Search result for

คล้ายกัน

(38 entries)
(0.1286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คล้ายกัน-, *คล้ายกัน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Such novel comments.คล้ายกันจริงๆเลย Scandal Makers (2008)
This is Gyun-woo.นี่เกียนวูจ้ะ เค้าดูคล้ายกันมั้ยจ๊ะ? My Sassy Girl (2008)
'Cause I ain't met nobody that looks the sameเพราะฉันไม่เจอใคร ดูเหมือนกับจะคล้ายกัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Yes, I can see the resemblance.อืม หน้าตาคล้ายกันจริงๆ ด้วย Inkheart (2008)
It always starts the same way.มันมักจะเริ่มจากจุุดที่คล้ายกันเสมอ Bangkok Dangerous (2008)
Yeah, I see now that an alligator wouldn't be in that context.ฉันเข้าใจแล้ว\ คือจระเข้น่ะ เสียงมันคล้ายกัน Bedtime Stories (2008)
I had one made just like it. Only better.ฉันมีอีกตัว มันแค่คล้ายกันน่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
You found another patient with an S.H.N. Then you switched his blood to John Doe.คุณพบคนไข้อีกคน ที่มีลักษณะคล้ายกันแล้วสลับกับจอห์นโด Pathology (2008)
Same thing with the time stamps.คล้ายกัน เวลาประทับได้ถูกทำขึ้นทีหลัง Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Yeah, I get it. So? So, you should look for this guy.ใบหน้า ดวงตา พวกมันต่างคล้ายกัน Some Kinda Love (2009)
And I think it's all part of the same thingและฉันคิดว่าทุกส่วนมันคล้ายกัน The Fourth Kind (2009)
I believe we're alike in that way.ผมเชื่อว่าเราเป็นคนที่นิสัยคล้ายกัน Mandala (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correspondent    [ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. analogous, corresponding
corresponding    [ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. analogous, correspondent
ilk    [ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน
look alike    [PHRV] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน
like    [ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, Syn. similar, Ant. unlike, dissimilar, different
look-alike    [N] คนหรือสิ่งของที่เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน
parallel    [ADJ] คล้ายกัน, Syn. alike, like, Ant. divergent, opposite, unique, unlike
similar    [ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, ทำนองเดียวกัน, Syn. related
verisimilitudinous    [ADJ] คล้ายกัน
very    [ADV] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. exactly the same

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
alike(อะไลคฺ') adj.,adv. เหมือนกับ, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน. -alikeness n., Syn. like, same
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
antinomassia(แอนทิโนเม' เซีย) n. การใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง?สำหรับคนที่มีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกัน. -antinomastic (al) adj.
approximate(อะพรอค'ซิเมท) adj.,vt.,vi. ประมาณ,ใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง,คล้ายกันมาก,เลียนแบบ -approximately adv.
assimilate(อะซิม'มิเลท) vt.,vi. นำเข้าดูดซึม,เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้,เอาอย่าง,ย่อย,ทำให้เหมือน,ทำให้คล้ายกัน,กลายเป็นเหมือน -assimilator n. -assimilation n., Syn. incorporate, integrate,-A. reject)
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน,การย่อยและดูดซึม,การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
both(โบธ) adj.,adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย,อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,เท่ากัน -Conf. each,and,as well as,either

English-Thai: Nontri Dictionary
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
alike(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,คล้ายกัน
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
counterpart(n) สำเนา,ฉบับเทียบ,ของคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,สิ่งที่คล้ายกัน
like(adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
liken(vt) ทำให้เหมือนกัน,ทำให้คล้ายกัน,เปรียบเทียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top