ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gallery

G AE1 L ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gallery-, *gallery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gallery(n) ห้องแสดงผลงานศิลปะ, See also: หอศิลป์, สตูดิโอ, ห้องแสดงภาพ, ห้องแสดงนิทรรศการ, Syn. salon, museum, studio
gallery(n) ที่นั่งชั้นบน (เป็นระเบียงยาวในโรงละคร, โบสถ์)
gallery(n) เฉลียง, See also: ระเบียงบ้าน, ดาดฟ้า, ทางเดินมีหลังคา, ทางเข้าประตูบ้าน, Syn. arcade, balcony, upstairs
gallery(n) คนดู, See also: ผู้ชม, Syn. spectator, audience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง, ดาดฟ้า, ทางเดินมีหลังคา, เฉลียง, ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม, เฉลียงภาพ, ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป, ทางใต้ดิน, อุโมงค์, คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass
peanut galleryn. ที่นั่งแถวหลังสุดของส่วนที่เป็นระเบียงของโรงละคร, แหล่งวิพากวิจารณ์ที่ไม่สำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
gallery(n) เฉลียง, ระเบียง, ดาดฟ้า, วิหารราย, ที่ประกวดภาพ, ห้องแสดงภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
galleryหอศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
galleryช่องทางน้ำมันหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gallery, pressที่นั่งผู้แทนสื่อมวลชน (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is with great pleasure that I call upon his grandson... the present earl, to declare the Greystoke Gallery open.มันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะ เรียกร้องให้หลานชายของเขา ... เอิร์ลปัจจุบันจะประกาศ โตแกลเลอรี่เปิด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Those are the gallery bandits.พวกโจรที่งานแสดงภาพศิลป์ Around the World in 80 Days (2004)
I went looking for space to rent for the new gallery yesterday.เมื่อวานนี้ฉันเจอพื้นที่ว่าง ให้เช่าทำแกลอรี่แห่งใหม่ด้วย Match Point (2005)
But I think that Bruton Street would be perfect for the gallery because it's just right in the thick of things and...แต่ผมคิดว่าที่ถนนบรูตั้น น่าจะเหมาะสำหรับเปิดเป็นแกลลอรี่ เพราะที่นั่นผู้คนหนาแน่นกว่าและ... Match Point (2005)
My parents took me to it when they hung it at Gallery 12.พ่อแม่ผมเคยพาผมไปดูมัน ตั้งแต่มันแขวนอยู่ที่ แกลเลอรี่หมายเลข 12 โน่น V for Vendetta (2005)
There's a gallery interested in showing my work.มีแกลเลอรี่ที่สนใจแสดงงานผม Cashback (2006)
Maybe have my work hung in a gallery one day.อาจได้มีผลงานผมในแกลเลอรี่ซักวัน Cashback (2006)
Down to my gallery next monday? Say 10:00?เอามาที่แกลเลอรี่ผมจันทร์หน้า สิบโมงดีมะ Cashback (2006)
I've got a gallery in New York.ฉันมีแกลเลอรี่ในนิวยอร์ค Cashback (2006)
With a gallery full of women he murdered and cut into pieces.กับรูปผู้หญิงที่เขาหันเป็นชิ้นๆ Waiting to Exhale (2007)
OH, AND, UM, DAD'S AT THE GALLERY WORKING LATE.โอ้ และ อืม... พ่ออยู่ที่แกลอรี่ และก็คงกลับช้า Pilot (2007)
Oh, well, I am equally as shocked, because when she said she foundsomething amazing in brooklyn, your gallery never entered my mind.โอ้ อืม ฉันก็ช็อกพอ ๆ กัน เพราะว่า เมื่อหล่อนพูด หล่อนเจออะไรบางอย่างที่บรูคลิน ฉันไม่คิดว่าจะเป็นแกลเลอรี่คุณเลย Bad News Blair (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
galleryBetter drop by his gallery if you have time.
galleryI'm going to have two pieces in her gallery.
galleryI would be honored to give you a showing in my gallery.
galleryThe museum's eastern gallery was closed for cleaning.
galleryThe New York Times reviews her gallery all the time.
galleryThey are going to exhibit many famous old paintings at the gallery.
galleryWhere's the nearest art gallery?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอศิลป์[hø sin] (n, exp) EN: art gallery  FR: galerie d'art [ f ]
ป่าดิบหุบเขา[pādip hupkhao] (n, exp) EN: gallery forest

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GALLERY G AE1 L ER0 IY0
GALLERY'S G AE1 L ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gallery (n) gˈæləriː (g a1 l @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画廊[huà láng, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄤˊ,   /  ] gallery #21,853 [Add to Longdo]
楼座[lóu zuò, ㄌㄡˊ ㄗㄨㄛˋ,   /  ] gallery seat (in theater) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Empore { f }; Gallerie { f } [ arch. ] | Emporen { pl }; Galerien { pl }gallery | galleries [Add to Longdo]
Galerie { f } | Galerien { pl }gallery | galleries [Add to Longdo]
Galeriegrab { n }gallery grave [Add to Longdo]
Galerist { m }gallery owner [Add to Longdo]
Kupferstichkabinett { n }gallery of prints [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
美術館[びじゅつかん, bijutsukan] (n) art gallery; art museum; (P) #1,632 [Add to Longdo]
ギャラリー[gyarari-] (n) (1) (See 廊下, 回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P) #4,269 [Add to Longdo]
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P) #13,524 [Add to Longdo]
画廊[がろう, garou] (n) (picture) gallery; (P) #16,047 [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
アートギャラリー[a-togyarari-] (n) art gallery [Add to Longdo]
ガレリー[gareri-] (n) gallery [Add to Longdo]
フライギャラリー[furaigyarari-] (n) fly gallery [Add to Longdo]
画楼[がろう, garou] (n) picture gallery; high decorated building [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gallery \Gal"ler*y\, n.; pl. {Galleries}. [F. galerie, It.
   galleria, fr. LL. galeria gallery, perh. orig., a festal
   hall, banquetting hall; cf. OF. galerie a rejoicing, fr.
   galer to rejoice. Cf. {Gallant}, a.]
   1. A long and narrow corridor, or place for walking; a
    connecting passageway, as between one room and another;
    also, a long hole or passage excavated by a boring or
    burrowing animal.
    [1913 Webster]
 
   2. A room for the exhibition of works of art; as, a picture
    gallery; hence, also, a large or important collection of
    paintings, sculptures, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A long and narrow platform attached to one or more sides
    of public hall or the interior of a church, and supported
    by brackets or columns; -- sometimes intended to be
    occupied by musicians or spectators, sometimes designed
    merely to increase the capacity of the hall.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A frame, like a balcony, projecting from the stern
    or quarter of a ship, and hence called {stern gallery} or
    {quarter gallery}, -- seldom found in vessels built since
    1850.
    [1913 Webster]
 
   5. (Fort.) Any communication which is covered overhead as
    well as at the sides. When prepared for defense, it is a
    {defensive gallery}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining) A working drift or level.
    [1913 Webster]
 
   {Whispering gallery}. See under {Whispering}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gallery
   n 1: spectators at a golf or tennis match
   2: a porch along the outside of a building (sometimes partly
     enclosed) [syn: {veranda}, {verandah}, {gallery}]
   3: a room or series of rooms where works of art are exhibited
     [syn: {gallery}, {art gallery}, {picture gallery}]
   4: a long usually narrow room used for some specific purpose;
     "shooting gallery"
   5: a covered corridor (especially one extending along the wall
     of a building and supported with arches or columns)
   6: narrow recessed balcony area along an upper floor on the
     interior of a building; usually marked by a colonnade
   7: a horizontal (or nearly horizontal) passageway in a mine;
     "they dug a drift parallel with the vein" [syn: {drift},
     {heading}, {gallery}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top