ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antiquated

AE1 N T AH0 K W EY2 T AH0 D   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antiquated-, *antiquated*, antiquat, antiquate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antiquated[ADJ] เก่าแก่, See also: ล้าสมัย, Syn. obsolete, old, old-fashioned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique ###A. current, new)

English-Thai: Nontri Dictionary
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you imagine who would go to that antiquated mating ritual?คิดออกมั้ย ใครจะอยากไป งานผสมพันธ์เชยๆนั่น 10 Things I Hate About You (1999)
That inbred, antiquated old cow!ยัยแก่หมูตอนนั่นน่ะเหรอ Around the World in 80 Days (2004)
Because haute cuisine is an antiquated hierarchy built upon rules written by stupid old men.เพราะการทำอาหารขั้นสูง มีการแบ่งชนชั้นแบบโบราณ ซึ่งตั้งอยู่บนกฎที่เขียนโดยไอ้แก่โง่ๆ Ratatouille (2007)
such antiquated fame!แก่เกินแกงไปแล้ว! Three Kingdoms (2008)
It's an antiquated system desperately trying to remain relevant.ของเก่าๆ ไร้ประโยชน์จะยังดันทุรังอยู่ไปทำไม Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Some antiquated common laws. Common law.บอกหน่อยผมทำผิดกฎหมายข้อไหน ผิดกฎหมายจารีต-ประเพณีโบราณรึไง You Don't Know Jack (2010)
Your guilt or your antiquated sense of morality.ที่คุณใช้แต่วิธีการที่โบราณ คร่ำครึ Batman: Under the Red Hood (2010)
But some of the more antiquated features remain-- Hmm. Yes, I've always liked this old floor.แต่ลูกเล่นเก่าๆ ยังอยู่นะ ชอบพื้นแบบเก่ามาตลอด Original Skin (2011)
I assume it's the deranged, hook-handed killer, who escaped when the asylum's antiquated security system failed.ผมสันนิษฐานว่ามันคือ ฆาตกรมือตะขอโรคจิตที่หลบหนีออกมา ตอนที่ระบบรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลล่ม Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
HAS TAKEN THE POSITION WE'RE A BUNCH OF ANTIQUATED BLOODY IDIOTSแสดงชัดเจนว่าเราเป็นกลุ่มคร่ำครึโง่เง่า Skyfall (2012)
WHO'S ANTIQUATED NOW? FOR CHRIST'S SAKE, LISTEN TO YOURSELF.ให้ตาย ดูคุณพูดสิ เราเป็นประชาธิปไตย Skyfall (2012)
And as for the dowry, it was waived because it's antiquated and outrageous.และสินสมรส ต้องถูกระงับไว้ก่อน เพราะว่ามันเป็นของเก่าแก่ The Backup Dan (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๋ากึ๊ก[ADJ] very old, See also: antiquated, out of date, outdate, outmoded, Syn. เก่า, Ant. ใหม่เอี่ยม, Example: เจ้าพ่อถูกกำจัดในฐานะที่เป็นเจ้าพ่อรุ่นเก๋ากึ๊ก ที่ก้าวตามไม่ทันเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เก่ามาก, Notes: (สแลง)
คร่ำคร่า[ADJ] antique, See also: antiquated, very old, Syn. เก่าแก่, เก่าคร่ำคร่า, คร่ำ, Example: ในห้องนั้นผมเห็นแต่หีบเก่าคร่ำคร่าเพียงใบเดียวเท่านั้น, Thai definition: ที่เก่าแก่จนชำรุดทรุดโทรม
ความล้าสมัย[N] obsoleteness, See also: antiquatedness, Syn. ความเก่า, ความโบราณ, Ant. ความทันสมัย, ความนำสมัย, Example: ความล้าสมัยของกฏหมายฉบับที่ใช้อยู่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุของประเทศ, Thai definition: ความไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; obsolete   FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
เก๋ากึ๊ก = เก๋ากึ้ก[adj.] (kaokeuk) EN: very old ; antiquated ; out of date ; outdate ; outmoded   
ความล้าสมัย[n.] (khwām lāsamai) EN: obsolescence ; obsoleteness ; antiquatedness   FR: obsolescence [f]
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated   FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
พ้นสมัย[adj.] (phon samai) EN: out of date ; out-of-date ; obsolete ; outmoded ; old fashioned ; antiquated   FR: passé de mode ; obsolète
สมัยหิน[adj.] (samai hin) EN: ancient ; primitive ; antiquated   FR: ancien ; primitif ; antique

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIQUATED    AE1 N T AH0 K W EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antiquated    (j) ˈæntɪkwɛɪtɪd (a1 n t i k w ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
旧弊[きゅうへい, kyuuhei] (adj-na,n,adj-no) old-fashioned; conservatism; standing evil; the old school; antiquated [Add to Longdo]
旧弊打破[きゅうへいだは, kyuuheidaha] (n) breaking down antiquated notions; abandoning old-time ways; correcting long- standing abuses [Add to Longdo]
古い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P) [Add to Longdo]
前時代的[ぜんじだいてき, zenjidaiteki] (adj-na) premodern; old-fashioned; outmoded; antiquated [Add to Longdo]
打ち竹[うちたけ, uchitake] (n) (See 火種) an antiquated lighter consisting of a tube of bamboo containing live coals (hidane) [Add to Longdo]
大時代[おおじだい(P);だいじだい(ik), oojidai (P); daijidai (ik)] (adj-na,n) old-fashioned; antiquated; anachronistic; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antiquated \An"ti*qua`ted\, a.
   Grown old. Hence: Bygone; obsolete; out of use;
   old-fashioned; as, an antiquated law. "Antiquated words."
   --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Old Janet, for so he understood his antiquated
      attendant was denominated.        --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Ancient; old; antique; obsolete. See {Ancient}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antiquated
   adj 1: so extremely old as seeming to belong to an earlier
       period; "a ramshackle antediluvian tenement";
       "antediluvian ideas"; "archaic laws" [syn:
       {antediluvian}, {antiquated}, {archaic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top