ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copiously

K OW1 P Y AH0 S L IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copiously-, *copiously*, copious
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copiously[ADV] อย่างมากมาย, Syn. abundantly, extravagantly
copiously[ADV] อย่างยืดยาว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลั่ง[ADV] abundantly, See also: copiously, Example: ดินแดนแถบนั้นเขียวชอุ่ม มีลำธารน้ำใสไหลพลั่ง เย็นร่มรื่น, Thai definition: หลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายด้วยกำลังดัน
ซิก[ADV] profusely, See also: copiously, drenchingly with perspiration, Example: เขาทำงานกลางแดดจนเหงื่อไหลซิก, Thai definition: เรียกอาการที่เหงื่อไหลซึมออกมาตามตัว
โจ๊ก[ADV] copiously, Example: น้ำไหลโจ๊กออกมาจากท่อระบายน้ำ, Thai definition: เสียงน้ำไหล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ๊ก[adv.] (jōk) EN: copiously   FR: ouvertement
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously   FR: à profusion
ซิก[adv.] (sik) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat   

CMU English Pronouncing Dictionary
COPIOUSLY    K OW1 P Y AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copiously    (a) kˈoupɪəʳsliː (k ou1 p i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]
潮垂れる[しおたれる, shiotareru] (v1,vi) to weep copiously; to grieve; to be dejected [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Copiously \Co"pi*ous*ly\, adv.
   In a copious manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 copiously
   adv 1: in an abundant manner; "they were abundantly supplied
       with food"; "he thanked her profusely" [syn:
       {abundantly}, {copiously}, {profusely}, {extravagantly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top