Search result for

versus

(32 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -versus-, *versus*, versu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
versus[PREP] ต่อสู้กับ, See also: (โดยเฉพาะทางกีฬาหรือกฎหมาย มีคำย่อว่า v หรือ vs), Syn. against
versus[PREP] เปรียบเทียบสองสิ่ง, See also: (เช่น ความคิด, ทางเลือก มีคำย่อว่า v หรือ vs)

English-Thai: Nontri Dictionary
versus(pre) ต่อสู้กัน,ตรงกันข้ามกับ,กับ,ต่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
versus ("v") (L.)ระหว่าง...กับ... [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
versus ("v") (L.)ระหว่าง...กับ... [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
versus (prep ) ปะทะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About inflation versus liquidity,เกี่ยวกับสภาพคล่องอัตราเงินเฟ้อ Pret-a-Poor-J (2008)
Of what is good versus what is evil.ว่าอะไรดีอะไรชั่ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We're doing a little karaoke contest. Sororities versus fraternities.เรากำลังประกวดคาราโอเกะกันอยู่ สโมรสนนักศึกษาหญิงปะทะนักศึกษาชาย The House Bunny (2008)
About the whole, uh, nature versus nurture thing,เรื่องเกี่ยวกับ ธรรมชาติสร้าง หรือ การเลี้ยงดู Safe and Sound (2008)
Harry Potter Versus the Hipopotamus?หนังสือแฮร์รี่เนี่ยกระจอก ฮิปโปเตมัสมากกว่า? Fighting (2009)
Evan Hailey versus Shawn MacArthur.อีวาน เฮลีย์ กับ ชอว์น แม็คอาเธอร์ Fighting (2009)
When faced with death, who should live versus who will live are two entirely separate things.เมื่อพวกเขาไปตายและมีกาขัดแย้ง ระหว่างผู้ที่ต้องการอยู่และผู้ที่จะอยู่ แต่วันนี้มันจะแตกต่าง Saw VI (2009)
It's his brute strength versus her femininity, her power of seduction.พลังสัตว์ร้ายของเขาได้ ปะทะความเป็นหญิงของเธอ อันเป็นพลังซึ่งเย้ายวน Dare (2009)
My patient's brain now... versus three years ago.นี่สมองคนไข้เราปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ 3 ปีก่อน House Divided (2009)
Chuck S02E20: Chuck Versus The First KillChuck S02 E20 Chuck Versus the First Kill (2009)
CHUCK 2x19 "Chuck Versus the Dream Job"CHUCK S02 E019 "ชัคกับงานในฝัน" Chuck Versus the Dream Job (2009)
You know, you two are truly a classic study of nature versus nurture.รู้หรือปล่าวว่าเรื่องของนายสองคนเป็นเรื่อง 49 00: 01: 52,850 Rates of Exchange (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
versusA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus   FR: affronter ; être en conflit
... พบกับ ...[X] (... phop kap ...) EN: ... play ... ; ... versus ... ; ... vs ...   FR: ... contre ... ; ... rencontre ... ; ... opposé à ...

CMU English Pronouncing Dictionary
VERSUS    V ER1 S AH0 S
VERSUS    V ER1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
versus    (in) (v @@1 s @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
VS[ブイエス, buiesu] (conj) (See 対・たい) versus (vs, v.) [Add to Longdo]
原告対被告[げんこくたいひこく, genkokutaihikoku] (n) plaintiff versus defendant [Add to Longdo]
[つい, tsui] (n,conj) (1) opposite; opposition; (2) versus; vs; (3) to (i.e. "we won the game five to three"); (4) equal footing; equal terms; (5) against ...; anti-; toward ...; to ...; (P) [Add to Longdo]
方言周圏論[ほうげんしゅうけんろん, hougenshuukenron] (n) {ling} center versus periphery theory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对决[duì jué, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] versus; stand off between two opponents [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Versus \Ver"sus\, prep. [L., toward, turned in the direction of,
   from vertere, versum, to turn. See {Verse}.]
   Against; as, John Doe versus Richard Roe; -- chiefly used in
   legal language, and abbreviated to v. or vs.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 versus [vɛrzɵs]
   acrossfrom; against; in exchange for; opposed to; opposite; upon
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 v
 
 1. (kıs.) verb, versus, vide, volt, volume, von.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top