Search result for

ver

(215 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ver-, *ver*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
verrucous (adj ) wart-like, ที่มีลักษณะคล้ายหูด

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
vervoermiddel (n ) ยานพาหนะ ทางบก เช่น รถมอเตอร์ไชย์

English-Thai: Longdo Dictionary
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
overspeed(n vi vt adj) ขับรถเร็วเกินกำหนด
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, S. too zealous
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
overrated(adj) ที่ถูกตีค่าสูงเกินจริง, ไม่เก่งจริง, ไม่ดีจริง เช่น It's completely overrated. The beach itself is a real disappointment. It has a rocky shelf and the water is murky at best.
overmix(vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verb[N] คำกริยา, See also: กริยา, ภาคแสดงของประโยค
vert[N] พืชสีเขียวในป่าที่สัตว์ใช้อำพรางศัตรู, See also: ความเขียวขจีของป่า, Syn. azure, greeness
vert[ADJ] สีเขียว, Syn. green
vert[VT] เปลี่ยนศาสนา, See also: เปลี่ยนลัทธินิยม
vert[N] การเปลี่ยนศาสนา, See also: การเปลี่ยนลัทธินิยม
very[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างมาก, มาก, Syn. extremely
very[ADV] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. exactly the same
very[ADJ] แท้จริง, Syn. actual
very[ADJ] เฉพาะ, See also: เท่านั้น, Syn. mere
verge[N] ริม (ถนน, ทางเดิน), See also: ขอบ, ปาก (ผา, สระ, เหว), Syn. edge, kerb, margin, rim, Ant. body, center, inside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
veracious(วะเร'เชิส) adj. พูดความจริง,เป็นความจริง,แท้จริง,ซื่อ,มีสัจจะ,มีวาจาสัตย์., See also: veraciousness n.
veracity(เวอแรส'ซิที) n. ความมีสัจจะ,ความมีวาจาสัตย์,การพูดแต่ความจริง,ความถูกต้อง,ความซื่อตรง,ความแม่นยำ,สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. honesty,truthfulness
veranda(วะแรน'ดะ) n. ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า., See also: verandaed adj. verandahed adj., Syn. open porch
verandah(วะแรน'ดะ) n. ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า., See also: verandaed adj. verandahed adj., Syn. open porch
verb(เวิร์บ) n. คำกริยา., See also: verbless adj.
verbal(เวอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับคำ,ประกอบด้วยคำเป็นคำพูด,ทีละคำ,เป็นวาจา,ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร,เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยคำกริยา.n. คำ,คำกริยา., See also: verbally adv., Syn. spoken,oral,stated ###A. written,formal
verbal noten. บันทึกความจำที่ไม่มีลายเซ็นกำกับ
verbal nounn. คำนามที่มาจากคำกริยา
verbalise(เวอ'เบิลไลซ) vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงเป็นคำ ๆ ,แสดงเป็นวาจาทำให้เป็นกริยา., See also: verbalisation n. verbalization n. verbaliser n. verbalizer n. verbalism n., Syn. say,express
verbalize(เวอ'เบิลไลซ) vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงเป็นคำ ๆ ,แสดงเป็นวาจาทำให้เป็นกริยา., See also: verbalisation n. verbalization n. verbaliser n. verbalizer n. verbalism n., Syn. say,express

English-Thai: Nontri Dictionary
veracious(adj) จริง,เชื่อถือได้,ซื่อ,มีวาจาสัตย์
veracity(n) ความจริง,ความมีวาจาสัตย์,ความซื่อตรง
verandah(n) ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า
verb(n) คำกริยา
verbal(adj) เกี่ยวกับคำกริยา,ตามตัวอักษร,เป็นวาจา
verbatim(adv,adj) ทุกตัวอักษร,คำต่อคำ,ทุกคำ
verbiage(n) การใช้คำฟุ่มเฟือย
verbose(adj) ซึ่งใช้คำฟุ่มเฟื่อย
verbosity(n) การใช้คำฟุ่มเฟือย
verdant(adj) สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ยังอ่อนหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
veracityความสัตย์จริง, ความถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbal agreementข้อตกลงด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbal aphasia; aphasia, frontocortical; aphasia, motor; aphasia, nonfluentภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์สั่งการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbal injuryการดูหมิ่นซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbal ironyการแฝงนัยด้วยถ้อยคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbal noteสารบันทึกวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbale, noteสารบันทึกวาจา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbatim (L.)รายงานการประชุม (ที่จดตามคำต่อคำ) [ดู minutes และ proceedings ๒] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbatim (L.)จดคำต่อคำ, จดทุกถ้อยคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbigerationอาการพูดหรือเขียนซ้ำ ๆ อย่างไร้ความหมาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Verbคำกริยา [TU Subject Heading]
Verb phraseคำกริยาที่เป็นวลี [TU Subject Heading]
verbal contractสัญญาด้วยวาจา [การทูต]
Verbal self-defenseการพูดป้องกันตัว [TU Subject Heading]
verbatim recordบันทึกการประชุมละเอียด, บันทึกการประชุมทุกถ้อยคำ [การทูต]
Vergin Soil ดินสภาพธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
verificationการตรวจพิสูจน์ การตรวจสอบ [การทูต]
verifyทวนสอบ
ตรวจสอบว่าการดำเนินการเสร็จสิ้น และถูกต้องตามที่ต้องการ หรือตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลถูกต้องตรงตามข้อมูลต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์]
Verifyพิสูจน์ยืนยัน [การบัญชี]
Vernacular architectureสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verification (n ) การทวนสอบ
verify (vt ) ตรวจสอบ
Vermillionฆาตกรที่ใช้ปืนเป็นอาวุธ
versatile (adj ) เป็นได้ทั้งผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ, การมีเพศสัมพันธ์ของชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง
versus (prep ) ปะทะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you very much.ขอบคุณมากครับ Emotions (2017)
Thank you very much.ขอบคุณจริง ๆ Emotions (2017)
The station has very high expectations.ทางค่ายก็ต้องคาดหวังไว้สูงอยู่แล้ว Confrontation (2017)
MOVIE VERSION OF WORLD THEORY ! THIS SUMMER ON HINOMARU TV.("ทฤษฎีโลก" ฉบับภาพยนตร์ ฤดูร้อนนี้ ทางฮิโนะมารุทีวี) Disbanded (2017)
You've chosen to live a very simple life, I see.คุณหันมาใช้ชีวิตเรียบง่ายสินะครับ Confrontation (2017)
Thank you very much!ขอบคุณมากเลยค่ะ Affection (2017)
The man who the weeklies praised versus the man who she spent her last night with.ชายที่หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ยกย่อง กับชายที่เธอใช้เวลาด้วย ในคืนสุดท้ายก่อนตาย Disbanded (2017)
-It is very delicious.- อร่อยมากจริง ๆ ด้วยค่ะ Ready (2017)
Thank you very much.ขอบคุณจริง ๆ Ready (2017)
The committee head, Mr. Chiba, spoke very highly of your work.อาจารย์ชิบะ ประธานคณะกรรมการ ยกย่องผลงานของคุณมาก Appeal (2017)
Today's job was very long and boring.งานวันนี้ทั้งนานแล้วก็น่าเบื่อ Affection (2017)
He's selling very well.นิยายของเขาก็กำลังขายดีมาก Reason (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
verA blind person's hearing is often very acute.
verAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
verAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
verAccording to their opinions, that boy is very good.
verA child is very sensitive to its mother's love.
verA collection of her verse has just been published.
verA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
verA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
verA complete intransitive verb takes neither complement or object.
verA computer can calculate very rapidly.
verActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
verA dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๋ากึ๊ก[ADJ] very old, See also: antiquated, out of date, outdate, outmoded, Syn. เก่า, Ant. ใหม่เอี่ยม, Example: เจ้าพ่อถูกกำจัดในฐานะที่เป็นเจ้าพ่อรุ่นเก๋ากึ๊ก ที่ก้าวตามไม่ทันเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เก่ามาก, Notes: (สแลง)
งั่ก[ADV] very (old), Syn. แก่มาก, Example: คุณตาแก่งั่กขนาดนี้แต่ยังไม่ยอมหยุดทำงาน
ไม่เบา[ADV] very, See also: extremely, Syn. มาก, Example: ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุแค่นี้จะสามารถทำได้ เก่งไม่เบาเลยนะ
เร็วจี๋[ADV] very fast, Syn. รีบด่วน, เร็วมาก, Ant. ช้า, เอื่อย, Example: เด็กหญิงวิ่งเร็วจี๋นำหน้าฝูงควายไป
วีเอสโอ[N] very superior old, See also: V.S.O., Syn. เก่าเป็นพิเศษ (เหล้า)
วีไอพี[N] very important person, See also: VIP, Syn. บุคคลสำคัญ
แนวดิ่ง[N] vertical, Syn. แนวตั้ง, แนวยืน, Ant. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ, Example: ก้อนน้ำพุ่งขึ้นกลางอากาศในแนวดิ่ง, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับระดับพื้น
แนวตั้ง[N] vertical, Syn. แนวดิ่ง, แนวยืน, Ant. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ, Example: ห้องที่มีลวดลายตามแนวตั้งทำให้เพดานห้องดูสูงขึ้น, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับระดับพื้น
อย่างมากมาย[ADV] very much, See also: plentifully, numerously, Syn. อย่างมาก, Example: ถ้าคนเราไม่ต้องนอน พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกคงเปลี่ยนไปอย่างมากมาย
เพียบ[ADV] numerously, See also: very many, copiously, infinitely, Syn. เยอะ, มาก, มากมาย, เต็ม, ท่วมท้น, Example: เธอเป็นสาวเนื้อหอมมีหนุ่มๆ รุมตอมเพียบ จนใครๆ พากันอิจฉา, Thai definition: อย่างมีจำนวนมากมาย, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
แอนท์เวิร์ป[n. prop.] (Aēntwoēp) EN: Antwerp   FR: Anvers
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาการไข้[n. exp.] (ākān khai) EN: feverish   FR: état fébrile [m]
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VERA    V EH1 R AH0
VERN    V ER1 N
VERE    V IH1 R
VERB    V ER1 B
VERY    V EH1 R IY0
VERO    V EH1 R OW0
VERT    V ER1 T
VERBA    V EH1 R B AH0
VERBS    V ER1 B Z
VERDA    V EH1 R D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vera    (n) (v i@1 r @)
Very    (j) (v e1 r ii)
verb    (n) (v @@1 b)
very    (j) (v e1 r ii)
Verey    (j) (v e1 r ii)
verbs    (n) (v @@1 b z)
verge    (v) (v @@1 jh)
verse    (n) (v @@1 s)
verso    (n) (v @@1 s ou)
verve    (n) (v @@1 v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
很多[hěn duō, ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ, ] very many; very much; great (quantity), #265 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] very large; huge; tremendous; gigantic, #2,145 [Add to Longdo]
很少[hěn shǎo, ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ, ] very little; seldom, #2,440 [Add to Longdo]
[shèn, ㄕㄣˋ, ] very; extremely; more (than), #2,656 [Add to Longdo]
版本[bǎn běn, ㄅㄢˇ ㄅㄣˇ, ] version; edition; release, #4,001 [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, ] vermilion; surname Zhu, #5,375 [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, / ] vermilion, #5,375 [Add to Longdo]
深夜[shēn yè, ㄕㄣ ㄧㄝˋ, ] very late at night, #6,066 [Add to Longdo]
漫长[màn cháng, ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] very long; endless, #6,735 [Add to Longdo]
好不容易[hǎo bù róng yì, ㄏㄠˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, ] very difficult; after all the trouble, #7,648 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Verantwortung(n) |die, pl. Verantwortungen| ความรับผิดชอบ เช่น Für mein Leben trage ich selbst die Verantwortung. ฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเอง
Verbannung(n) |die, pl. Verbannungen| การขับไล่, การเนรเทศ
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้
verbieten(vt) |verbot, hat verboten| ห้ามไม่ให้ทำ เช่น Rauchen verboten! ห้ามสูบบุหรี่, Betreten verboten! ห้ามเข้า, See also: S. untersagen, A. erlauben,
verbilligt(adj) ถูกกว่าปกติ เช่น ein verbilligter Eintritt ค่าเข้าที่ถูกลง, See also: S. reduziert, ermäßigt,
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen,
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน
verblüffen(vi vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, See also: S. überraschen,
verblüfft(adj) ตกตะลึง, งงงัน เช่น Ich war höchst verblüfft, als ich ihn sagen hörte. ฉันตะลึงงันตอนที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูด , See also: S. erstaunt
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ไหม้เกรียมดำจนใช้ไม่ได้ เช่น Der Braten ist verbrannt. เนื้อทอดไหม้เกรียมเชียว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | (vi ) เกลียดมาก ไม่ชอบมาก
veraenderung (n ) การเปลี่ยนแปลง การแปลผัน
Verdammt noch mal!; Verflucht noch mal! (phrase ) damn it! (phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
verfahrenขับรถหลงทาง
verlaufen (vi ) หลงทาง
verraten und verkauft sein ( ) und se
verscherzen (vt) |verscherzte, hat verscherzt|

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verächter {m}despiser [Add to Longdo]
Verkaufs...vending [Add to Longdo]
vergrößerter Bildausschnittclose-up [Add to Longdo]
Verhältnis von Gewinn zu Dividendedividend cover [Add to Longdo]
Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital [econ.]leverage [Add to Longdo]
versuchen, den Lebensnerv zu treffen; aufs Ganze gehento go for the jugular [fig.] [Add to Longdo]
vergebliche Liebesmüh {f}love's labour's lost [Add to Longdo]
Verhältnis Obligationen zu Stammaktienleverage [Add to Longdo]
verantwortungsbewusste Regierungsführung {f}good governance [Add to Longdo]
Verdrängung {f}extrusion [Add to Longdo]
Verachtung {f}scornfulness [Add to Longdo]
Verbindungstück {n}jumper [Add to Longdo]
Verabredung {f}; Termin {m}; Bestellung {f} | Verabredungen {pl} | nach Verabredung | eine Verabredung treffen; einen Termin ausmachenappointment | appointments | by appointment | to make an appointment [Add to Longdo]
Verabredung {f}; Abmachung {f}agreement [Add to Longdo]
Verabredung {f} | Verabredungen {pl}assignation | assignations [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
verre(n) |m, pl. -s| แก้ว เช่น un verre d'eau น้ำหนึ่งแก้ว, un verre du vin ไวน์หนึ่งแก้ว, un verre à eau แก้วน้ำ, un verre à vin แก้วไวน์
vert(adj) |f. -e| ที่มีสีเขียว
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, See also: S.foyer dtudiants
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่
adversaire(n) |m, f| คู่อริ, ศัตรู, คู่แข่ง
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
インバーター[いんばーたー, inba-ta-] inverter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一般化[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
中傷[ちゅうしょう, chuushou] Verleumdung [Add to Longdo]
中毒[ちゅうどく, chuudoku] Vergiftung [Add to Longdo]
主任[しゅにん, shunin] verantwortlicher_Leiter [Add to Longdo]
乗り遅れる[のりおくれる, noriokureru] verpassen, zu_spaet_kommen [Add to Longdo]
了解[りょうかい, ryoukai] Verstaendnis [Add to Longdo]
亡い[ない, nai] verstorben, -tot [Add to Longdo]
交う[かう, kau] verkehren (mit) [Add to Longdo]
交ざる[まざる, mazaru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]
交じる[まじる, majiru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ver /vɛʀ/ 
  worm

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 ver
  see

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 ver
  see(vidi)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ver /vɛr/
  1. incidental; side
  2. distant; far; remote
  3. distant; far; remote
  4. afar; far; faraway; remotely

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top