Search result for

rim

(146 entries)
(0.0343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rim-, *rim*
Possible hiragana form: りん
English-Thai: Longdo Dictionary
war crimeอาชญากรรมสงคราม
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
primary(adj) ปฐมภูมิ
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
interim[N] ช่วงระหว่างเวลา, See also: ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rim[N] ขอบ, See also: ริม, รอบ, Syn. edge, lip, margin, Ant. center
rim[N] ขอบล้อ, See also: กรอบล้อ
rim[VT] ทำให้มีขอบ, See also: ทำให้มีริม
rime[N] เปลือกน้ำแข็ง, Syn. snow, hoarfrost, icicle
rime[VT] เคลือบด้วยน้ำแข็ง, See also: ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
rime[VI] เป็นจังหวะ, Syn. rhyme
rime[VT] ทำเป็นจังหวะ, Syn. rhyme
rimmed[ADJ] มีขอบ
rimose[ADJ] ซึ่งแตกร้าว, See also: ซึ่งแยกออก, Syn. rimous
rimous[ADJ] ซึ่งแตกร้าว, See also: ซึ่งแยกออก, Syn. rimose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rim(ริม) n. ขอบ,ริม,ขอบล้อ,กรอบล้อ,ขอบเหว vt. ทำให้มีขอบ,ทำให้มีริม,กลิ้งรอบขอบ, Syn. outer edge,border
rime(ไรมฺ) n.,vt.,vi. = rhyme (ดู), See also: rimer n.
acrimonious(แอคริดโม' เนียส) adj. รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด. -acrimoniousness n., Syn. sharp, biting ###A. kind, soft, gentle)
acrimony(แอค'ริโมนี) n. ความรุนแรง, ความดุเดือด, ความเหี้ยม, Syn. acerbity)
ad interim(แอดอิน' เทอริม) ในระหว่างนั้น
agrimony(แอก' กริโมนี) n. หญ้าพันธุ์มังกรจำพวก Agrimonia
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
brim {brimmedn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
brimfuladj. เต็มเปี่ยม
brimmern. ถ้วย (จาน,ชาม) ที่เต็มเปี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
rim(n) กรอบ,ขอบ,ริม
rim(vt) ทำให้มีขอบ,ทำเป็นขอบ
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)
acrimony(n) ความเผ็ดร้อน,ความแหลมคม
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
brim(n) ขอบ,ริม
brim(vt) เปี่ยม,ปริ่ม,ล้น,นอง
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง
brimstone(n) กำมะถัน,หญิงกล้า
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rimขอบล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rima๑. ช่อง, ร่อง, ง่าม๒. รอยแตก, รอยแยก, รอยร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rima aniร่องก้น, ง่ามก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rima glottidis; glottis, trueช่องหว่างสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rima oris; fissure, oralช่องหว่างริมฝีปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rima palpebrarum; fissure, palpebralช่องหว่างหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rima vestibuli; glottis, falseช่องหว่างสายเสียงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rimose๑. มีช่อง, มีร่อง, มีง่าม๒. มีรอยแตก, มีรอยแยก, มีรอยร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rimulaร่องจิ๋ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rimeไรม [อุตุนิยมวิทยา]
Rime fogหมอกไรม [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Rimjob (slang ) ภารกิจทางเพศโดยการดูด หรือเลียทวารหนัก ( * w *m iiiita)
rimstone poolทำนบหินปูน, ตะกอนหินปูนที่ก่อตัวขึ้นแล้วมีลักษณะคล้ายเขื่อนหรือทำนบ หรือขั้นบันไดที่กั้นน้ำไว้ เกิดในบริเวณพื้นถ้ำหรือตามแนวทางน้ำไหล เมื่อน้ำไหลจะทิ้งตะกอนหินปูนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
Landed on the most boring post, in the Outer Rim.จอดยานลงบนสถานีที่สุดแสนจะน่าเบื่อ ณ สุดขอบแกแล็กซี่ Destroy Malevolence (2008)
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
the Republic's secret outer rim medical station.สถานีแพทย์ลับของสาธารณรัฐ ณ ขอบกาแล็กซี่ Shadow of Malevolence (2008)
Contact the Outer Rim command.ติดต่อศูนย์บัญชาการ บริเวณขอบนอกให้ที Lair of Grievous (2008)
Senator Padmé Amidala journeys to Outer Rim world of Rodia desperate to ensure its loyalty remains to the Republic.วุฒิสมาชิกอมิดาลาจำต้องเดินทาง ไปยังดินแดนขอบนอกโรเดีย เพื่อทำให้แน่ใจว่า ความภักดีต่อสาธารณรัฐนั้นยังเหลืออยู่ Bombad Jedi (2008)
I just received words that you have ventured through enemy territory into the Outer Rimข้าได้รับรายงานว่าท่านเสี่ยงภัย เดินทางผ่านดินแดนของข้าศึก เพื่อไปยังบริเวณขอบนอก Bombad Jedi (2008)
Where'd you get the rims?ไปเอารถมาจากไหน่ะ Death Race (2008)
I mean, what kind of dumbfucks accept ding my rim?มีแต่เจาะยางให้เหี่ยว? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Yeah, I know. If it was a truck show, I would've, I would've switched out the rims.ฉันรู้น่า หากมันเป็นการแสดงรถบรรทุก ฉันจะเปลี่ยนไปวิ่งบนขอบ Emotional Rescue (2009)
I'm standing here at the highest point of what is the rim of the world's largest super-volcano...ที่ผมกำลังยืนอยู่นี้ เป็นจุดที่สูงที่สุด ของส่วนที่เป็นขอบ ของอภิมหาภูเขาไฟ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภูเขา บิ๊ก ฮอร์น 2012 (2009)
White '05 Escalade with custom rims.สีขาว O5S เอสคาเลด เด่นเชียวล่ะ คุณพูดถูก เขาไม่เอาคันนั้นไปหรอก When the Levee Breaks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rimThen I slipped out the card (no water leaks out because no air can come in - the rim is too close to the table for that).
rimI enjoy sipping on a Margarita with salt around the rim.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำค้างแข็ง[N] frost, See also: rime, hoarfrost, Example: ถ้าใครอยากดูน้ำค้างแข็งให้ไปขึ้นดอยแถวภาคเหนือในช่วงเดือนธันวาคม, Thai definition: น้ำค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้พื้นดิน เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินต่ำกว่า 0 ํซ
ชายขอบ[N] margin, See also: rim, edge, fringe, Syn. ขอบ, ริม, Example: น้ำท่าเป็นน้ำฝนที่ไหลจากชายขอบของพื้นที่ป่าพรุ
กง[N] wheel, See also: rim, circle, Syn. กงล้อ, Example: เขาตรึงยางนอกไว้กับกงล้ออีกชั้นด้วยลวดเพื่อจะได้ไม่ร่อนหลุดออกมา, Count unit: กง, วง, Thai definition: ส่วนรอบของล้อรถหรือเกวียน
ขอบ[N] edge, See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, periphery, perimeter, Syn. สัน, ริม, กรอบ, Example: เด็กเล็กๆ มักจะเดินชนขอบโต๊ะ
ขอบกั้น[N] edge, See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, perimeter, periphery, Example: ร่องดินสายนี้มีตลิ่งสูงชันเป็นขอบกั้นอยู่สองด้าน
ขอบตา[N] eye socket, See also: rim of the eyes, edge of the eyelid, periphery of the eyes, Example: คุณแม่ไปหาหมอเพราะที่ขอบตาของเธอมีตุ่มใสๆ ขึ้นหลายเม็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[n.] (ātchayāwitthayā = ātyāwitthayā) EN: criminology   FR: criminologie [f]
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātyākam songkhrām = ātchayākam songkhrām) EN: war crime   FR: crime de guerre [m]
อาชญากร[n.] (ātyākøn = ātchayākøn) EN: criminal ; perpetrator   FR: criminel [m]
อาชญากรสงคราม[n. exp.] (ātyākøn songkhrām = ātchayākøn songkhrām) EN: war criminal   FR: criminel de guerre [m]
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[n.] (ātyāwitthayā = ātchayāwitthayā ) EN: criminology   FR: criminologie [f]
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]
อาญา[adj.] (āyā) EN: penal ; criminal   FR: pénal ; criminel

CMU English Pronouncing Dictionary
RIM    R IH1 M
RIMA    R IY1 M AH0
RIMS    R IH1 M Z
RIMES    R AY1 M Z
RIMER    R AY1 M ER0
RIMEL    R IH1 M AH0 L
RIMKUS    R IH1 M K AH0 S
RIMMED    R IH1 M D
RIMMER    R IH1 M ER0
RIMBEY    R IH1 M B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rim    (v) (r i1 m)
rime    (v) (r ai1 m)
rims    (v) (r i1 m z)
rimed    (v) (r ai1 m d)
rimes    (v) (r ai1 m z)
Rimini    (n) (r i1 m i n ii)
riming    (v) (r ai1 m i ng)
rimmed    (v) (r i1 m d)
rimming    (v) (r i1 m i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
リンパ[りんぱ, rinpa] (n) น้ำเหลือง

German-Thai: Longdo Dictionary
Primogenitur(n) |die| การเป็นลูกคนโต, See also: das Erstgeburtsrecht
Jugendkriminalität(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรมเด็ก, อาชญากรรมผู้เยาว์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Felge {f} | Felgen {pl} | abnehmbare Felge | dreiteilige Felge | einteilige Felge | empfohlene Felge | fünfteilige Felge | genietete Felge | geschweißte Felge | mittengeteilte Felge | mögliche Felge | nicht zerstörbare Felge | schlauchlose Felge | theoretische Felge | vierteilige Felge | zweiteilige Felgerim | rims | demountable rim | three-piece rim | one piece rim; single piece rim | recommended rim | five-piece rim | riveted rim | welded rim | centre split rim | alternative rim | non-fangible rim | tubeless rim | theoretical rim | four-piece rim | two-piece rim [Add to Longdo]
Felgenband {n}rim tape; rim band [Add to Longdo]
Radkranz {m} | Radkränze {pl}rim | rims [Add to Longdo]
Randscherbe {f}rim sherd [Add to Longdo]
Abstand zwischen Anlage Radlager und Felgentragsitzrim bevel distance [Add to Longdo]
Abstand zwischen Ringnutsteg und Felgenmitterim base offset [Add to Longdo]
Felge mit außenseitigem Flat Humprim with flat hump outside [Add to Longdo]
Felge mit außenseitigem Flat Hump und inseitigem Humprim with flat hump outside and hump inside [Add to Longdo]
Felge mit außenseitigem Humprim with hump outside [Add to Longdo]
Felge mit beidseitigem Flat Humprim with double flat hump [Add to Longdo]
Felge mit beidseitigem Humprim with double hump [Add to Longdo]
Felgenausführungen {pl}rim types [Add to Longdo]
Felgenbett {n}rim base; rim well [Add to Longdo]
Felgenbezeichnung {f}rim designation [Add to Longdo]
Felgendurchmesser {m}rim diameter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล

Japanese-English: EDICT Dictionary
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up [Add to Longdo]
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凸边[tū biān, ㄊㄨ ㄅㄧㄢ, / ] rim; protruding edge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs) [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
インプリメント[いんぷりめんと, inpurimento] implement(ation) (vs) [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
コンプリメント[こんぷりめんと, konpurimento] complement [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rim \Rim\, v. t. [imp. & p. p. {Rimmed}; p. pr. & vb. n.
   {Rimming}.]
   To furnish with a rim; to border.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rim \Rim\, n. [As. rima, reoma, edge; cf. W. rhim, rhimp, a rim,
   edge, boundary, termination, Armor, rim. Cf. {Rind}.]
   1. The border, edge, or margin of a thing, usually of
    something circular or curving; as, the rim of a kettle or
    basin.
    [1913 Webster]
 
   2. The lower part of the abdomen. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Arch rim} (Phonetics), the line between the gums and the
    palate.
 
   {Rim-fire cartridge}. (Mil.) See under {Cartridge}.
 
   {Rim lock}. See under {Lock}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rim
   n 1: the shape of a raised edge of a more or less circular
      object
   2: (basketball) the hoop from which the net is suspended; "the
     ball hit the rim and bounced off"
   3: the outer part of a wheel to which the tire is attached
   4: a projection used for strength or for attaching to another
     object [syn: {flange}, {rim}]
   5: the top edge of a vessel or other container [syn: {brim},
     {rim}, {lip}]
   v 1: run around the rim of; "Sugar rimmed the dessert plate"
   2: furnish with a rim; "rim a hat"
   3: roll around the rim of; "the ball rimmed the basket"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RIM
     Registry Information Model (ebXML)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RIM
     Remote Installation and Maintenance
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 rim
   rhyme
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 rim
   kidney
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top