [syn: {cheer}, {hearten}, {recreate},
      {embolden}] [ant: {dishearten}, {put off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top