ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irrecoverable

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irrecoverable-, *irrecoverable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irrecoverable[ADJ] ซึ่งนำกลับคืนมาไม่ได้, Syn. unregainable, irretrievable, Ant. recoverable
irrecoverable[ADJ] ไม่สามารถรักษาได้, Syn. irretrievable, Ant. recoverable

English-Thai: Nontri Dictionary
irrecoverable(adj) กลับคืนดีไม่ได้,รักษาไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irrecoverable errorความผิดพลาดกู้ไม่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irrecoverable    (j) ˌɪrɪkˈʌvərəbl (i2 r i k uh1 v @ r @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
焦げ付く;焦げつく[こげつく, kogetsuku] (v5k,vi) (1) to get burned and stuck on (e.g. rice in a pan); (2) to become uncollectable (e.g. debt or loan); to become irrecoverable; (n) (3) to remain unchanged (e.g. stock market) [Add to Longdo]
貸し倒れ;貸倒れ[かしだおれ, kashidaore] (n) bad debt; irrecoverable debt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irrecoverable \Ir`re*cov"er*a*ble\, a.
   Not capable of being recovered, regained, or remedied;
   irreparable; as, an irrecoverable loss, debt, or injury.
   [1913 Webster]
 
      That which is past is gone and irrecoverable. --Bacon.
 
   Syn: Irreparable; irretrievable; irremediable; unalterable;
     incurable; hopeless. -- {Ir`re*cov"er*a*ble*ness}, n. --
     {Ir`re*cov"er*a*bly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irrecoverable
   adj 1: incapable of being recovered or regained [syn:
       {unrecoverable}, {irrecoverable}] [ant: {recoverable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top