ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mendacity

M EH0 N D AE1 S IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mendacity-, *mendacity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mendacity(n) การโกหก, Syn. lying, falsification
mendacity(n) การโกหก, Syn. lying, falsification, deceitfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mendacity(เมนแดส'ซิที) n. ความมุสา,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่บริสุทธิใจ,ความเท็จ, Syn. untruthfulness

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How could I dare engage in mendacity in your presence?ข้าจะกล้าพูดเท็จต่อหน้าท่านได้อย่างไร? The Kingdom of the Winds (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
MENDACITY M EH0 N D AE1 S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mendacity (n) mˈɛndˈæsɪtiː (m e1 n d a1 s i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mendacity \Men*dac"i*ty\, n.; pl. {Mendacities}. [L.
   mendacitas.]
   1. The quality or state of being mendacious; a habit of
    lying. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A falsehood; a lie. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lying; deceit; untruth; falsehood.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mendacity
   n 1: the tendency to be untruthful [ant: {veracity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top